คอร์ดเพลง ฝันเฟื่อง Phumpak

  
Text   


A 
อย่าเพิ่งรำคาญ
 
อีกไม่
C#m 
นานฉันจะไม่ผ่
D 
านให้เห็นหน้าเ
E 
ลย
 
และขอเว
A 
ลา..เปลี่ยน
C#m 
สถานะที่เราเ
D 
คย.. 
 
 
E 
 
คนน่ารำ
Bm 
คาญ 
 
ที่ยัง
E 
ฟุ้งซ่าน
 
ให้เธอ
C#m 
กลับมาได้ไหม
F#m 
เธอ..
 
ก็
Bm 
รู้ว่า
C#m 
มันฝันเ
D 
ฟื่องไปห
E 
น่อย 
 
ก็ไ
A 
ร้เธอ..

 
สบายดีไ
D 
หม 
 
เธอเป็นยังไงบ้างนะจาก
E 
วันนั้น
 
เข้านอนยังนอนไม่
A 
พอ
 
จะกินต้องรอให้ท้องว่าง
F#m 
อยู่ไหม
 
ดึกๆ ขับ
D 
รถช้าๆ ได้ไหม ที่ฉันเคย
E 
กำชับ
 
คบใครต้องดูให้
A 
ดี ยิ่งเธอใจดี ยิ่งต้อง
F#m 
ระวังไว้

 
ฉันยังเป็น
Bm 
ห่วง 
 
ทั้งที่ไม่มี
C#m 
สิทธิ์
 
เก็บไป
Bm 
คิด 
 
ทั้งที่เธอไป
C#m 
แล้ว
 
เพราะว่า
Bm 
ฉันยังติดอยู่ใน
C#m 
ห้วงอกหัก
 
ที่ยัง
D 
รักเธอมากม
E 
าย..

 
อย่าเพิ่งรำค
A 
าญ
 
อีกไม่
C#m 
นานฉันจะไม่ผ่
D 
านให้เห็นหน้าเ
E 
ลย
 
และขอเว
A 
ลา..เปลี่ยน
C#m 
สถานะที่เราเ
D 
คย.. 
 
 
E 
 
คนน่ารำ
Bm 
คาญ 
 
ที่ยัง
E 
ฟุ้งซ่าน
 
ให้เธอ
C#m 
กลับมาได้ไหม
F#m 
เธอ..
 
ก็
Bm 
รู้ว่า
C#m 
มันฝันเ
D 
ฟื่องไปห
E 
น่อย 
 
ก็ไ
A 
ร้เธอ..

 
ใครละจะ
D 
คุยแต่เธอ จะฟังแต่เธอ เมื่อเ
E 
ธอเหงา
 
แล้วใครจะปลอบหัวใ
A 
 
จะซบเธอไว้ข้างๆ เมื่อเ
F#m 
ธอเศร้า

 
ใครละจะ
Bm 
ปลุกเช้าที่เธอไ
C#m 
ม่ตื่น
 
ใครจะเ
Bm 
ตือนของที่เธอลืมไ
A 
ว้
 
ใครจะเ
Bm 
ข้าใจเธอเท่าที่
C#m 
ฉันเข้าใจ
 
ใครจะ
D 
รักเธอกว่า
E 
ฉัน..

 
อย่าเพิ่งรำค
A 
าญ
 
อีกไม่
C#m 
นานฉันจะไม่ผ่
D 
านให้เห็นหน้าเ
E 
ลย
 
และขอเว
A 
ลา..เปลี่ยน
C#m 
สถานะที่เราเ
D 
คย.. 
 
 
E 
 
คนน่ารำ
Bm 
คาญ 
 
ที่ยัง
E 
ฟุ้งซ่าน
 
ให้เธอ
C#m 
กลับมาได้ไหม
F#m 
เธอ..
 
ก็
Bm 
รู้ว่า
C#m 
มันฝันเ
D 
ฟื่องไปห
E 
น่อย 
 
ก็ไ
A 
ร้เธอ..

INSTRU | D E | C#m F#m | Bm | E |

 
อย่าเพิ่งรำค
A 
าญ
 
อีกไม่
C#m 
นานฉันจะไม่ผ่
D 
านให้เห็นหน้าเ
E 
ลย
 
และขอเว
A 
ลา..เปลี่ยน
C#m 
สถานะที่เราเ
D 
คย.. 
 
 
E 
 
คนน่ารำ
Bm 
คาญ 
 
ที่ยัง
E 
ฟุ้งซ่าน
 
ให้เธอ
C#m 
กลับมาได้ไหม
F#m 
เธอ..
 
ก็
Bm 
รู้ว่า
C#m 
มันฝันเ
D 
ฟื่องไปห
E 
น่อย 
 
ก็ไ
A 
ร้เธอ..


อย่าเพิ่งรำคาญ
อีกไม่นานฉันจะไม่ผ่านให้เห็นหน้าเลย
และขอเวลา..เปลี่ยนสถานะที่เราเคย..
คนน่ารำคาญ ที่ยังฟุ้งซ่าน
ให้เธอกลับมาได้ไหมเธอ..
ก็รู้ว่ามันฝันเฟื่องไปหน่อย ก็ไร้เธอ..

สบายดีไหม เธอเป็นยังไงบ้างนะจากวันนั้น
เข้านอนยังนอนไม่พอ
จะกินต้องรอให้ท้องว่างอยู่ไหม
ดึกๆ ขับรถช้าๆ ได้ไหม ที่ฉันเคยกำชับ
คบใครต้องดูให้ดี ยิ่งเธอใจดี ยิ่งต้องระวังไว้

ฉันยังเป็นห่วง ทั้งที่ไม่มีสิทธิ์
เก็บไปคิด ทั้งที่เธอไปแล้ว
เพราะว่าฉันยังติดอยู่ในห้วงอกหัก
ที่ยังรักเธอมากมาย..

อย่าเพิ่งรำคาญ
อีกไม่นานฉันจะไม่ผ่านให้เห็นหน้าเลย
และขอเวลา..เปลี่ยนสถานะที่เราเคย..
คนน่ารำคาญ ที่ยังฟุ้งซ่าน
ให้เธอกลับมาได้ไหมเธอ..
ก็รู้ว่ามันฝันเฟื่องไปหน่อย ก็ไร้เธอ..

ใครละจะคุยแต่เธอ จะฟังแต่เธอ เมื่อเธอเหงา
แล้วใครจะปลอบหัวใจ
จะซบเธอไว้ข้างๆ เมื่อเธอเศร้า

ใครละจะปลุกเช้าที่เธอไม่ตื่น
ใครจะเตือนของที่เธอลืมไว้
ใครจะเข้าใจเธอเท่าที่ฉันเข้าใจ
ใครจะรักเธอกว่าฉัน..

อย่าเพิ่งรำคาญ
อีกไม่นานฉันจะไม่ผ่านให้เห็นหน้าเลย
และขอเวลา..เปลี่ยนสถานะที่เราเค ย..
คนน่ารำคาญ ที่ยังฟุ้งซ่าน
ให้เธอกลับมาได้ไหมเธอ..
ก็รู้ว่ามันฝันเฟื่องไปหน่อย ก็ไร้เธอ..

( ดนตรี )

อย่าเพิ่งรำคาญ
อีกไม่นานฉันจะไม่ผ่านให้เห็นหน้าเลย
และขอเวลา..เปลี่ยนสถานะที่เราเคย..
คนน่ารำคาญ ที่ยังฟุ้งซ่าน
ให้เธอกลับมาได้ไหมเธอ..
ก็รู้ว่ามันฝันเฟื่องไปหน่อย ก็ไร้เธอ..

มิวสิควิดีโอ ฝันเฟื่อง Phumpak

เพลง : ฝันเฟื่อง (คอร์ด)
ศิลปิน : Phumpak
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend