คอร์ดเพลง ห่อฝันมาฝากยาย ต้น นันทกร

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | Bm | G | Bm | A |
INTRO | Bm F#m | Em | F#m A | Bm |

 
ความสุข
Bm 
สบายเป็นจั่งใ
A 
ด๋บ่เคยสั
Bm 
มผัส
 
ฮู้แต่คำว่าประ
Em 
หยัดซื่อ
A 
สัตย์สู้ทน
F#m 
ฝันฝ่า
 
มีแต่ยายเ
Bm 
ฒ่าๆ 
 
คอยเฝ้าเลี้ยงดูเรื่
Em 
อยมา
 
เที่ยวสั่งเที่ยวสอนบักห
G 
ล่า
 
ให้เป็นคน
A 
ดีมีควา
F#m 
มอดทน

 
บ่เคยได้
Bm 
มีเสื้อผ้า
A 
ดีๆ งามๆ คื
Bm 
อหมู่
 
สถานะความเป็น
Em 
อยู่ 
 
มื้อ
A 
นี้มีแต่ความ
F#m 
ยากจน
 
กะบ่เป็น
Bm 
หยังสิสู้เพื่อ
B7 
ยายกับน้องอีก
Em 
คน
 
จั่ง
A 
ใด๋สิอดสิ
D 
ทน 
 
ฝึก
A 
ตนตามคำสอ
D 
นยาย

 
สิเป็นคน
G 
ดีสิทำหน้า
A 
ที่หลานให้สม
Bm 
บูรณ์
 
ตอบแท
G 
นคุณที่เลี้ยงบักห
A 
ล่ามาฮอดมื้
D 
อใหญ่
 
สิไปคว้า
Bm 
ฝันห่อเป็นของ
B7 
ขวัญเอามาฝากย
A 
าย
 
หลานคน
G 
นี้สิเฮ็ดให้
F#m 
ได้
 
ให้ยาย
Em 
ภูมิใจในโต
F#m 
บักหล่า 
 
 
A 
 
Bm 

 
สิเอาน้ำเ
Bm 
สียง 
 
เลี้ยงย
A 
ายให้ได้คือ
Bm 
ฝัน
 
เอาคำสอนและพรส
Em 
วรรค์
 
ไว้สู้ฝ่า
A 
ฟันเส้นทางข้
F#m 
างหน้า
 
คันเป็น
Bm 
จังบุญ 
 
หนุน
B7 
นำค้ำชูบักห
D 
ล่า
 
ให้ได้เป็นศิลปินคือ
F#m 
ว่า
 
ได้เป็นซุป
A 
ตาร์คือจั่งใจห
D 
วัง

INSTRU | G F#m | Bm |
INSTRU | G A | D F#m |
INSTRU | G F#m | Em Bm |
INSTRU | A F#m | Bm |

 
สิเป็นคน
G 
ดีสิทำหน้า
A 
ที่หลานให้สม
Bm 
บูรณ์
 
ตอบแท
G 
นคุณที่เลี้ยงบักห
A 
ล่ามาฮอดมื้
D 
อใหญ่
 
สิไปคว้า
Bm 
ฝันห่อเป็นของ
B7 
ขวัญเอามาฝากย
A 
าย
 
หลานคน
G 
นี้สิเฮ็ดให้
F#m 
ได้
 
ให้ยาย
Em 
ภูมิใจในโต
F#m 
บักหล่า 
 
 
A 
 
Bm 

 
สิเอาน้ำเ
Bm 
สียง 
 
เลี้ยงย
A 
ายให้ได้คือ
Bm 
ฝัน
 
เอาคำสอนและพรส
Em 
วรรค์
 
ไว้สู้ฝ่า
A 
ฟันเส้นทางข้
F#m 
างหน้า
 
คันเป็น
Bm 
จังบุญ 
 
หนุน
B7 
นำค้ำชูบักห
D 
ล่า
 
ให้ได้เป็นศิลปินคือ
F#m 
ว่า
 
ได้เป็นซุป
A 
ตาร์คือจั่งใจห
D 
วัง

 
คันเป็นจั่ง
Bm 
บุญ 
 
หนุน
B7 
นำค้ำชู
Em 
คือว่า
 
ให้ได้เ
A 
ป็นซุปเปอร์ส
F#m 
ตาร์
 
FC แน่นห
A 
นาคือเพิ่นแนเด้อ

OUTRO | Bm F#m | Em |


ความสุขสบายเป็นจังได๋บ่เคยสัมผัส
ฮู้แต่คำว่าประหยัด ซื่อสัตย์สู้ทนฝันฝ่า
มีแต่ยายเฒ่าๆ คอยเฝ้าเลี้ยงดูเรื่อยมา
เที่ยวสั่งเที่ยวสอนบักหล่าให้เป็นคนดีมีความอดทน

บ่เคยได้มี เสื้อผ้าดีดีงามงามคือหมู่
สถานะความเป็นอยู่ มื้อนี้มีแต่ความยากจน
กะบ่เป็นหยัง สิสู้เพื่อยายกับน้องอีกคน
จังได๋สิอดสิทน ฝึกตนตามคำสอนยาย

สิเป็นคนดีสิทำหน้าที่หลานให้สมบูรณ์
ตอบแทนคุณที่เลี้ยงบักหล่ามาฮอดมื้อใหญ่
สิไปคว้าฝันห่อเป็นของขวัญเอามาฝากยาย
หลานคนนี้สิเฮ็ดให้ได้ ให้ยายภูมิใจในโตบักหล่า

สิเอาน้ำเสียง เลี้ยงยายให้ได้คือฝัน
เอาคำสอนและพรสวรรค์ ไว้สู้ฝ่าฟันเส้นทางข้างหน้า
คันเป็นจังบุญ หนุนนำค้ำชูบักหล่า
ให้ได้เป็นศิลปินคือว่า ได้เป็นซุปตาร์คือจั่งใจหวัง

( ดนตรี )

สิเป็นคนดีสิทำหน้าที่หลานให้สมบูรณ์
ตอบแทนคุณที่เลี้ยงบักหล่ามาฮอดมื้อใหญ่
สิไปคว้าฝันห่อเป็นของขวัญเอามาฝากยาย
หลานคนนี้สิเฮ็ดให้ได้ ให้ยายภูมิใจในโตบักหล่า

สิเอาน้ำเสียง เลี้ยงยายให้ได้คือฝัน
เอาคำสอนและพรสวรรค์ ไว้สู้ฝ่าฟันเส้นทางข้างหน้า
คันเป็นจังบุญ หนุนนำค้ำชูบักหล่า
ให้ได้เป็นศิลปินคือว่า ได้เป็นซุปตาร์คือจั่งใจหวัง

คันเป็นจังบุญ หนุนนำค้ำชูคือว่า
ให้ได้เป็นซุปเปอร์สตาร์
FC แน่นหนาคือเพิ่นแนเด้อ

มิวสิควิดีโอ ห่อฝันมาฝากยาย ต้น นันทกร

เพลง : ห่อฝันมาฝากยาย (คอร์ด)
ศิลปิน : ต้น นันทกร
เนื้อร้อง/ทำนอง : รักวสัน โสเก่าข่า
เรียบเรียง : จักรี อบมา
ติดต่องานศิลปิน : 084-359-6311

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend