หน้าแรก » แฮมเมอร์ » คอร์ดเพลง พบเธอในฝัน – แฮมเมอร์

คอร์ดเพลง พบเธอในฝัน – แฮมเมอร์

คอร์ดเพลง พบเธอในฝัน Hammer (แฮมเมอร์)

แฮมเมอร์

คอร์ดเพลง พบเธอในฝัน

ศิลปิน : Hammer (แฮมเมอร์)

แนวเพลง : #เพื่อชีวิต

Single เพลงใหม่

คีย์คอร์ดเพลง พบเธอในฝัน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

พบเธอในฝัน - Hammer
คอร์ด พบเธอในฝัน

INTRO | G D | G | Am D | G |

 
แว่วสาย
Em 
ลมผ่าน
ทิวแมก
ไม้
 
ฟังดูคล้ายๆ เสียงคร่ำค
รวญสะอื้น
Em 
ไห้
 
มองยอดต
าลโอนเอนอ่อนไ
Em 
หว
 
เหมือนดั่งดวงใจ ใครคน
Am 
หนึ่งเริ่มไหวโอ
นเอน

 
โอ้สาย
ฝน 
 
พร่างพ
รมจาก
ฟ้า
 
กระทบกา
Am 
ยาลมพัด
มาหนาว
Em 
สั่น
 
ค่ำ
คืน.. 
 
ที่ไร้แสงจั
Em 
นทร์
 
ที่พร่ำรำ
Am 
พันพบเธอใน
ฝันตลอด
คืน

 
*  
พอสิ้นคืนเช้าขึ้นวั
Em 
นใหม่
 
อากาศสดใ
ส 
 
รอบก
ายยังได้ชุ่ม
Em 
ฉ่ำ
 
แต่ไม่มีเ
ธอเอ่ยคำหยอกล้อเคล้าคลอสุข
สันต์
 
เปลี่ยน
Em 
คืน 
 
เปลี่ยน
วัน
 
หัวใจเธอ
Am 
นั้นเปลี่ยนผันไ
ปไหน

 
** ดวงใ
จ..ฉันเ
พียงก้อนเนื้อเล็
กๆ
 
จะให้แข็งเ
ป๊ก 
 
มั่น
คงเหมือนเหล็กได้ไ
 
แม่สาวตาโ
ศก 
 
เธอ
Em 
คงไม่โหดไม่ร้
าย
 
กระชากหัว
Am 
ใจ 
 
ของฉันไ
ปอย่างท
รนง

INSTRU | G D | G | Am D | G |
INSTRU | G D | Em | Am D | G |

( * ) ( ** )

OUTRO | G D | G | Am D | G |

เนื้อเพลง พบเธอในฝัน
แว่วสายลมผ่านทิวแมกไม้
ฟังดูคล้ายๆเสียงคร่ำครวญสะอื้นไห้
มองยอดตาลโอนเอนอ่อนไหว
เหมือนดั่งดวงใจใครคนหนึ่งเริ่มไหวโอนเอน

โอ้สายฝน พร่างพรมจากฟ้า
กระทบกายาลมพัดมาหนาวสั่น
ค่ำคืน.. ที่ไร้แสงจันทร์
ที่พร่ำรำพันพบเธอในฝันตลอดคืน

* พอสิ้นคืนเช้าขึ้นวันใหม่
อากาศสดใส รอบกายยังได้ชุ่มฉ่ำ
แต่ไม่มีเธอเอ่ยคำหยอกล้อเคล้าคลอสุขสันต์
เปลี่ยนคืน เปลี่ยนวัน หัวใจเธอนั้นเปลี่ยนผันไปไหน

** ดวงใจ..ฉันเพียงก้อนเนื้อเล็กๆ
จะให้แข็งเป๊กมั่นคงเหมือนเหล็กได้ไง
แม่สาวตาโศก เธอคงไม่โหดไม่ร้าย
กระชากหัวใจ ของฉันไปอย่างทรนง

( ดนตรี )

( * ) ( ** )
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ พบเธอในฝัน
อารี ประธาน-ร้องนำ
อนุชา ประธาน-กีตาร์ ,ไวโอลิน,ร้อง
ชาลี ประธาน-เพอคัสชั่น
วินัย ประธาน-แอคคอเดียน,เมาท์,ขลุ่ย
 โฆษณา