หน้าแรก » ออยซองค์ » คอร์ดเพลง บ่แมนบ่ฮัก – ออยซองค์

คอร์ดเพลง บ่แมนบ่ฮัก – ออยซองค์

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง บ่แมนบ่ฮัก
ออยซองค์

INTRO | Dm | Dm | Dm | C | Gm C | Dm |
INTRO | Dm | C | Gm | Bb C | Dm |

 
บ่แม่นบ่
Dm 
ฮัก 
 
แต่น
างอยากให้ฮู้
Dm 
ว่า
 
ที่น้องผ
Dm 
วาแนมห
น้าอ้ายบ่
คือเก่า
 
น้องมันบ่
Bb 
ดี 
 
ทิ้งอ้
ายไปแพ้ทา
งเขา
Dm 
 
หลงเซือคำ
Bb 
เว้า 
 
สิเ
อางินทองกอ
Dm 
งโต

 
ปล่อย
Bb 
น้องนั่งฮ้
องนอนให้ค
Dm 
นเดียว
 
ไผสิแ
Bb 
ลเหลียวสงส
ารผู้หญิงหลา
ยใจ
 
คงเป็นเวร
Gm 
กรรมที่
ทำบ่ดีกับอ้
าย
C/E 
 
Dm 
 
น้องเพิ่งเข้
Bb 
าใจความเจ็บป
วดที่อ้ายถื
Dm 
กทิ้ง

 
* หา
Gm 
กฟ้า.
..ยอมเลือ
Dm 
กดาว
 
น้อ
Gm 
งสาว..
คงสิบ่ต
าโต
 
เห็นเขามี
Gm 
เงิน 
 
 
มีรถยนต์คัน
โก้ 
 
 
C/E 
 
Dm 
 
บ่ลืม
Bb 
ฟีโน่ 
 
มอไ
ซค์ที่อ้ายนั่
Dm 
งหลัง

 
** บ่แม่นบ่
Dm 
ฮัก 
 
แต่อ
ยากให้อ้ายโช
Dm 
คดี
 
น้องมันบ่
Dm 
มีค่า
พอขอความเห็
นใจ
 
น้องมันคน
Bb 
ซัว 
 
เห็นเ
งินกะทิ้งอ้า
ยไป
 
นั่งน้ำตาไ
Bb 
หล 
 
คิดฮ
อดตอนอ้ายกอ
Dm 
ดเอว

INSTRU | Gm | Dm | Gm | Dm |
INSTRU | Bb C | Dm | Bb C | Dm |

( *, ** )

OUTRO | Bb A | Dm | Dm |

เนื้อเพลง
บ่แม่นบ่ฮัก แต่นางอยากให้ฮู้ว่า
ที่น้องผวาแนมหน้าอ้ายบ่คือเก่า
น้องมันบ่ดี ทิ้งอ้ายไปแพ้ทางเขา
หลงเซือคำเว้า สิเอางินทองกองโต

ปล่อยน้องนั่งห้องนอนให้คนเดียว
ไผสิแลเหลียวสงสารผู้หญิงหลายใจ
คงเป็นเวรกรรมที่ทำบ่ดีกับอ้าย
น้องเพิ่งเข้าใจความเจ็บปวดที่อ้ายถืกทิ้ง

* หากฟ้าบ่ยอมเลือกดาว
น้องสาวคงสิบ่ตาโต
เห็นเขามีเงินมีรถยนต์คันโก้
บ่ลืมฟีโน่ มอไซค์ที่อ้ายนั่งหลัง

** บ่แม่นบ่ฮัก แต่อยากให้อ้ายโชคดี
น้องมันบ่มีค่าพอขอความเห็นใจ
น้องมันคนซัว เห็นเงินกะทิ้งอ้ายไป
นั่งน้ำตาไหลคิดฮอดตอนอ้ายกอดเอว

ดนตรี

( *, ** )
บ่แมนบ่ฮัก - ออยซองค์
 โฆษณา