หน้าแรก » นุ่น กรรณิการ์ » คอร์ดเพลง คนของใจ – นุ่น กรรณิการ์

คอร์ดเพลง คนของใจ – นุ่น กรรณิการ์

คอร์ดเพลง : คนของใจ นุ่น กรรณิการ์

คอร์ดเพลง คนของใจ - นุ่น กรรณิการ์

เพลง :

ศิลปิน : นุ่น กรรณิการ์

เนื้อร้อง/ทำนอง : แจ็ค ลูกอีสาน

คอร์ดทั้งหมด : Bm,A,F#m,G,D


INTRO | Bm A | F#m Bm | G A | Bm |

Bm 
ก็ทั้งๆ 
 
ที่ฮู้ว่าเธอบ่
F#m 
อยู่หม่องนี้
 
แต่ว่าใ
จน้องนี้กะ
ยังฮ้อง
หา
Bm 
จนบางเทื่อมัน
F#m 
มีน้ำตา
 
คึดฮอด
วันเวลาที่เ
ฮาอยู่นำ
กัน
Bm 
ความทรงจำดีๆ 
 
มื้อที่เฮา
F#m 
หย่างจับมือ
 
น้องกะ
ยังจื่อ
จำเอา
ไว้
Bm 
ฮอยยิ้มกะยั
F#m 
งค้างอยู่ในใจ
 
มันเฮดให้น้
องลืมเจ้าบ่ไ
ด้จักเ
ทือ

 
อ้า
F#m 
ยเอ้ย 
 
เจ้าไปอ
Bm 
ยู่ไส
 
น้องยัง
F#m 
ฮัก 
 
บอกไผกะ
Bm 
บ่ได้
 
ยังเก็บไ
ว้ 
 
ในใจถ่าเจ้าอยู่ตร
งนี้

 
เจ้าคือคนที่
ฮัก 
 
ฮักคนเดียวใน
ใจ
 
เจ้าคือคนสุด
Bm 
ท้าย 
 
ที่น้องสิให้แม้ชี
วิตที่มี
 
กะเจ้าคือคนที่
ฮัก 
 
ฮักที่แส
นดี
 
ถึงแม้ว่ามื้อ
Bm 
นี้บ่มีเจ้าอยู่ข้างก
าย

Bm 
ให้เจ้ารับเจ้ารู้ 
 
 
ฮู้เอาไว้เด้ออ้
าย.
..
 
ว่าเจ้าคือคนขอ
Bm 
งใจ

INSTRU | G A | Bm | G A | Bm |

Bm 
  สิบปีล้ำซาวปี
ล้ำกะบ่ได้หย่ำดอกนาซำ
Bm 
  วาสนา 
 
น้อกล้า
บั้ง 
 
พอได้ฮักแล้วบ่สม
Bm 
  คือจั่งตอกมัดก
ล้าวาสนาคู่ขี้ตม
Bm 
  พัดเจ้าไปตาม
ลม 
 
 
ฮือ..

Bm 
  สาธุแม้น้อซาติห
น้า 
 
ให้เฮาเกิดมาได้คู่กัน
Bm 
  อย่าได้มีแนวขวาง
กั้น 
 
คือจั่งในซาตินี้

INSTRU | Bm A | G | A |
INSTRU | Bm | G | Bm | A |
INSTRU | G | A | G | A | A |

 
เจ้าคือคนที่
ฮัก 
 
ฮักคนเดียวใน
ใจ
 
เจ้าคือคนสุด
Bm 
ท้าย 
 
ที่น้องสิให้แม้ชี
วิตที่มี
 
กะเจ้าคือคนที่
ฮัก 
 
ฮักที่แส
นดี
 
ถึงแม้ว่ามื้อ
Bm 
นี้บ่มีเจ้าอยู่ข้างก
าย

Bm 
ให้เจ้ารับเจ้ารู้ 
 
 
ฮู้เอาไว้เด้ออ้
าย.
..

Bm 
  สิบปีล้ำซาวปี
ล้ำกะบ่ได้หย่ำดอกนาซำ
Bm 
  วาสนา 
 
น้อกล้า
บั้ง 
 
พอได้ฮักแล้วบ่สม
Bm 
  คือจั่งตอกมัดก
ล้าวาสนาคู่ขี้ตม
Bm 
  พัดเจ้าไปตาม
ลม 
 
 
ฮือ..

Bm 
  พัดเจ้าไปตาม
ลม 
 
 
ฮือ..
 
บ่อ่วยคืน..
 

OUTRO | Bm A | F#m Bm | G A | Bm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คนของใจ


ก็ทั้งๆ ที่ฮู้ว่าเธอบ่อยู่หม่องนี้
แต่ว่าใจน้องนี้กะยังฮ้องหา
จนบางเทื่อมันมีน้ำตา
คึดฮอดวันเวลาที่เฮาอยู่นำกัน
ความทรงจำดีๆ มื้อที่เฮาหย่างจับมือ
น้องกะยังจื่อจำเอาไว้
ฮอยยิ้มกะยังค้างอยู่ในใจ
มันเฮดให้น้องลืมเจ้าบ่ได้จักเทือ

อ้ายเอ้ย เจ้าไปอยู่ไส
น้องยังฮัก บอกไผกะบ่ได้
ยังเก็บไว้ ในใจถ่าเจ้าอยู่ตรงนี้

เจ้าคือคนที่ฮัก ฮักคนเดียวในใจ
เจ้าคือคนสุดท้าย ที่น้องสิให้แม้ชีวิตที่มี
กะเจ้าคือคนที่ฮัก ฮักที่แสนดี
ถึงแม้ว่ามื้อนี้บ่มีเจ้าอยู่ข้างกาย

ให้เจ้ารับเจ้ารู้ ฮู้เอาไว้เด้ออ้าย…
ว่าเจ้าคือคนของใจ

( ดนตรี )

สิบปีล้ำซาวปีล้ำกะบ่ได้หย่ำดอกนาซำ
วาสนา น้อกล้าบั้ง พอได้ฮักแล้วบ่สม
คือจั่งตอกมัดกล้าวาสนาคู่ขี้ตม
พัดเจ้าไปตามลม ฮือ..

สาธุแม้น้อซาติหน้า ให้เฮาเกิดมาได้คู่กัน
อย่าได้มีแนวขวางกั้น คือจั่งในซาตินี้

( ดนตรี )

เจ้าคือคนที่ฮัก ฮักคนเดียวในใจ
เจ้าคือคนสุดท้าย ที่น้องสิให้แม้ชีวิตที่มี
กะเจ้าคือคนที่ฮัก ฮักที่แสนดี
ถึงแม้ว่ามื้อนี้บ่มีเจ้าอยู่ข้างกาย

ให้เจ้ารับเจ้ารู้ ฮู้เอาไว้เด้ออ้าย…

สิบปีล้ำซาวปีล้ำกะบ่ได้หย่ำดอกนาซำ
วาสนา น้อกล้าบั้ง พอได้ฮักแล้วบ่สม
คือจั่งตอกมัดกล้าวาสนาคู่ขี้ตม
พัดเจ้าไปตามลม ฮือ..

พัดเจ้าไปตามลม ฮือ..
บ่อ่วยคืน..

มิวสิควิดีโอ คนของใจ นุ่น กรรณิการ์

เพลง คนของใจ
Ost.บทเพลงนี้บ่มีผญา
ศิลปิน : นุ่น กรรณิการ์
เรียบเรียง Version : UDM Record
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :