หน้าแรก » เต็ม นาวา » คอร์ดเพลง ไม่หล่อเท่าใด – เต็ม นาวา

คอร์ดเพลง ไม่หล่อเท่าใด – เต็ม นาวา

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ไม่หล่อเท่าใด – เต็ม นาวา

INTRO | Am | G | F | E |

 
Am 
ม่หล่อเท่าใดน้องเฮ้อ 
 
แต่พี่
มีความจริงใจ
 
มามอ
บให้ 
 
เอ
าไหมนะค
นดี
 
ก็ไม่ได้
Dm 
รวยล้นฟ้าอ
ะไร 
 
มีแต่
Em 
ใจกับความหวั
Am 
งดี
 
จากช
ายคนนี้ 
 
ที่มันแอบชอ
บน้อง
 
น้อ
Am 
งสาวคงรับไม่ได้ 
 
เพราะพี่ช
ายนั้นไม่มี
 
ถยนต์ให้ขี่ 
 
ขับอาร์
ซีรถเครื่องพ่อ
 
เพราะบ้านพี่อยู่ในป่
Dm 
ายาง 
 
ไม่มี
Em 
ตังค์ไปขับรถ
Am 
สี่ล้อ
 
มร
ดกจากมรดกจากพ่อคือหนี้สิน

 
* ถึงพี่
จนพี่ก็
มีหัวใ
จ 
 
อยากจะมีใ
ครสัก
คนที่รักพี่
 
จะต้อง
รอให้ถูกห
วย 
 
ให้ถูกเ
Em 
บอร์ถูกล็อตเต
Am 
อรี่
 
วา
สนาชาตินี้ 
 
พี่คงไม่มี
วัน

 
** ไอ้คนไม่
Am 
หล่อพันธุ์เ
รา 
 
คงไม่
มีใครเอาว่าห
ม้าย
 
ไอ้คนหน้า
Am 
หล่อ(พันธุ์)(แบบ)เ
ขา
 
คงพาน้
องหมาเที่ยวหลา
ดได้
 
ไอ้คนยู
Am 
โบร๊ะแบ
บพี่ 
 
คงไม่
มีวันเคียงข้างก
าย
 
น้องสาวค
Am 
นสวยเชื่
อได้ 
 
ถึงไม่ห
ล่อเท่าใด
 
แต่พี่
รักใครรักจริ

ดนตรี | Am | G | F | Em | ( 2 Times )

( *, ** )

 
ถึงไม่ห
ล่อไม่รวย 
 
แต่พี่
รักใครรักจริ
Am 

เนื้อเพลง
ไม่หล่อเท่าใดน้องเฮ้อแต่พี่มีความจริงใจ
มามอบให้เอาไหมนะคนดี
ก็ไม่ได้รวยล้นฟ้าอะไร มีแต่ใจกับความหวังดี
จากชายคนนี้ ที่มันแอบชอบน้อง
น้องสาวคงรับไม่ได้ เพราะพี่ชายนั้นไม่มี
รถยนต์ให้ขี่ขับอาร์ซีรถเครื่องพ่อ
เพราะบ้านพี่อยู่ในป่าอย่างไม่มีตังค์ไปขับรถ 4 ล้อ
มรดกจากมรดกจากพ่อคือหนี้สิน

ถึงพี่จนก็มีหัวใจ อยากจะมีใครสักคนที่รักพี่
จะต้องรอให้ถูกหวย ให้ถูกเบอร์ถูกล็อตเตอรี่
วาสนาชาตินี้ พี่คงไม่มีวัน

ไอ้คนไม่หล่อพันธุ์เราคงไม่มีใครเอาว่าหม้าย
ไอ้คนหน้าหล่อพันธุ์เขาคงพาน้องหมาเที่ยวหลาดได้
ไอ้คนยูโบร๊ะแบบพี่คงไม่มีวันเคียงข้างกาย
น้องสาวคนสวยเชื่อได้ ถึงไม่หล่อเท่าใดแต่พี่รักใครรักจริง

ดนตรี

ถึงพี่จนก็มีหัวใจ อยากจะมีใครสักคนที่รักพี่
จะต้องรอให้ถูกหวย ให้ถูกเบอร์ถูกล็อตเตอรี่
วาสนาชาตินี้ พี่คงไม่มีวัน

ไอ้คนไม่หล่อพันธุ์เราคงไม่มีใครเอาว่าหม้าย
ไอ้คนหน้าหล่อพันธุ์เขาคงพาน้องหมาเที่ยวหลาดได้
ไอ้คนยูโบร๊ะแบบพี่ คงไม่มีวันเคียงข้างกาย
น้องสาวคนสวยเชื่อได้ ถึงไม่หล่อเท่าใดแต่พี่รักใครรักจริง

ถึงไม่หล่อไม่รวย แต่พี่รักใครรักจริง
เต็ม นาวา

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา