หน้าแรก » เต็ม นาวา » คอร์ดเพลง ไปให้พ้น – เต็ม นาวา

คอร์ดเพลง ไปให้พ้น – เต็ม นาวา

คอร์ดเพลง ไปให้พ้น เต็ม นาวา

เต็ม นาวา

คอร์ดเพลง ไปให้พ้น

ศิลปิน : เต็ม นาวา

แนวเพลง : #สตริง

Single เพลงใหม่ 2018


INTRO | Bm A | G A |
INTRO | Bm A | G A | Bm A | G | A |

  ไม่หลาบจำสักที 
 
ที่ใ
ครเขากระทำ
 
เจ็บ
Bm 
ซ้ำๆ อย่างนี้ จิต
ใจด้านชา 
 
ไปหม
ดแล้ว
  ไม่มีชิ้นดี 
 
กับหัว
ใจที่มันพังๆ
 
ถูกเธ
Bm 
อกระทำ 
 
มานั
บไม่ถ้วน 
 
กี่ครั้งแ
ล้ว 
 
อย..

 
* ความเฉ
Bm 
ยชามันเริ่มจางห
าย
 
ความอด
ทน 
 
มันลางหายไป
 
คำบอก
Bm 
รักของเธอมันแ
ฝง 
 
อะไรไว้ข้า
งใน
 
พอกัน
Bm 
ทีจบกันแค่
นี้ 
 
พอเถอะ
พอ 
 
ไปไหนก็ไป
 
หยุดได้ไ
Bm 
หม 
 
หยุดเล่นละ
คร
 
เรื่องราวน้ำเ
น่าเธอ 
 
อยากจะไล่เ
ธอ 
 
ไล่เธอ

 
**  
  ไปให้พ้นเถอะคนใจร้
าย 
 
ไปเถอะคนใจร้
Bm 
าย
 
อย่าเข้ามาก้าวก่
าย 
 
ชีวิต
ฉัน
  เกลียดจริงหนอ 
 
คนแทงข้างห
ลัง
 
บอกรักแล้วมาหลอ
Bm 
กกัน 
 
 
พอเถอะไปให้ไ
กล
  คนๆนี้ 
 
เจ็บแล้วหลาบ
จำ 
 
ซาบซึ้งถึงการกระ
Bm 
ทำ
พอเถอะไปให้ไ
กล 
 
อย่าเจอกันอี
กเลย

INSTRU | Bm | A | Bm | A |
INSTRU | D | A | Bm | G A |

( * ) ( ** )

  
พอเถอะไปให้ไ
กล 
 
อย่าเจอกันอีกเ
ลย…

เนื้อเพลง
..ไม่หลาบจำสักที ที่ใครเขากระทำ
เจ็บซ้ำๆ อย่างนี้ จิตใจด้านชา ไปหมดแล้ว
..ไม่มีชิ้นดี กับหัวใจที่มันพังๆ
ถูกเธอกระทำ มานับไม่ถ้วน กี่ครั้งแล้ว โอย..

* ความเฉยชามันเริ่มจางหาย
ความอดทน มันลางหายไป
คำบอกรักของเธอมันแฝง อะไรไว้ข้างใน
พอกันทีจบกันแค่นี้ พอเถอะพอ ไปไหนก็ไป
หยุดได้ไหม หยุดเล่นละคร
เรื่องราวน้ำเน่าเธอ อยากจะไล่เธอ ไล่เธอ

** ..ไปให้พ้นเถอะคนใจร้าย ไปเถอะคนใจร้าย
อย่าเข้ามาก้าวก่าย ชีวิตฉัน
..เกลียดจริงหนอ คนแทงข้างหลัง
บอกรักแล้วมาหลอกกัน พอเถอะไปให้ไกล
..คนๆนี้ เจ็บแล้วหลาบจำ ซาบซึ้งถึงการกระทำ
พอเถอะไปให้ไกล อย่าเจอกันอีกเลย

( ดนตรี )

( * ) ( ** )

..พอเถอะไปให้ไกล อย่าเจอกันอีกเลย…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง : ไปให้พ้น
ศิลปิน : เต็ม นาวา
คำร้อง/ทำนอง : เต็ม นาวา
เรียบเรียง : อ.ติ๊ก นาโยง/เปา สำราญ
อัดเสียงร้อง ปลาทูเรคคอร์ด
ติดต่องานแสดง 062-221 5900 , 095-938 8696
 โฆษณา