หน้าแรก » Yes’sir Days » คอร์ดเพลง คำตอบที่เธอเลือก – Yes’sir Days

คอร์ดเพลง คำตอบที่เธอเลือก – Yes’sir Days

คอร์ดเพลง คำตอบที่เธอเลือก
ศิลปิน Yes’sir Days
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง คำตอบที่เธอเลือก สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
INTRO | C | Em | F | G |

ฉันก็ไม่รู้จะเอาชนะเขายั
Em 
งไง
 
แค่เห็นคำตอบในแวว
ตาของเธอ
 
ที่ฉันนั้นเสียเธอไปน
านแล้ว
ฉันนั้นจะทำเพื่อให้เธอคื
Em 
นมา
 
และเธอจะยอมตัดใจจา
กเขา
 
แล้วกลับมาไหม  

 
* ค
Gm 
วามรักเคยมีแค่เราส
อง
 
วันนี้กลับมีมือที่ส
าม 
 
โอ้ว..
 
มันจะเป็
Fm 
นไปได้ไง 
 
เมื่อเ
ธอมีใคร
 
ต่อใ
Am 
ห้ฉันพยายามที่จะดึง 
 
ที่จะฉุดรั้
งเธอ

 
** คำตอบที่เธอเลือกไ
ปแล้ว
 
แล้วฉันจะทำเช่
นไร
 
ร้องไห้จะเป็นจะต
าย 
 
เธอก็คงไม่แ
คร์
 
เธอเ
ลือกให้ฉันพ่าย
แพ้
 
ก้มตัวล้มลงกอ
Em 
ดขายั
Am 
งไง
 
เธอก็ไ
Dm 
ม่แล
Em 
..ไม่มีท
างให้ฉันเลือกเ
ลย 
 
จริงๆ

INSTRU | C | Em | F | F G |

 
สียงหัวใจที่แผ่
Em 
วเบา 
 
จะเดินต่อไปยั
งไง
 
เมื่อฉันไม่เคยได้เตรียม
ใจ
รู้ตัวเมื่
Em 
อเธอ 
 
ยืนกอดกันกับเ
ขาแล้ว
ก็คงชัดเจน

( * , ** )

INSTRU | F | C | F | C |
INSTRU | F | Em Am | Dm Em | F G |

( ** , ** )

OUTRO | C |

เนื้อเพลง
ฉันก็ไม่รู้จะเอาชนะเขายังไง
แค่เห็นคำตอบในแววตาของเธอ
คือฉันนั้นเสียเธอไปนานแล้ว
ฉันนั้นจะทำเพื่อให้เธอคืนมา
แต่เธอจะยอมตัดใจจากเขาแล้วกลับมาไหม

*ความรักเคยมีแค่เราสอง
วันนี้กับมีมือที่สาม
มันจะเป็นไปได้ไง เมื่อเธอมีใคร
ต่อให้ฉันพยายามที่จะดึงที่จะฉุดรั้งเธอ

**คำตอบที่เธอเลือกไปแล้ว
แล้วฉันจะทำเช่นไร
ร้องไห้จะเป็นจะตายเธอก็คงไม่แคร์
เธอเลือกให้ฉันพ่ายแพ้
ก้มตัวล้มลงกอดขายังไงเธอก็ไม่แล
ไม่มีทางให้ฉันเลือกเลยจริงๆ
เสียงหัวใจที่แผ่วเบาจะเดินต่อไปยังไง
เมื่อฉันไม่เคยได้เตรียมใจ
รู้ตัวเมื่อเธอยืนกอดกันกับเขาแล้ว
ก็คงชัดเจน

(*)(**)(solo)(**)(**)
เพลง คำตอบที่เธอเลือก (คอร์ด เนื้อเพลง)
คำร้อง : เหมือนเพชร อำมะระ
ทำนอง : เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง : ธีระปริญญ์ รัตนบุตร
คอร์ดเพลง คำตอบที่เธอเลือก - Yes’sir Days
 โฆษณา