คอร์ดเพลง เลือกอย่างไรทุกคนก็ช้ำ Gear Knight (เกียร์ไนท์)

  
Text   


INTRO | Em | D | C | B |
INTRO | Em | D | C | B | Em |

 
เปลี่
ยนใจจากฉั
E7 
น 
 
ลบทุกอย่างที่ฝั
augน
 
ฉั
Em 
นนั้นไม่ควรคู่เธอ
 
างชีวิ
E7 
ต 
 
ของเรามันสวน
augกัน
 
กัดฟั
Em 
นและทำใจ

 
ฉั
น 
 
ไม่คว
Am 
รจะพ
Bm 
บเธอ
Em 
 
ฉั
นพลาดเอ
Am 
ง 
 
ผิดพลั้
Bm 
งเผลอ 
 
 
Em 
 
อย
ากบอกยั
Am 
งรักเธ
Bm 
อ..เสม
Em 
 
แต่มั
นไม่ง่ายอย่างนั้
น..

 
เลื
Em 
อกอย่างไรทุกค
นก็ช้ำ
 
เลื
อกอย่างไรรักเร
Bm 
าก็พัง
 
อย
Am 
ากจะมีทางย้อ
Em 
นเวลา
 
เร
าไม่ควรจะม
าพบกัน
 
เลื
Em 
อกอย่างไรทุกค
นก็แพ้
 
เลื
อกอย่างไรเมื่อมั
Bm 
นไม่แท้
 
บอ
Am 
กตัวเอง 
 
ให้ต้อ
Em 
งทำใจ
 
ทร
มานต่อไป 
 
 

INSTRU | Em | D | C | B |

 
เปลี่
Em 
ยนใจ 
 
ให้จา
 
ลืมทุกอย่
าง.. 
 
ทิ้
งมันเอาไว้
 
แม้
Em 
เคยรักมา
 
แต่ฉันไม่อาจตา
มหัวใจ
 
เธอเข้
าใจบ้างไหม

 
ฉั
น 
 
ไม่คว
Am 
รจะพ
Bm 
บเธอ
Em 
 
ฉั
นพลาดเอ
Am 
ง 
 
ผิดพลั้
Bm 
งเผลอ 
 
 
Em 
 
อย
ากบอกยั
Am 
งรักเธ
Bm 
อ..เสม
Em 
 
แต่มั
นไม่ง่ายอย่างนั้
น..

 
เลื
Em 
อกอย่างไรทุกค
นก็ช้ำ
 
เลื
อกอย่างไรรักเร
Bm 
าก็พัง
 
อย
Am 
ากจะมีทางย้อ
Em 
นเวลา
 
เร
าไม่ควรจะม
าพบกัน
 
เลื
Em 
อกอย่างไรทุกค
นก็แพ้
 
เลื
อกอย่างไรเมื่อมั
Bm 
นไม่แท้
 
บอ
Am 
กตัวเอง 
 
ให้ต้อ
Em 
งทำใจ
 
ทร
มานต่อไป 
 
 

INSTRU | Em | D | C | B |
INSTRU | Em | D | C | B |

 
ไป
Em 
เถอะไป 
 
เดิ
นจากกัน 
 
 
 
วันนี้ให้เธ
Em 
อเปลี่ยนใจ
 
ลื
มเรื่องราว
ความรักเรา
 
ไป
Em 
เถอะไป 
 
เดิ
นจากกันวั
นนี้เลย
 
ไป
Em 
เถอะ ไปเถอะ เธออย่าฝื
นได้ไหม 
 
 

INSTRU | Em | Em | Am | Am |
INSTRU | Bb | Bb | B | B |
INSTRU | Bm | Bm | F | F |
INSTRU | Bb | Bb | B | B |
INSTRU | Em | D | C | Bm |
INSTRU | Am | Em | C | B |

 
เลื
Em 
อกอย่างไรทุกค
นก็แพ้
 
เลื
อกอย่างไรเมื่อมั
Bm 
นไม่แท้
 
บอ
Am 
กตัวเองให้ต้อ
Em 
งทำใจ
 
ทร
มานต่อไป..

OUTRO | Em | D | C | B |
OUTRO | Em | D | C | B | Em |


เปลี่ยนใจจากฉัน ลบทุกอย่างที่ฝัuน
ฉันนั้นไม่ควรคู่เธอ
ทางชีวิต ของเรามันสวนuกัน
กัดฟันและทำใจ

ฉัน ไม่ควรจะพบเธอ
ฉันพลาดเอง ผิดพลั้งเผลอ
อยากบอกยังรักเธอ..เสมอ
แต่มันไม่ง่ายอย่างนั้น..

เลือกอย่างไรทุกคนก็ช้ำ
เลือกอย่างไรรักเราก็พัง
อยากจะมีทางย้อนเวลา
เราไม่ควรจะมาพบกัน
เลือกอย่างไรทุกคนก็แพ้
เลือกอย่างไรเมื่อมันไม่แท้
บอกตัวเอง ให้ต้องทำใจ
ทรมานต่อไป

( ดนตรี )

เปลี่ยนใจ ให้จาก
ลืมทุกอย่าง.. ทิ้งมันเอาไว้
แม้เคยรักมาก
แต่ฉันไม่อาจตามหัวใจ
เธอเข้าใจบ้างไหม

ฉัน ไม่ควรจะพบเธอ
ฉันพลาดเอง ผิดพลั้งเผลอ
อยากบอกยังรักเธอ..เสมอ
แต่มันไม่ง่ายอย่างนั้น..

เลือกอย่างไรทุกคนก็ช้ำ
เลือกอย่างไรรักเราก็พัง
อยากจะมีทางย้อนเวลา
เราไม่ควรจะมาพบกัน
เลือกอย่างไรทุกคนก็แพ้
เลือกอย่างไรเมื่อมันไม่แท้
บอกตัวเอง ให้ต้องทำใจ
ทรมานต่อไป

( ดนตรี )

ไปเถอะไป เดินจากกัน
วันนี้ให้เธอเปลี่ยนใจ
ลืมเรื่องราว ความรักเรา
ไปเถอะไป เดินจากกันวันนี้เลย
ไปเถอะ ไปเถอะ เธออย่าฝืนได้ไหม

( ดนตรี )

เลือกอย่างไรทุกคนก็แพ้
เลือกอย่างไรเมื่อมันไม่แท้
บอกตัวเองให้ต้องทำใจ
ทรมานต่อไป..

มิวสิควิดีโอ เลือกอย่างไรทุกคนก็ช้ำ Gear Knight

เพลง : เลือกอย่างไรทุกคนก็ช้ำ
ศิลปิน : Gear Knight
เนื้อร้อง/ทำนอง : เบนจามิน เจมส์ ดูลลี่
เรียบเรียง : Gear Knight
ติดต่องานแสดง : [email protected]
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend