คอร์ดเพลง เจ็บคัก – อุทัย ทิพย์

  
Text   

INTRO | Em D C G | Am | B |
INTRO | Em | Am | B | Em |

 
น้องถามมาได้จั่
Em 
งได๋ 
 
ว่าหัวใ
D 
จอ้ายยังฮักน้อ
Em 
งบ่
 
ได้แต่นั่งแค้นจ
C 
อลอ 
 
บ่
D 
ฮู้ว่าสิตอบจั่
Em 
งได๋
 
คือบ่ถามใจเจ้
C 
าของ 
 
ก่อนที่น้
G 
องสิถิ่มอ้า
Am 
ยไป
 
อ้ายมีสภาพแบ
C 
บได๋ 
 
น้อง
G 
คงสิฮู้อ
B 
าการ

 
มื้อที่น้องถิ่
Em 
มไป 
 
อ้ายกำ
D 
ลังอยู่ในห้วงของควา
Em 
มฝัน
 
ภาพที่เกิดขึ้นตอ
C 
นนั้น 
 
โลก
D 
นี้กำลังสว
Em 
ยงาม
 
ยังบ่ทันได้ตั้
C 
งตัว 
 
กะถืก
G 
ฟ้าผ่าลงมากลาง
Am 
กบาล
 
น้องหนีไปกับเขาค
C 
นนั้น 
 
คนที่
D 
มันบ่เคยมีวี่แ
G 
วว

 
น้องถิ่มอ้า
C 
ยไป 
 
หัวใ
D 
จเจ็บคักเ
Em 
ด้หล่า
 
ต้องนอนกินน้ำ
Am 
ตา 
 
บ่ก
D 
ล้าสู้หน้า
G 
ผู้ใด๋
 
น้องยังมีหน้าม
C 
าถาม 
 
ว่าตอนนี้อ้
G 
ายลืมน้องแล้
Am 
วไป่
 
เจ้าคึดได้จั่
C 
งได๋ 
 
บอกอ้ายแหน่จั๊
B 
กคำ
 
บอกอ้ายแหน่จั๊
Em 
กคำ

INSTRU | Am | Em | C D | Em |
INSTRU | C G | Am | C | B |

( * )

 
น้องถิ่มอ้า
C 
ยไป 
 
หัวใ
D 
จเจ็บคักเ
Em 
ด้หล่า
 
ต้องนอนกินน้ำ
Am 
ตา 
 
บ่ก
D 
ล้าสู้หน้า
G 
ผู้ใด๋
 
น้องยังมีหน้าม
C 
าถาม 
 
ว่าตอนนี้อ้
G 
ายลืมน้องแล้
Am 
วไป่
 
เจ้าคึดได้จั่
C 
งได๋ 
 
บอกอ้ายแหน่จั๊
B 
กคำ
 
บอกอ้ายแหน่จั๊
Em 
กคำ

 
นอนกอดอยู่กั
Em 
บเขา 
 
แต่ว่าเ
D 
จ้ากลับมามีคำ
Em 
ถาม
 
หรือต้องการสิตอ
C 
กย้ำ 
 
ให้อ้
D 
ายนั้นตายอี
Em 
หลี
 
ยังบ่สาใจเจ้า
C 
บ่ 
 
ถ้าหากว่าอ้
G 
ายยังบ่ตายเป็
Am 
นผี
 
อ้ายขอเจ็บเพียงท่
C 
อนี้ 
 
อย่าเ
D 
ลยอย่าหวนกลั
Em 
บมา
 
อ้ายขอเจ็บเพียงท่
C 
อนี้.. 
 
ขอใ
D 
ห้โชคดีเด้อ.
G 
..นาง

OUTRO | Em | Am | B | Em |

เนื้อเพลง
น้องถามมาได้จั่งได๋ ว่าหัวใจอ้ายยังฮักน้องบ่
ได้แต่นั่งแค้นจอลอ บ่ฮู้ว่าสิตอบจั่งได๋
คือบ่ถามใจเจ้าของ ก่อนที่น้องสิถิ่มอ้ายไป
อ้ายมีสภาพแบบได๋ น้องคงสิฮู้อาการ

มื้อที่น้องถิ่มไป อ้ายกำลังอยู่ในห้วงของความฝัน
ภาพที่เกิดขึ้นตอนนั้น โลกนี้กำลังสวยงาม
ยังบ่ทันได้ตั้งตัว กะถืกฟ้าผ่าลงมากลางกบาล
น้องหนีไปกับเขาคนนั้น คนที่มันบ่เคยมีวี่แวว

น้องถิ่มอ้ายไป หัวใจเจ็บคักเด้หล่า
ต้องนอนกินน้ำตา บ่กล้าสู้หน้าผู้ใด๋
น้องยังมีหน้ามาถาม ว่าตอนนี้อ้ายลืมน้องแล้วไป่
เจ้าคึดได้จั่งได๋ บอกอ้ายแหน่จั๊กคำ
บอกอ้ายแหน่จั๊กคำ

น้องถิ่มอ้ายไป หัวใจเจ็บคักเด้หล่า
ต้องนอนกินน้ำตา บ่กล้าสู้หน้าผู้ใด๋
น้องยังมีหน้ามาถาม ว่าตอนนี้อ้ายลืมน้องแล้วไป่
เจ้าคึดได้จั่งได๋ บอกอ้ายแหน่จั๊กคำ
บอกอ้ายแหน่จั๊กคำ

นอนกอดอยู่กับเขา แต่ว่าเจ้ากลับมามีคำถาม
หรือต้องการสิตอกย้ำ ให้อ้ายนั้นตายอีหลี
ยังบ่สาใจเจ้าบ่ ถ้าหากว่าอ้ายยังบ่ตายเป็นผี
อ้ายขอเจ็บเพียงท่อนี้ อย่าเลยอย่าหวนกลับมา

อ้ายขอเจ็บเพียงท่อนี้ ขอให้โชคดีเด้อนาง
เจ็บคัก – อุทัย ทิพย์
คำร้อง ทำนอง – อุทัย ทิพย์
เรียบเรียง / จินนี่ ภูไท
อุทัย ทิพย์ - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend