คอร์ดเพลง ดั่งมนตรา แดน วรเวช

  
Text   


INTRO | G Am | Bm C |
INTRO | G Am | Bm D |

คงมีสักแดน
Am 
ดินใด..ที่มี
Bm 
ใครอยู่ตรงนั้
Am 
 
หนึ่งใ
Bm 
จ..ที่ฉัน
Em 
เฝ้ารอใฝ่
Am 
ฝัน.. 
 
 

 
แม้ไก
ล 
 
แสน
Cm 
ไกล 
 
หรือมี
Bm 
แผ่นน้ำขวาง
Em 
กั้น
 
 
Am 
สักวันฉันต้อ
งได้พบและรัก
Cm 
เธอ..  

 
เธอ
ได้ยินฉันไห
ม 
 
หัวใจ
Bm 
พร่ำเพ้อเพรียก
Em 
หา
 
Am 
ลบันดา
Bm 
ลพารั
C#dim 
กนี้ไปบอก
เธอ..

 
ดั่งมนตร
าพาเราพบกั
G7 
น ดลให้ฉัน
ได้มาพบเ
Cm 
จอ..
 
หนึ่งหัวใ
Bm 
จที่เป็นของเธ
Em 
อ จะขอดู
Am 
แลด้วยชีวิตของฉั
 
ให้เราสอง
อยู่ครองนิรัน
G7 
ดร์ มีเพียงเธ
ออยู่เคียงคู่ฉั
Cm 
 
คือรักแท้
Bm 
ที่ใจผูกพัน..ข้า
Em 
งกันไปอย่างนั้น
 
Am 
ม่มีวัน
Bm 
ให้หัว
ใจฉัน
ผัน
แปร..

INSTRU | Am | Cm D |

 
 
Am 
อดีตเธอเคยเป็นใครไม่สำคั
 
 
Bm 
ให้ปัจจุบันพิสูจน์ทุกคำ
Em 
ถาม
 
อน
Am 
าคตไม่แน่ไม่นอน 
 
อาจมี
อะไรแปรผัน
 
 
Gmaj7 
แต่ใจฉันมั่นคงเสมอ..

 
 
หมดทั้งชีวิตจิตใจฉันให้
Cm 
เธอ
 
 
Bm 
รักแท้ที่รอเพื่อเกิดมาพบ
Em 
เจอ
 
Am 
ฤมิตให้ฉั
Bm 
นคู่เธอ 
 
ให้เธ
อได้คู่กับฉั
 
ตราบนิ
จนิรัน
ดร์

 
ดั่งมนตร
าพาเราพบกั
G7 
น ดลให้ฉัน
ได้มาพบเ
Cm 
จอ..
 
หนึ่งหัวใ
Bm 
จที่เป็นของเธ
Em 
อ จะขอดู
Am 
แลด้วยชีวิตของฉั
 
ให้เราสอง
อยู่ครองนิรัน
G7 
ดร์ มีเพียงเธ
ออยู่เคียงคู่ฉั
Cm 
 
คือรักแท้
Bm 
ที่ใจผูกพัน..ข้า
Em 
งกันไปอย่างนั้น
 
Am 
ม่มีวัน
Bm 
ให้หัว
ใจฉัน
ผัน
แปร..

INSTRU | G G7 | C | Bm Em | Am D |

 
ดั่งมนตร
าพาเราพบกั
G7 
น ดลให้ฉัน
ได้มาพบเ
Cm 
จอ..
 
หนึ่งหัวใ
Bm 
จที่เป็นของเธ
Em 
อ จะขอดู
Am 
แลด้วยชีวิตของฉั
 
ให้เราสอง
อยู่ครองนิรัน
G7 
ดร์ มีเพียงเธ
ออยู่เคียงคู่ฉั
Cm 
 
คือรักแท้
Bm 
ที่ใจผูกพัน..ข้า
Em 
งกันไปอย่างนั้น
 
Am 
ม่มีวัน
Bm 
ให้หัว
ใจฉัน
ผัน
แปร..

OUTRO | G Am | Bm C |
OUTRO | G Am | Bm D | G |


คงมีสักแดนดินใด..ที่มีใครอยู่ตรงนั้น
หนึ่งใจ..ที่ฉันเฝ้ารอใฝ่ฝัน..

แม้ไกล แสนไกล หรือมีแผ่นน้ำขวางกั้น
สักวันฉันต้องได้พบและรักเธอ..

เธอได้ยินฉันไหม หัวใจพร่ำเพ้อเพรียกหา
ดลบันดาลพารัiกนี้ไปบอกเธอ..

ดั่งมนตราพาเราพบกัน ดลให้ฉันได้มาพบเจอ..
หนึ่งหัวใจที่เป็นของเธอ จะขอดูแลด้วยชีวิตของฉัน
ให้เราสองอยู่ครองนิรันดร์ มีเพียงเธออยู่เคียงคู่ฉัน
คือรักแท้ที่ใจผูกพัน..ข้างกันไปอย่างนั้น
ไม่มีวันให้หัวใจฉันผันแปร..

( ดนตรี )

อดีตเธอเคยเป็นใครไม่สำคัญ
ให้ปัจจุบันพิสูจน์ทุกคำถาม
อนาคตไม่แน่ไม่นอน อาจมีอะไรแปรผัน
แต่ใจฉันมั่นคงเสมอ..

หมดทั้งชีวิตจิตใจฉันให้เธอ
รักแท้ที่รอเพื่อเกิดมาพบเจอ
นฤมิตให้ฉันคู่เธอ ให้เธอได้คู่กับฉัน
ตราบนิจนิรันดร์

ดั่งมนตราพาเราพบกัน ดลให้ฉันได้มาพบเจอ..
หนึ่งหัวใจที่เป็นของเธอ จะขอดูแลด้วยชีวิตของฉัน
ให้เราสองอยู่ครองนิรันดร์ มีเพียงเธออยู่เคียงคู่ฉัน
คือรักแท้ที่ใจผูกพัน..ข้างกันไปอย่างนั้น
ไม่มีวันให้หัวใจฉันผันแปร..

( ดนตรี )

ดั่งมนตราพาเราพบกัน ดลให้ฉันได้มาพบเจอ..
หนึ่งหัวใจที่เป็นของเธอ จะขอดูแลด้วยชีวิตของฉัน
ให้เราสองอยู่ครองนิรันดร์ มีเพียงเธออยู่เคียงคู่ฉัน
คือรักแท้ที่ใจผูกพัน..ข้างกันไปอย่างนั้น
ไม่มีวันให้หัวใจฉันผันแปร..

มิวสิควิดีโอ ดั่งมนตรา แดน วรเวช

เพลง : ดั่งมนตรา (คอร์ด)
ศิลปิน : แดน วรเวช
เนื้อร้อง/ทำนอง : สุดเขต จึงเจริญ, ศุภกิจ ฟองธนกิจ
เรียบเรียง : ศุภกิจ ฟองธนกิจ
เพลงประกอบละคร เภตรานฤมิต

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend