คอร์ดเพลง สไตล์เด็กใต้ น้องอาม นวลปาน

  
Text   
คอร์ดเพลง สไตล์เด็กใต้ ศิลปิน น้องอาม นวลปาน คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

 
ไม่ใช่คนหน้าม่อ ไม่ทำตัวขี้ฉ้อ ถึงอีเป็นคนใต้..
 

INTRO | D A | G |
INTRO | D A | G | A | D | D |

D 
  ตะโกนเสียง
A 
ดัง 
 
เธอบอกฟังไม่
Bm 
ทัน
D 
  คำพูดดุ
A 
ดัน 
 
ไม่เกรง
Bm 
ใจใคร
D 
  พูดจาโผงผ
A 
าง 
 
วา
F#m 
จาไม่หวานเห
Bm 
มือนใคร
 
  ก็เราเ
Em 
ป็นเด็กใต้ 
 
สไ
A 
ตล์ 
 
พัน
D 
นี่.. 
 
 
A 

D 
ไม่ได้แหลงว่า
A 
รัก 
 
คำหวานอ่
Bm 
อนโยน
D 
ก็มันเป็นตัว
A 
ตน 
 
ของคนด้
Bm 
ามขวาน
D 
ไม่ใช่สไตล์แอบแ
A 
บ้ว 
 
กูก็แหลง
F#m 
ได้แต่มันไม่ใ
Bm 
ช่แนว
 
ภาษาใ
Em 
ต้ไม่ได้ส่อความเ
A 
ลว 
 
เส
D 
มอไป..

 
พูด
Em 
จาไม่หวานเหมือนใคร 
 
ถ้อย
F#m 
คำไม่มีหางเสียง
 
สำเ
Em 
นียงเป็นภาษาพื้นบ้าน 
 
สัน
F#m 
ดานคือนิสัยคน
 
การกระ
Em 
ทำมันอยู่ในตัว 
 
อย่าเหมา
F#m 
รวมจะเป็นคนเลว
 
แค่สำเ
G 
นียงแหลงเฮ้วๆ 
 
จะไ
A 
ม่ผ่าน..

 
ไม่ใช่คนหน้า
D 
ม่อ 
 
ไม่ทำตัวขี้
A 
ฉ้อ 
 
ถึงอีเป็น
Bm 
คนใต้
 
ภา
A 
ษาปู่ย่าตาย
G 
าย 
 
เขาก็ใ
A 
ช้กันมาก่
D 
อนเรา
 
ว่า
G 
จาแข็งๆ 
 
กระด่
A 
าง 
 
สำเ
F#m 
นียงเหมือนกับ
Bm 
คนเมา
 
แต่คำว่า
Em 
รักจากคนบ้านเ
A 
รา 
 
มันคือ
D 
ชัดเจน..

INSTRU | G A | Bm | Em A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |

 
พูด
Em 
จาไม่หวานเหมือนใคร 
 
ถ้อย
F#m 
คำไม่มีหางเสียง
 
สำเ
Em 
นียงเป็นภาษาพื้นบ้าน 
 
สัน
F#m 
ดานคือนิสัยคน
 
การกระ
Em 
ทำมันอยู่ในตัว 
 
อย่าเหมา
F#m 
รวมจะเป็นคนเลว
 
แค่สำเ
G 
นียงแหลงเฮ้วๆ 
 
จะไ
A 
ม่ผ่าน..

 
ไม่ใช่คนหน้า
D 
ม่อ 
 
ไม่ทำตัวขี้
A 
ฉ้อ 
 
ถึงอีเป็น
Bm 
คนใต้
 
ภา
A 
ษาปู่ย่าตาย
G 
าย 
 
เขาก็ใ
A 
ช้กันมาก่
D 
อนเรา
 
ว่า
G 
จาแข็งๆ 
 
กระด่
A 
าง 
 
สำเ
F#m 
นียงเสียงเหมือนกับ
Bm 
คนเมา
 
แต่คำว่า
Em 
รักจากคนบ้านเ
A 
รา..

 
ไม่ใช่คนหน้า
D 
ม่อ 
 
ไม่ทำตัวขี้
A 
ฉ้อ 
 
ถึงอีเป็นค
Bm 
นใต้
 
ภา
A 
ษาปู่ย่าตา
G 
ยาย 
 
เขาก็ใ
A 
ช้กันมาก่
D 
อนเรา
 
ว่า
G 
จาแข็งๆ 
 
กระด่
A 
าง 
 
สำเ
F#m 
นียงเหมือนกับ
Bm 
คนเมา
 
แต่คำว่า
Em 
รักจากคนบ้านเ
A 
รา 
 
มันคือ
D 
ชัดเจน
 
แต่คำว่า
Em 
รักจากคนบ้านเ
A 
รา 
 
มันคือชัดเจน..

OUTRO| D Dsus4 | D Dsus4 | D |

รูปแบบกีตาร์คอร์ดเพลง สไตล์เด็กใต้


ไม่ใช่คนหน้าม่อ ไม่ทำตัวขี้ฉ้อ ถึงอีเป็นคนใต้

( ดนตรี )

ตะโกนเสียงดังเธอบอกฟังไม่ทัน
คำพูดดุดัน ไม่เกรงใจใคร
พูดจาโผงผาง วาจาไม่หวานเหมือนใคร
ก็เราเป็นเด็กใต้ สไตล์ พันนี่

ไม่ได้แหลงว่ารักคำหวานอ่อนโยน
ก็มันเป็นตัวตน ของคนด้ามขวาน
ไม่ใช่สไตล์แอบแบ้ว
กูก็แหลงได้แต่มันไม่ใช่แนว
ภาษาใต้ไม่ได้ส่อความเลวเสมอไป..

พูดจาไม่หวานเหมือนใคร
ถ้อยคำไม่มีหางเสียง
สำเนียงเป็นภาษาพื้นบ้าน
สันดานคือนิสัยคน
การกระทำมันอยู่ในตัว
อย่าเหมารวมจะเป็นคนเลว
แค่สำเนียงแหลงเฮ้วๆ จะไม่ผ่าน

ไม่ใช่คนหน้าม่อ ไม่ทำตัวขี้ฉ้อ ถึงอีเป็นคนใต้
ภาษาปู่ย่าตายาย เขาก็ใช้กันมาก่อนเรา
ว่าจาแข็งๆ กระด่าง สำเนียงเหมือนกับคนเมา
แต่คำว่ารักจากคนบ้านเรา มันคือชัดเจน

( ดนตรี )

พูดจาไม่หวานเหมือนใคร
ถ้อยคำไม่มีหางเสียง
สำเนียงเป็นภาษาพื้นบ้าน
สันดานคือนิสัยคน
การกระทำมันอยู่ในตัว
อย่าเหมารวมจะเป็นคนเลว
แค่สำเนียงแหลงเฮ้วๆ จะไม่ผ่าน

ไม่ใช่คนหน้าม่อ ไม่ทำตัวขี้ฉ้อ ถึงอีเป็นคนใต้
ภาษาปู่ย่าตายาย เขาก็ใช้กันมาก่อนเรา
ว่าจาแข็งๆ กระด่าง สำเนียงเหมือนกับคนเมา
แต่คำว่ารักจากคนบ้านเรา

ไม่ใช่คนหน้าม่อ ไม่ทำตัวขี้ฉ้อ ถึงอีเป็นคนใต้
ภาษาปู่ย่าตายาย เขาก็ใช้กันมาก่อนเรา
ว่าจาแข็งๆ กระด่าง สำเนียงเหมือนกับคนเมา
แต่คำว่ารักจากคนบ้านเรามันคือชัดเจน

แต่คำว่ารักจากคนบ้านเรา มันคือชัดเจน

มิวสิควิดีโอ สไตล์เด็กใต้ น้องอาม นวลปาน

เพลง : สไตล์เด็กใต้ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ช่างโคช
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ติดต่องานศิลปิน : 062-8926145
คอร์ดเพลง สไตล์เด็กใต้ น้องอาม นวลปาน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend