คอร์ดเพลง ได้โปรดอย่าหาย FrenchW

  
Text   


 
ขอบคุ
ณ..ที่เข้ามาเป็นความสุขให้ฉั
 
ขอบคุณในทุกวัน ที่เราเคยสร้า
Am 
งดั่งฝัน
 
ยังจำวั
Gm 
นนั้นไม่ลื
ม.. 
 
 
Fm 

 
วันนี้
..ต้องรับความจริงที่ต้องจากกั
 
รอยยิ้มเสียงหัวเราะที่เกิดขึ้
Am 
นในวันนั้น
 
ยังดั
Gm 
งและชัดไม่เลื
อนลาง.. 
 
 
Fm 

 
ได้โปรดอย่าหา
ย..ไปจากชีวิตฉันได้
ไหม
 
ในทุกๆ วันที่ตื่นมา ภา
Am 
พเธอยังไม่หายไป
 
เหมือนกับเวลา
หยุดหายใจ 
 
ในวั
นที่เราต้องล
Fm 

 
หนังสื
อ..เล่มนั้นฉันยังคงเก็บเอาไ
ว้
 
ยังคงอ่านแต่หน้าเดิม ซ้ำมาและซ้ำไ
Am 
 
เก็บไว้
Gm 
ลึกๆ 
 
ในความทร
งจำ.. 
 
 
Fm 

 
ความหม
ายคำว่ารักเธอจำได้ไห
 
คืออ้อมกอดของเธอที่ทำให้ฉั
Am 
นปลอดภัย
 
จากวั
Gm 
นร้ายๆ 
 
ที่เจ
อมา.. 
 
 
Fm 

 
ได้โปรดอย่าหา
ย..ไปจากชีวิตฉันได้
ไหม
 
ในทุกๆ วันที่ตื่นมา ภา
Am 
พเธอยังไม่หายไป
 
เหมือนกับเวลา
หยุดหายใจ 
 
ในวั
นที่เราต้องล
Fm 

 
ได้โปรดอย่าหา
ย..ไปจากชีวิตฉันได้
ไหม
 
เพราะฉันยังมีความหวัง ถึงแม้โล
Am 
กนี้หายไปทั้งใบ
 
ยังมีแต่เธ
ออยู่เต็มหัวใจ 
 
อย่าหา
ยไปจากกั
Fm 
 
ฉันขอเลย..
 

INSTRU | C | C | G | G |
INSTRU | Am | G | F | Fm |

 
ได้โปรดอย่าหา
ย..ไปจากชีวิตฉันได้
ไหม
 
ในทุกๆ วันที่ตื่นมา ภา
Am 
พเธอยังไม่หายไป
 
เหมือนกับเวลา
หยุดหายใจ 
 
ในวั
นที่เราต้องล
Fm 

 
ได้โปรดอย่าหา
ย..ไปจากชีวิตฉันได้
ไหม
 
เพราะฉันยังมีความหวัง ถึงแม้โล
Am 
กนี้หายไปทั้งใบ
 
ยังมีแต่เธ
ออยู่เต็มหัวใจ 
 
อย่าหา
ยไปจากกั
Fm 
 
ฉันขอเลย..
 


ขอบคุณ..ที่เข้ามาเป็นความสุขให้ฉัน
ขอบคุณในทุกวัน ที่เราเคยสร้างดั่งฝัน
ยังจำวันนั้นไม่ลืม..

วันนี้..ต้องรับความจริงที่ต้องจากกัน
รอยยิ้มเสียงหัวเราะที่เกิดขึ้นในวันนั้น
ยังดังและชัดไม่เลือนลาง..

ได้โปรดอย่าหาย..ไปจากชีวิตฉันได้ไหม
ในทุกๆ วันที่ตื่นมา ภาพเธอยังไม่หายไป
เหมือนกับเวลาหยุดหายใจ ในวันที่เราต้องลา

หนังสือ..เล่มนั้นฉันยังคงเก็บเอาไว้
ยังคงอ่านแต่หน้าเดิม ซ้ำมาและซ้ำไป
เก็บไว้ลึกๆ ในความทรงจำ..

ความหมายคำว่ารักเธอจำได้ไหม
คืออ้อมกอดของเธอที่ทำให้ฉันปลอดภัย
จากวันร้ายๆ ที่เจอมา..

ได้โปรดอย่าหาย..ไปจากชีวิตฉันได้ไหม
ในทุกๆ วันที่ตื่นมา ภาพเธอยังไม่หายไป
เหมือนกับเวลาหยุดหายใจ ในวันที่เราต้องลา

ได้โปรดอย่าหาย..ไปจากชีวิตฉันได้ไหม
เพราะฉันยังมีความหวัง ถึงแม้โลกนี้หายไปทั้งใบ
ยังมีแต่เธออยู่เต็มหัวใจ อย่าหายไปจากกัน
ฉันขอเลย..

( ดนตรี )

ได้โปรดอย่าหาย..ไปจากชีวิตฉันได้ไหม
ในทุกๆ วันที่ตื่นมา ภาพเธอยังไม่หายไป
เหมือนกับเวลาหยุดหายใจ ในวันที่เราต้องลา

ได้โปรดอย่าหาย..ไปจากชีวิตฉันได้ไหม
เพราะฉันยังมีความหวัง ถึงแม้โลกนี้หายไปทั้งใบ
ยังมีแต่เธออยู่เต็มหัวใจ อย่าหายไปจากกัน
ฉันขอเลย..

มิวสิควิดีโอ ได้โปรดอย่าหาย FrenchW

เพลง : ได้โปรดอย่าหาย
ศิลปิน : FrenchW
เนื้อร้อง/ทำนอง : FrenchW & Akarachon Rachapandi
เรียบเรียง : FrenchW & Akarachon Rachapandi
ติดต่องานแสดง : 096-949-4666
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend