คอร์ดเพลง เงือกทอง อ่าวอันดา feat. Mauii Wauii

  
Text   

INTRO | F | G | Em | Am | ( 2 Times )

 
หนึ่งพันกิโ
F 
ล จาก ก
G 
ทม.
 
มีตำ
Em 
นานกล่าวขานเรื่อง
Am 
หนึ่ง
 
มีหญิงส
F 
าวรูปงามรูปนามห
G 
นึ่ง
 
ที่เขาคิด
Em 
ถึง 
 
และยังรอรักมั่
Am 
นคง

INSTRU | F | G | Em | Am |

 
ดั่งทะ
F 
เลที่คู่กับหาดท
G 
ราย
 
ที่มีความห
Em 
มายคือเราต้องอยู่ด้ว
Am 
ยกัน
 
แต่ตอน
F 
นี้มีเพียงแค่ตัว
G 
ฉัน
 
เป็นเพียงรูป
Em 
ปั้นที่ทนฝนแด
Am 
ดลม

 
นั่งรอเ
F 
ธอที่สมิห
G 
ลา
 
อยู่นาน
Em 
แล้ว 
 
พระอภัยยังไ
Am 
ม่มา
 
มีคนโ
F 
น้นคนนี้มา
G 
หา
 
แต่ไม่
Em 
มีความรักที่เธอคอยกลั
Am 
บมา
 
นานก็จะคอย..
 

INSTRU | F | G | Em | Am |

 
เหลือเพียงตัว
F 
ฉันและทิวสนบ
G 
าง 
 
 
ที่อยู่ท่ามก
Em 
ลาง เกาะหนู เกาะ
Am 
แมว

 
พระอภัยยังไม่
F 
มา 
 
พระอภัยยังไม่
G 
มา
 
อยู่ที่สมิ
Em 
หลา 
 
คงต้องอยู่อีกร้อ
Am 
ยปี
 
อีกร้อย
F 
ปี พันปี หมื่น
G 
ปี
 
จะอยู่ตร
Em 
งนี้ 
 
อยู่เป็นตำ
Am 
นาน

 
วะ ออ อ้อ  
F 
ออ.. วะ ออ อ้อ เ
G 
ออ..
 
นั่งรอ
Em 
เธออยู่ตรงนี้แสน
Am 
นาน
 
วะ ออ อ้อ  
F 
ออ.. วะ ออ อ้อ เ
G 
ออ..
 
ฉันนั่งรอ
Em 
เธออยู่ตรงนี้นานแส
Am 
นนาน

 
นั่งรอเ
F 
ธอที่สมิห
G 
ลา
 
อยู่นาน
Em 
แล้ว 
 
พระอภัยยังไ
Am 
ม่มา
 
มีคนโ
F 
น้นคนนี้มา
G 
หา
 
แต่ไม่
Em 
มีความรักที่คอยคืนกลั
Am 
บมา

 
พระอภัยยังไม่
F 
มา 
 
พระอภัยยังไม่
G 
มา
 
อยู่ที่สมิ
Em 
หลา 
 
เราคงต้องอยู่อีกร้อ
Am 
ยปี
 
อีกร้อ
F 
ยปี พันปี หมื่น
G 
ปี
 
จะอยู่อย่า
Em 
งนี้ 
 
นานเท่าไหร่ก็ยัง
Am 
รอ
 
ฉันก็จะ
F 
รอ..


หนึ่งพันกิโล จาก กทม.
มีตำนานกล่าวขานเรื่องหนึ่ง
มีหญิงสาวรูปงามรูปนามหนึ่ง
ที่เขาคิดถึง และยังรอรักมั่นคง

( ดนตรี )

ดั่งทะเลที่คู่กับหาดทราย
ที่มีความหมายคือเราต้องอยู่ด้วยกัน
แต่ตอนนี้มีเพียงแค่ตัวฉัน
เป็นเพียงรูปปั้นที่ทนฝนแดดลม

นั่งรอเธอที่สมิหลา
อยู่นานแล้ว พระอภัยยังไม่มา
มีคนโน้นคนนี้มาหา
แต่ไม่มีความรักที่เธอคอยกลับมา
นานก็จะคอย..

( ดนตรี )

เหลือเพียงตัวฉันและทิวสนบาง ๆ
ที่อยู่ท่ามกลาง เกาะหนู เกาะแมว

พระอภัยยังไม่มา พระอภัยยังไม่มา
อยู่ที่สมิหลา คงต้องอยู่อีกร้อยปี
อีกร้อยปี พันปี หมื่นปี
จะอยู่ตรงนี้ อยู่เป็นตำนาน

วะ ออ อ้อ ออ.. วะ ออ อ้อ เออ..
นั่งรอเธออยู่ตรงนี้แสนนาน
วะ ออ อ้อ ออ.. วะ ออ อ้อ เออ..
ฉันนั่งรอเธออยู่ตรงนี้นานแสนนาน

นั่งรอเธอที่สมิหลา
อยู่นานแล้ว พระอภัยยังไม่มา
มีคนโน้นคนนี้มาหา
แต่ไม่มีความรักที่คอยคืนกลับมา

พระอภัยยังไม่มา พระอภัยยังไม่มา
อยู่ที่สมิหลา เราคงต้องอยู่อีกร้อยปี
อีกร้อยปี พันปี หมื่นปี
จะอยู่อย่างนี้ นานเท่าไหร่ก็ยังรอ
ฉันก็จะรอ..


รูปภาพคอร์ด เงือกทอง – อ่าวอันดา feat. Mauii Wauii

คอร์ดเพลง เงือกทอง - อ่าวอันดา feat. Mauii Wauii

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เงือกทอง (คอร์ด)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend