คอร์ดเพลง รอเพราะรัก วิรดา วงศ์เทวัญ

  
Text   
คอร์ดเพลง รอเพราะรัก วิรดา วงศ์เทวัญ

คอร์ด :

ศิลปิน : วิรดา วงศ์เทวัญ

เนื้อร้อง/ทำนอง : หนู มิเตอร์

คอร์ดในเพลง : A,F#m,D,E,C#m,Bm


INTRO | A | F#m | D F E | A E |
INTRO | A C#m | F#m E | D E | A |

 
จะซักกี่
A 
ปี 
 
ให้รอรอ
C#m 
พี่ ก็รอ
F#m 
ได้
 
ขอเพียงอย่าเผ
E 
ลออย่าเปลี่ยนใ
D 
 
เอาหัวใจไ
E 
ปให้ใครข
A 
อร้อง
 
อดทนตั้งน
E 
าน 
 
รอสุขดัง
C#m 
ฝันเป็นคู่
F#m 
ครอง
 
เพราะความ
E 
รักที่คอยหมายป
A 
อง
 
พ่อเนื้อ
Bm 
ทองของ
E 
ฉัน

 
จะซักกี่
A 
ปี 
 
ให้รอตร
C#m 
งนี้ก็รอ
F#m 
ไหว
 
ก็รอมาแ
E 
ล้วตั้งมากม
D 
าย
 
จะรอเรื่อยไ
E 
ปให้เธอสงส
A 
าร
 
โปรดจงเห็นใ
E 
จ 
 
อย่าตัดเยื่
C#m 
อใยมีต่
F#m 
อกัน
 
เพราะความ
E 
รักที่คง
A 
มั่น
 
ไม่ผันไม่แ
E 
ปรแม้ซักน
A 
าที

 
รักเธอไม่
F#m 
คลาย 
 
สุดหัวใ
E 
จสุดหัว
A 
ใจ
 
จะ
F#m 
หลับตานอนครั้ง
Bm 
ใด 
 
ยังส่งใ
E 
จไปหาทุก
A 
ที่
 
รักเธอไม่
F#m 
คลาย 
 
สุดหัวใ
E 
จเปี่ยมล้นข้า
F#m 
มปี
 
เธอ
E 
จ๋าเธอฟังให้
D 
ดี 
 
รักที่
Bm 
มีให้เธอ
E 
ผู้เดียว

 
จะซักกี่
A 
ปี 
 
จะรอรอ
C#m 
พี่จนหมด
F#m 
ลม
 
จะรอความ
E 
รัก 
 
มาชื่น
D 
ชม
 
รอแม้นาน
E 
นมก็ยังแน่
A 
นเหนียว
 
ไม่เคยสนใ
E 
จ 
 
ชายอื่นคนไ
C#m 
หนไม่แลเ
F#m 
หลียว
 
รักแต่
E 
พี่ด้วยใจเด็ด
A 
เดี่ยว
 
รักคนเ
E 
ดียวน้องจึงต้อ
A 
งรอ

INSTRU | A C#m | F#m E | D E | A |

 
รักเธอไม่
F#m 
คลาย 
 
สุดหัวใ
E 
จสุดหัว
A 
ใจ
 
จะ
F#m 
หลับตานอนครั้ง
Bm 
ใด 
 
ยังส่งใ
E 
จไปหาทุก
A 
ที่
 
รักเธอไม่
F#m 
คลาย 
 
สุดหัวใ
E 
จเปี่ยมล้นข้า
F#m 
มปี
 
เธอ
E 
จ๋าเธอฟังให้
D 
ดี 
 
รักที่
Bm 
มีให้เธอ
E 
ผู้เดียว

 
จะซักกี่
A 
ปี 
 
จะรอรอ
C#m 
พี่จนหมด
F#m 
ลม
 
จะรอความ
E 
รัก 
 
มาชื่น
D 
ชม
 
รอแม้นาน
E 
นมก็ยังแน่
A 
นเหนียว
 
ไม่เคยสนใ
E 
จ 
 
ชายอื่นคนไ
C#m 
หนไม่แลเ
F#m 
หลียว
 
รักแต่
E 
พี่ด้วยใจเด็ด
A 
เดี่ยว
 
รักคนเ
E 
ดียวน้องจึงต้อ
A 
งรอ

OUTRO | F#m | E | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง รอเพราะรัก


จะซักกี่ปี ให้รอรอพี่ก็รอได้
ขอเพียงอย่าเผลออย่าเปลี่ยนใจ
เอาหัวใจไปให้ใครขอร้อง
อดทนตั้งนาน รอสุขดังฝันเป็นคู่ครอง
เพราะความรักที่คอยหมายปอง
พ่อเนื้อทองของฉัน

จะซักกี่ปี ให้รอตรงนี้ก็รอไหว
ก็รอมาแล้วตั้งมากมาย
จะรอเรื่อยไปให้เธอสงสาร
โปรดจงเห็นใจ อย่าตัดเยื่อใยมีต่อกัน
เพราะความรักที่คงมั่น
ไม่ผันไม่แปรแม้ซักนาที

รักเธอไม่คลาย สุดหัวใจสุดหัวใจ
จะหลับตานอนครั้งใด ยังส่งใจไปหาทุกที่
รักเธอไม่คลาย สุดหัวใจเปี่ยมล้นข้ามปี
เธอจ๋าเธอฟังให้ดี รักที่มีให้เธอผู้เดียว

จะซักกี่ปี จะรอรอพี่จนหมดลม
จะรอความรัก มาชื่นชม
รอแม้นานนมก็ยังแน่นเหนียว
ไม่เคยสนใจ ชายอื่นคนไหนไม่แลเหลียว
รักแต่พี่ด้วยใจเด็ดเดี่ยว
รักคนเดียวน้องจึงต้องรอ

( ดนตรี )

รักเธอไม่คลาย สุดหัวใจสุดหัวใจ
จะหลับตานอนครั้งใด ยังส่งใจไปหาทุกที่
รักเธอไม่คลาย สุดหัวใจเปี่ยมล้นข้ามปี
เธอจ๋าเธอฟังให้ดี รักที่มีให้เธอผู้เดียว

จะซักกี่ปี จะรอรอพี่จนหมดลม
จะรอความรัก มาชื่นชม
รอแม้นานนมก็ยังแน่นเหนียว
ไม่เคยสนใจ ชายอื่นคนไหนไม่แลเหลียว
รักแต่พี่ด้วยใจเด็ดเดี่ยว
รักคนเดียวน้องจึงต้องรอ

มิวสิควิดีโอ รอเพราะรัก วิรดา วงศ์เทวัญ

เพลง : รอเพราะรัก
ศิลปิน : วิรดา วงศ์เทวัญ
เรียบเรียง : อัครินทร์ เกตุมณี
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend