คอร์ดเพลง ในตอนนั้น – YOUNGOHM

  
Text   

คอร์ดเพลง ในตอนนั้น
ศิลปิน Youngohm
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ในตอนนั้น คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | D | Em | ( 4 Times )

 
เมื่อก่อน
D 
นี้มีแค่
Em 
เรา 
 
ในความ
D 
คิดเป็นแค่
Em 
เงา
 
ไม่ต้องเ
D 
ขิล 
 
ฉันแค่
Em 
เมา 
 
จำได้ไ
D 
หม 
 
เรื่องของ
Em 
เรา
 
ในตอ
F#m 
นนั้นที่ฉัน
G 
ทำไป 
 
ไม่ได้
F#m 
แปลว่าฉันไม่
G 
รักเธอ
 
เราไม่
D 
รู้อะไรเลยด้ว
Em 
ยซ้ำไป 
 
เราต่าง
D 
คนต่างก็ช้ำใจ

 
แต่
D 
ลึกลึกรู้ว่าเธอก็
Em 
หวังดี
 
ที่เธอย
D 
อมทำเพื่อฉันมาก็ห
Em 
ลายที
 
ในเมื่อ
D 
ฉันนั้นมันไม่ภั
Em 
คดี
 
ได้เว
D 
ลาให้เธอพักได้
Em 
สักที

 
เมื่อก่อน
D 
นี้มีแค่
Em 
เรา 
 
ในความ
D 
คิดเป็นแค่
Em 
เงา
 
ไม่ต้องเ
D 
ขิลฉันแค่
Em 
เมา 
 
จำได้ไ
D 
หมเรื่องของ
Em 
เรา
 
ในตอ
F#m 
นนั้นที่ฉัน
G 
ทำไป 
 
ไม่ได้
F#m 
แปลว่าฉันไม่
G 
รักเธอ
 
เราไม่
D 
รู้อะไรเลยด้ว
Em 
ยซ้ำไป 
 
เราต่าง
D 
คนต่างก็
Em 
ช้ำใจ

 
ที่มาร้องเพ
D 
ลงเพราะคิ
Em 
ดถึงเธอ
 
D 
ยากจะย้อนเวลากลับไปเพื่
Em 
อรักเธอ
 
อยากแก้
D 
ไขสิ่งที่พ
Em 
ลาดไป
 
อยากแค่ไ
D 
หนสำหรับฉันคงไม่
Em 
ยากไป

 
มีชื่อเ
D 
สียงเงินทองสัก
Em 
เท่าไหร่
 
ฉันจะเ
D 
ถียงเพราะรู้ว่าเธอนั้นสำ
Em 
คัญ
 
มากกว่าเท่าไร
 
D 
ฉันต้องยกให้เธอ
Em 
เลยที่หนึ่งในใจ
 
D 
คยรักกันมากแค่ไ
Em 
หนแม่ยอดดวงใจ

INSTRU | D | Em | ( 4 Times )

 
ในตอ
F#m 
นนั้น 
 
ที่ฉัน
G 
ทำไป
 
ไม่ได้แ
F#m 
ปลว่าฉันไม่
G 
รักเธอ
 
เราไ
F#m 
ม่รู้อะไรเลยด้วย
G 
ซ้ำไป
 
เราต่า
F#m 
งคนต่างก็
G 
ช้ำใจ oh oh oh oh

 
เมื่อก่อน
D 
นี้ 
 
มีแค่
Em 
เรา 
 
ในความ
D 
คิดเป็นแค่
Em 
เงา
 
ไม่ต้องเ
D 
ขิล 
 
ฉันแค่
Em 
เมา 
 
จำได้ไ
D 
หมเรื่องของ
Em 
เรา

เนื้อเพลง
เมื่อก่อนนี้มีแค่เรา
ในความคิดเป็นแค่เงา
ไม่ต้องเขิลฉันแค่เมา
จำได้ไหมเรื่องของเรา

ในตอนนั้นที่ฉันทำไป
ไม่ได้แปลว่าฉันไม่รักเธอ
เราไม่รู้อะไรเลยด้วยซ้ำไป
เราต่างคนต่างก็ช้ำใจ

แต่ลึกลึกรู้ว่าเธอก็หวังดี
ที่เธอยอมทำเพื่อฉันมาก็หลายที
ในเมื่อฉันนั้นมันไม่ภัคดี
ได้เวลาให้เธอพักได้สักที

เมื่อก่อนนี้มีแค่เรา
ในความคิดเป็นแค่เงา
ไม่ต้องเขิลฉันแค่เมา
จำได้ไหมเรื่องของเรา

ในตอนนั้นที่ฉันทำไป
ไม่ได้แปลว่าฉันไม่รักเธอ
เราไม่รู้อะไรเลยด้วยซ้ำไป
เราต่างคนต่างก็ช้ำใจ

ที่มาร้องเพลงเพราะคิดถึงเธอ
อยากจะย้อนเวลากลับไปเพื่อรักเธอ
อยากแก้ไขสิ่งที่พลาดไป
อยากแค่ไหนสำหรับฉันคงไม่ยากไป

มีชื่อเสียงเงินทองสักเท่าไหร่
ฉันจะเถียงเพราะรู้ว่าเธอนั้นสำคัญมากกว่าเท่าไร
ฉันต้องยกให้เธอเลยที่หนึ่งในใจ
เคยรักกันมากแค่ไหนแม่ยอดดวงใจ

la la la la la la la
la la la la la la la
la la la la la la la
la la la la la la la

ในตอนนั้นที่ฉันทำไป
ไม่ได้แปลว่าฉันไม่รักเธอ
เราไม่รู้อะไรเลยด้วยซ้ำไป
เราต่างคนต่างก็ช้ำใจ oh oh oh oh

เมื่อก่อนนี้มีแค่เรา
ในความคิดเป็นแค่เงา
ไม่ต้องเขิลฉันแค่เมา
จำได้ไหมเรื่องของเรา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend