หน้าแรก » ทาเคชิ เจ » คอร์ดเพลง ผู้สาวคนแรก – ทาเคชิ เจ

คอร์ดเพลง ผู้สาวคนแรก – ทาเคชิ เจ

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ผู้สาวคนแรก – ทาเคชิ เจ


INTRO | F | Gm | Bb C | Dm |

 
ฮู้ดี
Dm 
ว่า 
 
เจ้
Gm 
ามีผู้บ่าวใหม่ 
 
แต่
Bb 
อ้ายตัด
ใจบ่ลงคื
Dm 
อเก่า
Bb 
ยังฮักเจ้าเส
มอ 
 
ยังพร่ำเ
พ้อถึงวันสอ
Dm 
งเฮา
 
ถึงเ
Bb 
จ้าสิมีเ
ขาอยู่ข้า
Dm 
งกาย

 
Dm 
หงาสิบ้า 
 
น้ำ
Gm 
ตาคงไหล 
 
นั่ง
Bb 
กินยาดองฮ้อ
งให้อยู่ใต้เถีย
งนา
 
หนีออกมา
Bb 
ท่งขุดกบขัวห
อย 
 
หยอดข้าวห
นูหาปูหา
Dm 
ปลา
 
กะ
Bb 
ยังคิดเห็นแต่ห
น้าเจ้าอยู่อ่อมล
อม

 
* ฮู้ดี
Bb 
ว่าได้เป็นแค่ผู้บ่าวเ
ก่า 
 
ที่น้องบ่เ
อาต้องเป็นคนอ
Dm 
กหัก
 
เขาคนใ
Bb 
หม่เป็นคนที่เจ้านั้น
ฮัก 
 
ส่วนคนอ้าย
ฮักมันเจ็บหนักแท
Dm 
บตาย
 
สิเฮ็ดจัง
Bb 
ได๋สิลืมเจ้าได้สัก
ที 
 
ให้ตายเป็น
ผีพู้นติจั่งสิลืม
Dm 
ได้
 
จักสิลืมจั่
Gm 
งใด๋ 
 
จักสิลืมจั่ง
ใด๋ น้อ… เจ้าคือผู้สาวคนแ
รก

 
**  
Dm 
 
ปีผ่านไปเจ้ามี
Gm 
ลูกกับเขาคนใหม่ 
 
แต่
Bb 
อ้ายยังบ่มี
ไผยังอยู่คื
Dm 
อเก่า
 
ชี
Bb 
วิตทุกอย่างเดิม
ๆ 
 
เพิ่มเ
ติมก็คือควา
Dm 
มเหงา 
 
 
Bb 
ยังฮักเจ้าบ่เ
ซาผู้สาวค
นแรก

INSTRU | Dm | Gm | Bb C | F | Bb C | F Dm | Bb C | F |

( *, ** )

 
ชี
Bb 
วิตทุกอย่างเดิม
ๆ 
 
เพิ่มเ
ติมก็คือควา
Dm 
มเหงา
Bb 
ยังฮักเจ้าบ่เ
ซาผู้สาวคนแ
รก

OUTRO | F | Gm | Bb C | Dm | D |

เนื้อเพลง
ฮู้ดีว่า เจ้ามีผู้บ่าวใหม่
แต่อ้ายตัดใจบ่ลงคือเก่า
ยังฮักเจ้าเสมอยัง
พร่ำเพ้อถึงวันสองเฮา
ถึงเจ้าสิมีเขาอยู่ข้างกาย

เหงาสิบ้าน้ำตาคงไหล
นั่งกินยาดองฮ้องให้อยู่ใต้เถียงนา
หนีออกมาท่งขุดกบขัวหอย
หยอดข้าวหนูหาปูหาปลา
กะยังคิดเห็นแต่หน้าเจ้าอยู่อ่อมลอม

* ฮู้ดีว่าได้เป็นแค่ผู้บ่าวเก่า
ที่น้องบ่เอาต้องเป็นคนอกหัก
เขาคนใหม่เป็นคนที่เจ้านั้นฮัก
ส่วนคนอ้ายฮักมันเจ็บหนักแทบตาย
สิเฮ็ดจังได๋สิลืมเจ้าได้สักที
ให้ตายเป็นผีพู้นติจั่งสิลืมได้
จักสิลืมจั่งใด๋ จักสิลืมจั่งใด๋ น้อ…
เจ้าคือผู้สาวคนแรก

** 3 ปีผ่านไปเจ้ามีลูกกับเขาคนใหม่
แต่อ้ายยังบ่มีไผ่ยังอยู่คือเก่า
ชีวิตทุกอย่างเดิมๆ เพิ่มเติมก็คือความเหงา
ยังฮักเจ้าบ่เซาผู้สาวคนแรก

( ดนตรี )

( *, ** )

ชีวิตทุกอย่างเดิมๆ เพิ่มเติมก็คือความเหงา
ยังฮักเจ้าบ่เซาผู้สาวคนแรก
เพลง : ผู้สาวคนแรก
ศิลปิน : ทาเคชิ เจ
คำร้อง/ทำนอง : อุดม อินทองสุข
เรียบเรียง : อาจารย์ ติ๋งลี่ ไก่บักโจ้น ท็อปไลน์
ผู้สาวคนแรก ทาเคชิ เจ

 โฆษณา