หน้าแรก » ป้อมลิน จันทร์วิภา » คอร์ดเพลง มื้ออื่นเช้า – ป้อมลิน จันทร์วิภา

คอร์ดเพลง มื้ออื่นเช้า – ป้อมลิน จันทร์วิภา

คอร์ดเพลง : มื้ออื่นเช้า ป้อมลิน จันทร์วิภา

คอร์ดเพลง มื้ออื่นเช้า - ป้อมลิน จันทร์วิภา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ป้อมลิน จันทร์วิภา : มื้ออื่นเช้า


INTRO | G | F#m Bm | G A | D |

 
คน
ที่ให้เบิดหัวใจ 
 
กะมี
F#m 
อ้ายนั่นละยืนหนึ่ง
 
ถึงความ
ฮักถึงความคิดถึง 
 
ที่มอบให้อ้
าย
 
มีความ
ฝันวาดว่าสองเฮา
 
สิ
F#m 
ฮักกันจนฟ้า
Bm 
ดินสลาย
 
แต่สุด
Em 
ท้ายแพ้ความหลาย
ใจและความบ่
พอ

 
ความเจ็บความ
ท้อ 
 
ค่
F#m 
อยๆ 
 
กัดกินหั
Bm 
วใจ
 
บ่ไ
หวกะต้องบอกไ
หว 
 
แม้ทรม
าน

 
มื้ออื่นเ
ช้า 
 
น้องต้อง
F#m 
เป็นเก่าใ
Bm 
ห้ได้
 
แม้สิเ
จ็บจนแทบขา
ดใจ
 
ต้องฝืน
Em 
เป็นให้ได้แฟนเ
ก่า
 
เจ็บปวดส่ำ
ใด๋ 
 
สิบอ
F#m 
กใจให้อ
Bm 
ดเอา
 
บุญฮักน้
องมันบ่สู้เ
ขา
 
ความเจ็
Em 
บนี้ฮอดมื้ออื่นเ
ช้ามันต้องหา
ยไป

INSTRU | Bm | F#m | G | D A |
INSTRU | Bm | F#m | G | A |

 
ความเจ็บความ
ท้อ 
 
ค่
F#m 
อยๆ 
 
กัดกินหั
Bm 
วใจ
 
บ่ไ
หวกะต้องบอกไ
หว 
 
แม้ทรม
าน

 
มื้ออื่นเ
ช้า 
 
น้องต้อง
F#m 
เป็นเก่าใ
Bm 
ห้ได้
 
แม้สิเ
จ็บจนแทบขา
ดใจ
 
ต้องฝืน
Em 
เป็นให้ได้แฟนเ
ก่า
 
เจ็บปวดส่ำ
ใด๋ 
 
สิบอ
F#m 
กใจให้อ
Bm 
ดเอา
 
บุญฮักน้
องมันบ่สู้เ
ขา
 
ความเจ็
Em 
บนี้ฮอดมื้ออื่นเ
ช้ามันต้องหา
ยไป

 
ความเจ็
Em 
บนี้ฮอดมื้ออื่นเ
ช้ามันต้องหา
ยไป

OUTRO | Bm F#m | G A | Bm | Bm |


คนที่ให้เบิดหัวใจ กะมีอ้ายนั่นละยืนหนึ่ง
ถึงความฮักถึงความคิดถึง ที่มอบให้อ้าย
มีความฝันวาดว่าสองเฮา
สิฮักกันจนฟ้าดินสลาย
แต่สุดท้ายแพ้ความหลายใจและความบ่พอ

ความเจ็บความท้อ ค่อยๆ กัดกินหัวใจ
บ่ไหวกะต้องบอกไหว แม้ทรมาน

มื้ออื่นเช้า น้องต้องเป็นเก่าให้ได้
แม้สิเจ็บจนแทบขาดใจ
ต้องฝืนเป็นให้ได้แฟนเก่า
เจ็บปวดส่ำใด๋ สิบอกใจให้อดเอา
บุญฮักน้องมันบ่สู้เขา
ความเจ็บนี้ฮอดมื้ออื่นเช้ามันต้องหายไป

( ดนตรี )

ความเจ็บความท้อ ค่อยๆ กัดกินหัวใจ
บ่ไหวกะต้องบอกไหว แม้ทรมาน

มื้ออื่นเช้า น้องต้องเป็นเก่าให้ได้
แม้สิเจ็บจนแทบขาดใจ
ต้องฝืนเป็นให้ได้แฟนเก่า
เจ็บปวดส่ำใด๋ สิบอกใจให้อดเอา
บุญฮักน้องมันบ่สู้เขา
ความเจ็บนี้ฮอดมื้ออื่นเช้ามันต้องหายไป

ความเจ็บนี้ฮอดมื้ออื่นเช้ามันต้องหายไป

มิวสิควิดีโอ มื้ออื่นเช้า ป้อมลิน จันทร์วิภา

เพลง มื้ออื่นเช้า (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง:จอม วงน้ำหอม
เรียบเรียง:แกะ วงน้ำหอม
ติดต่องาน: 0801546358
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา