หน้าแรก » เต็ม นาวา » คอร์ดเพลง ไปให้พ้น – เต็ม นาวา

คอร์ดเพลง ไปให้พ้น – เต็ม นาวา

คอร์ดเพลง ไปให้พ้น เต็ม นาวา

เต็ม นาวา

คอร์ดเพลง ไปให้พ้น

ศิลปิน : เต็ม นาวา

แนวเพลง : #สตริง

Single เพลงใหม่ 2018


INTRO | Bm A | G A |
INTRO | Bm A | G A | Bm A | G | A |

  ไม่หลาบจำสักที 
 
ที่ใ
ครเขากระทำ
 
เจ็บ
Bm 
ซ้ำๆ อย่างนี้ จิต
ใจด้านชา 
 
ไปหม
ดแล้ว
  ไม่มีชิ้นดี 
 
กับหัว
ใจที่มันพังๆ
 
ถูกเธ
Bm 
อกระทำ 
 
มานั
บไม่ถ้วน 
 
กี่ครั้งแ
ล้ว 
 
อย..

 
* ความเฉ
Bm 
ยชามันเริ่มจางห
าย
 
ความอด
ทน 
 
มันลางหายไป
 
คำบอก
Bm 
รักของเธอมันแ
ฝง 
 
อะไรไว้ข้า
งใน
 
พอกัน
Bm 
ทีจบกันแค่
นี้ 
 
พอเถอะ
พอ 
 
ไปไหนก็ไป
 
หยุดได้ไ
Bm 
หม 
 
หยุดเล่นละ
คร
 
เรื่องราวน้ำเ
น่าเธอ 
 
อยากจะไล่เ
ธอ 
 
ไล่เธอ

 
**  
  ไปให้พ้นเถอะคนใจร้
าย 
 
ไปเถอะคนใจร้
Bm 
าย
 
อย่าเข้ามาก้าวก่
าย 
 
ชีวิต
ฉัน
  เกลียดจริงหนอ 
 
คนแทงข้างห
ลัง
 
บอกรักแล้วมาหลอ
Bm 
กกัน 
 
 
พอเถอะไปให้ไ
กล
  คนๆนี้ 
 
เจ็บแล้วหลาบ
จำ 
 
ซาบซึ้งถึงการกระ
Bm 
ทำ
พอเถอะไปให้ไ
กล 
 
อย่าเจอกันอี
กเลย

INSTRU | Bm | A | Bm | A |
INSTRU | D | A | Bm | G A |

( * ) ( ** )

  
พอเถอะไปให้ไ
กล 
 
อย่าเจอกันอีกเ
ลย…

เนื้อเพลง
..ไม่หลาบจำสักที ที่ใครเขากระทำ
เจ็บซ้ำๆ อย่างนี้ จิตใจด้านชา ไปหมดแล้ว
..ไม่มีชิ้นดี กับหัวใจที่มันพังๆ
ถูกเธอกระทำ มานับไม่ถ้วน กี่ครั้งแล้ว โอย..

* ความเฉยชามันเริ่มจางหาย
ความอดทน มันลางหายไป
คำบอกรักของเธอมันแฝง อะไรไว้ข้างใน
พอกันทีจบกันแค่นี้ พอเถอะพอ ไปไหนก็ไป
หยุดได้ไหม หยุดเล่นละคร
เรื่องราวน้ำเน่าเธอ อยากจะไล่เธอ ไล่เธอ

** ..ไปให้พ้นเถอะคนใจร้าย ไปเถอะคนใจร้าย
อย่าเข้ามาก้าวก่าย ชีวิตฉัน
..เกลียดจริงหนอ คนแทงข้างหลัง
บอกรักแล้วมาหลอกกัน พอเถอะไปให้ไกล
..คนๆนี้ เจ็บแล้วหลาบจำ ซาบซึ้งถึงการกระทำ
พอเถอะไปให้ไกล อย่าเจอกันอีกเลย

( ดนตรี )

( * ) ( ** )

..พอเถอะไปให้ไกล อย่าเจอกันอีกเลย…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง : ไปให้พ้น
ศิลปิน : เต็ม นาวา
คำร้อง/ทำนอง : เต็ม นาวา
เรียบเรียง : อ.ติ๊ก นาโยง/เปา สำราญ
อัดเสียงร้อง ปลาทูเรคคอร์ด
ติดต่องานแสดง 062-221 5900 , 095-938 8696

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา