คอร์ดเพลง แพทย์สนาม ป๋าคำตัน

  
Text   


INTRO | G D/F# | Em | C D | G |

G 
ยืนเบิ่งเกมอยู่
Bm 
นอกสนาม 
 
 
Em 
คอยให้ความห่ว
Bm 
งใย
C 
บ่มีสิทธิ์ได้
Bm 
แข่งกับไผ 
 
คอยเว
Am 
ลาที่ถูกเรียก
D 
ใช้
 
เมื่อใจเจ้
G 
าเจ็บหนัก 
 
 
D 

 
เป็นคนค
G 
อยเยียวยาบาด
Bm 
แผล
 
ตอนที่
Em 
เจ้าอ่อนแอสิ้น
Bm 
หวัง
C 
มื่อเขาเฮ็ดเจ้า
Bm 
น้ำตาพัง
 
แพทย์ส
Am 
นามจั่งมีความห
D 
มาย

 
ได้แต่เ
G 
อาใจส่อยอยู่
Bm 
ห่างๆ
 
บ่มิ
Em 
สิทธิ์ได้เคียง
Bm 
ข้างกาย
 
กะ
C 
ฮู้ดีว่า
Bm 
ผลาบ่หลาย
 
คน
Am 
มีแต่ใจคืออ้
D 
าย 
 
เจ้าบ่
G 
หัวซา

Am 
เป็นแค่คนที่คอยห่วงหา 
 
อยู่น
Bm 
อกสนามใจ
C 
เป็นแค่คนที่คอยห่วงใย 
 
อยู่น
D 
อกสายตา

 
หากมื่อใ
C 
ด๋ที่เจ้าเจ็บ
D 
มา 
 
แล่นมา
Bm 
หาเอายา
Em 
ทำใจ
 
ถืกเ
C 
ขาตัดเกมหั
D 
วใจ 
 
จั่งคึด
G 
พ้อกัน
 
รัก
C 
ษาแผลเจ็บจนหา
D 
ยดี 
 
เจ้ากะ
Bm 
สิหนีสิไ
Em 
ปจากัน
 
ปล่อยถิ่มอ้
C 
ายนั่งไห้จนก
D 
ลั้น 
 
อยู่ข้า
G 
งสนามใจ

INSTRU | Am Em | Am Em | C | Am | D |

G 
นั่งฮ้องไห้อยู่ข้าง
Bm 
สนาม
 
กดติด
Em 
ตามให้ความเหง
Bm 
าใจ
 
กดแอด
C 
หมู่กับความเ
Bm 
สียใจ
 
โพสต์ลง
Am 
เฟสให้คนกดไ
D 
ลค์
 
ว่าใจอ้ายเ
G 
ปื้อนน้ำตา

Am 
เป็นแค่คนที่คอยห่วงหา 
 
อยู่น
Bm 
อกสนามใจ
C 
เป็นแค่คนที่
C#dim 
คอยห่วงใย 
 
อยู่น
D 
อกสายตา

 
หากมื่อใ
C 
ด๋ที่เจ้าเจ็บ
D 
มา 
 
แล่นมา
Bm 
หาเอายา
Em 
ทำใจ
 
ถืกเ
C 
ขาตัดเกมหั
D 
วใจ 
 
จั่งคึด
G 
พ้อกัน
 
รัก
C 
ษาแผลเจ็บจนหา
D 
ยดี 
 
เจ้ากะ
Bm 
สิหนีสิไ
Em 
ปจากัน
 
ปล่อยถิ่มอ้
C 
ายนั่งไห้จนก
D 
ลั้น 
 
อยู่ข้า
G 
งสนามใจ

C 
ปล่อยถิ่มอ้ายนั่งไ
D 
ห้จนกลั้น.. 
 
อยู่ข้างสนามใจ

OUTRO | G Bm | Em | G Bm | Em | G |


ยืนเบิ่งเกมอยู่นอกสนาม คอยให้ความห่วงใย
บ่มีสิทธิ์ได้แข่งกับไผ คอยเวลาที่ถูกเรียกใช้
เมื่อใจเจ้าเจ็บหนัก

เป็นคนคอยเยียวยาบาดแผล
ตอนที่เจ้าอ่อนแอสิ้นหวัง
มื่อเขาเฮ็ดเจ้าน้ำตาพัง
แพทย์สนามจั่งมีความหมาย

ได้แต่เอาใจส่อยอยู่ห่างๆ บ่มิสิทธิ์ได้เคียงข้างกาย
กะฮู้ดีว่าผลาบ่หลาย คนมีแต่ใจคืออ้าย เจ้าบ่หัวซา

เป็นแค่คนที่คอยห่วงหาอยู่นอกสนามใจ
เป็นแค่คนที่คอยห่วงใยอยู่นอกสายตา

หากมื่อใด๋ที่เจ้าเจ็บมา แล่นมาหาเอายาทำใจ
ถืกเขาตัดเกมหัวใจ จั่งคึดพ้อกัน
รักษาแผลเจ็บจนหายดี เจ้ากะสิหนีสิไปจากัน
ปล่อยถิ่มอ้ายนั่งไห้จนกลั้น อยู่ข้างสนามใจ

( ดนตรี )

นั่งฮ้องไห้อยู่ข้างสนาม กดติดตามให้ความเหงาใจ
กดแอดหมู่กับความเสียใจ โพสต์ลงเฟสให้คนกดไลค์
ว่าใจอ้ายเปื้อนน้ำตา

เป็นแค่คนที่คอยห่วงหาอยู่นอกสนามใจ
เป็นแค่คนที่คอยห่วงใยอยู่นอกสายตา

หากมื่อใด๋ที่เจ้าเจ็บมา แล่นมาหาเอายาทำใจ
ถืกเขาตัดเกมหัวใจ จั่งคึดพ้อกัน
รักษาแผลเจ็บจนหายดี เจ้ากะสิหนีสิไปจากัน
ปล่อยถิ่มอ้ายนั่งไห้จนกลั้น อยู่ข้างสนามใจ

ปล่อยถิ่มอ้ายนั่งไห้จนกลั้น.. อยู่ข้างสนามใจ

มิวสิควิดีโอ แพทย์สนาม ป๋าคำตัน

เพลง : แพทย์สนาม (คอร์ด)
ศิลปิน : ป๋าคำตัน
เนื้อร้อง/ทำนอง : เมส นครเซียง
เรียบเรียง : ธงชัย ถาวรโชติ
ติดต่องานศิลปิน : 064-4528645

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend