คอร์ดเพลง หน้าบ่ตรงปก เจน วงนิยม

  
Text   
คอร์ดเพลง หน้าบ่ตรงปก เจน วงนิยม

คอร์ด :

ศิลปิน : เจน วงนิยม

เนื้อร้อง/ทำนอง : รักวสันต์ โสเก่าข่า

คอร์ดในเพลง : Bb,Cm,Dm,Eb,F,Gm


INTRO | Eb Bb | Eb Bb | Cm | F | F |

 
สิรับได้
Bb 
บ่น้ออ้
F 
าย
 
ถ้าฮู้ว่า
Eb 
รูปโปรไฟล์น้อ
Bb 
งตั๋ว
 
เมื่อพ้อความ
Gm 
จริง 
 
น้องก
F 
ลัว
 
ว่า
Eb 
อ้ายสิไปบ่
Bb 
หัน
F/A 
 
กะแค่อยาก
Gm 
งามคือเขาซื
F 
อๆดอก
 
บ่คิดสิห
Eb 
ลอกสิตั๋วผู้ไ
Bb 
ด๋ปานนั้น
 
นั่ง
Cm 
แต่งรูปไปวั
F 
นๆ 
 
อัพรูปโปร์ไ
Bb 
ฟล์

 
กะแค่ผู้
Gm 
สาวไทบ้
F 
าน
 
เฮ็ดง
Eb 
านตากแดดหน้า
Bb 
ดำ
 
บ่มี
F/A 
เงินไป
Gm 
ศัลยก
F 
รรม
 
เฮ็ด
Eb 
หน้าเฮ็ดนมคือ
Bb 
เขา
 
ถึงน้องสิ
Gm 
งามย้อนฟิลเ
F 
ตอร์
 
แต่ว่ากะจริ
Eb 
งใจเด้ออีนี่ขอเว้า
 
ถึงโตจ
Cm 
ริงสิแหล่ 
 
บ่
F 
งามคือเขา
 
แต่น้องจริ
Bb 
งใจ

 
ถึงหน้า
Eb 
น้องสิบ่ตรง
F 
ปก
 
แต่ยินดี
Dm 
ยกเบิดใจให้
Gm 
อ้าย
 
ถึงโตจ
Eb 
ริงบ่งามคือรูปโปรไ
F 
ฟล์
 
แต่ในหัว
Dm 
ใจน้องกะใสอ่อ
Gm 
งต่อง
 
บ่ไ
Eb 
ด้ผ่านมีดผ่านเ
F 
ขียง
 
น้องขอแค่เ
Dm 
พียงให้อ้ายฮัก
Gm 
น้อง
 
เด็ดอยู่เ
Cm 
ด้อขอรับรอง 
 
ของดีเด้
Bb 
ออ้าย 
 
 
F 

 
บ่เจต
Bb 
นาสิตั๋วผู้
F 
ได๋
 
บ่
Eb 
กล้าเว้าให้ไผ๋ม
Bb 
าฮัก
 
ฮู้โตเจ้า
Gm 
ของว่าผู้ฮ้าย
F 
คัก
 
จนบ่
Eb 
กล้าสิฮักผู้
Bb 
ได๋
 
โช
Gm 
คดียังมีฟิลเ
F 
ตอร์
 
ซอยไ
Eb 
ด้อยู่เด้อพอไ
Bb 
ด้มั่นใจ
 
นั่ง
Cm 
แต่งรูปไปยิ้มไ
F 
ปตั๋วใจเจ้า
Bb 
ของ

INSTRU | Gm F | Eb Bb F/A | Gm F | Eb Bb |
INSTRU | Gm F | Eb Bb | Cm | F | F |

 
กะแค่ผู้
Gm 
สาวไทบ้
F 
าน
 
เฮ็ดง
Eb 
านตากแดดหน้า
Bb 
ดำ
 
บ่มี
F/A 
เงินไป
Gm 
ศัลยก
F 
รรม
 
เฮ็ด
Eb 
หน้าเฮ็ดนมคือ
Bb 
เขา
 
ถึงน้องสิ
Gm 
งามย้อนฟิลเ
F 
ตอร์
 
แต่ว่ากะจริ
Eb 
งใจเด้ออีนี่ขอเว้า
 
ถึงโตจ
Cm 
ริงสิแหล่ 
 
บ่
F 
งามคือเขา
 
แต่น้องจริ
Bb 
งใจ

 
ถึงหน้า
Eb 
น้องสิบ่ตรง
F 
ปก
 
แต่ยินดี
Dm 
ยกเบิดใจให้
Gm 
อ้าย
 
ถึงโตจ
Eb 
ริงบ่งามคือรูปโปรไ
F 
ฟล์
 
แต่ในหัว
Dm 
ใจน้องกะใสอ่อ
Gm 
งต่อง
 
บ่ไ
Eb 
ด้ผ่านมีดผ่านเ
F 
ขียง
 
น้องขอแค่เ
Dm 
พียงให้อ้ายฮัก
Gm 
น้อง
 
เด็ดอยู่เ
Cm 
ด้อขอรับรอง 
 
ของดีเด้
Bb 
ออ้าย

 
ถึงหน้า
Eb 
น้องสิบ่ตรง
F 
ปก
 
แต่ยินดี
Dm 
ยกเบิดใจให้
Gm 
อ้าย
 
ถึงโตจ
Eb 
ริงบ่งามคือรูปโปรไ
F 
ฟล์
 
แต่ในหัว
Dm 
ใจน้องกะใสอ่อ
Gm 
งต่อง
 
บ่ไ
Eb 
ด้ผ่านมีดผ่านเ
F 
ขียง
 
น้องขอแค่เ
Dm 
พียงให้อ้ายฮัก
Gm 
น้อง
 
เด็ดอยู่เ
Cm 
ด้อขอรับรอง 
 
ของดีเด้
Bb 
ออ้าย

 
เด็ดอยู่เ
Ab 
ด้อขอรับร
F 
อง..
 
ของดีเด้
Bb 
ออ้าย 
 
 
Cm 
 
F 
 
Bb 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หน้าบ่ตรงปก


สิรับได้บ่น้ออ้าย
ถ้าฮู้ว่ารูปโปรไฟล์น้องตั๋ว
เมื่อพ้อความจริง น้องกลัว
ว่าอ้ายสิไปบ่หัน
กะแค่อยากงามคือเขาซือๆดอก
บ่คิดสิหลอกสิตั๋วผู้ได๋ปานนั้น
นั่งแต่งรูปไปวันๆ อัพรูปโปร์ไฟล์

กะแค่ผู้สาวไทบ้าน
เฮ็ดงานตากแดดหน้าดำ
บ่มีเงินไปศัลยกรรม
เฮ็ดหน้าเฮ็ดนมคือเขา
ถึงน้องสิงามย้อนฟิลเตอร์
แต่ว่ากะจริงใจเด้ออีนี่ขอเว้า
ถึงโตจริงสิแหล่ บ่งามคือเขา
แต่น้องจริงใจ

ถึงหน้าน้องสิบ่ตรงปก
แต่ยินดียกเบิดใจให้อ้าย
ถึงโตจริงบ่งามคือรูปโปรไฟล์
แต่ในหัวใจน้องกะใสอ่องต่อง
บ่ได้ผ่านมีดผ่านเขียง
น้องขอแค่เพียงให้อ้ายฮักน้อง
เด็ดอยู่เด้อขอรับรอง ของดีเด้ออ้าย

บ่เจตนาสิตั๋วผู้ได๋
บ่กล้าเว้าให้ไผ๋มาฮัก
ฮู้โตเจ้าของว่าผู้ฮ้ายคัก
จนบ่กล้าสิฮักผู้ได๋
โชคดียังมีฟิลเตอร์
ซอยได้อยู่เด้อพอได้มั่นใจ
นั่งแต่งรูปไปยิ้มไปตั๋วใจเจ้าของ

( ดนตรี )

กะแค่ผู้สาวไทบ้าน
เฮ็ดงานตากแดดหน้าดำ
บ่มีเงินไปศัลยกรรม
เฮ็ดหน้าเฮ็ดนมคือเขา
ถึงน้องสิงามย้อนฟิลเตอร์
แต่ว่ากะจริงใจเด้ออีนี่ขอเว้า
ถึงโตจริงสิแหล่ บ่งามคือเขา
แต่น้องจริงใจ

ถึงหน้าน้องสิบ่ตรงปก
แต่ยินดียกเบิดใจให้อ้าย
ถึงโตจริงบ่งามคือรูปโปรไฟล์
แต่ในหัวใจน้องกะใสอ่องต่อง
บ่ได้ผ่านมีดผ่านเขียง
น้องขอแค่เพียงให้อ้ายฮักน้อง
เด็ดอยู่เด้อขอรับรอง ของดีเด้ออ้าย

ถึงหน้าน้องสิบ่ตรงปก
แต่ยินดียกเบิดใจให้อ้าย
ถึงโตจริงบ่งามคือรูปโปรไฟล์
แต่ในหัวใจน้องกะใสอ่องต่อง
บ่ได้ผ่านมีดผ่านเขียง
น้องขอแค่เพียงให้อ้ายฮักน้อง
เด็ดอยู่เด้อขอรับรอง ของดีเด้ออ้าย

เด็ดอยู่เด้อขอรับรอง..
ของดีเด้ออ้าย

มิวสิควิดีโอ หน้าบ่ตรงปก เจน วงนิยม

เพลง : หน้าบ่ตรงปก
ศิลปิน : เจน วงนิยม
เรียบเรียง : วงนิยม
ติดต่องานแสดง : 0619254251
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend