หน้าแรก » พนม ภูไท สิงห์มิวสิค » คอร์ดเพลง บ่โรแมนติก – พนม ภูไท

คอร์ดเพลง บ่โรแมนติก – พนม ภูไท

คอร์ดเพลง บ่โรแมนติก พนม ภูไท

พนม ภูไท

คอร์ดเพลง บ่โรแมนติก

ศิลปิน : พนม ภูไท

แนวเพลง : #อีสาน

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง บ่โรแมนติก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ด

INTRO | A E | F#m | ( 2 Times )
INTRO | Bm E | C#m F#m | D | E |

 
ย่าสะเฮ็ดหน้างอใส่อ้
ายคักหลายน้อ
F#m 
งหล่า
 
ส่
อยหันมาแหน่น่า 
 
จักสิเ
คียดอีหยังคั
F#m 
กแหน่
 
ามแต่ว่าอ้ายฮัก
บ่ 
 
เบิ
C#m 
ดโตบอกเลยฮั
F#m 
กแท้
 
Bm 
พียงแต่อ้ายมันแค่ 
 
บ่
C#m 
ค่อยได้เว้าออ
F#m 
กไป

 
ห็นผู้บ่าวผู้สาว
อื่นเขาเว้าบอ
F#m 
กฮัก
 
ล่ากะอย่าคิดคัก 
 
เก็บไปห
นักข้างในหั
F#m 
วใจ
ถึงอ้ายสิดูเมินเ
ฉย 
 
บอ
C#m 
กเลยบ่เคยเปลี่ย
F#m 
นไป
Bm 
ยังฮักเจ้าหมดใจ 
 
อยา
กให้เจ้านั้นดูเ
อา 
 
ฮ้ว…

 
* บ่ค่อยโรแมน
ติก 
 
บ่แม่นอ้ายบ่
ฮัก
 
อ้ายกะยัง
ฮัก 
 
ฮักน้องหล้าคื
อเก่า
 
บ่ค่อยโรแมน
ติก 
 
บ่หวานคือใค
C#m 
รเขา
 
แต่ว่าใ
จนี้ยังฮักเ
จ้า 
 
(ผู้เดียวเด้
อนาง)

INSTRU | D E |

ถึงแม้นอ้ายบ่เว้าออดอ้
อน 
 
แต่ฮักหม
F#m 
ดใจ
โรแมนติกบ่ได้กะบ่
ได้แปลว่าเหิ
F#m 
นห่าง
คำว่าฮักจา
กใจ 
 
เว้
C#m 
าไปทื่อๆ 
 
บอ
F#m 
กนาง
Bm 
ถึงเป็นคนฮ้างๆ 
 
เว้าบ่ห
วานแต่ฮักทั้
งใจ 
 
ฮ้ว…

( * )

INSTRU | A E | F#m | ( 2 Times )
INSTRU | D E | C#m F#m | D | E | E |

( * ) * )

 
บ่ค่อยโรแมน
ติก 
 
บ่ห
วานคือใครเขา
 
แต่ว่า
ใจนี้ยังฮักเ
จ้า 
 
ผู้เดียวเด้
อนาง
Bm 
ถึงแม่นคนฮ้างๆ 
 
เว้า
บ่หวาน.
.
 
แต่ฮักเจ้าเด้อ

OUTRO | Bm E | C#m F#m | D | E | A |

เนื้อเพลง
อย่าสะเฮ็ดหน้างอใส่อ้ายคักหลายน้องหล่า
ส่อยหันมาแหน่น่าจักสิเคียดอีหยังคักแหน่
ถามแต่ว่าอ้ายฮักบ่ เบิดโตบอกเลยฮักแท้
เพียงแต่อ้ายมันแค่ บ่ค่อยได้เว้าออกไป

เห็นผู้บ่าวผู้สาวคืนเขาเว้าบอกฮัก
หล่ากะอย่าคิดคักเก็บไปหนักข้างในหัวใจ
ถึงอ้ายสิดูเมินเฉย บอกเลยบ่เคยเปลี่ยนไป
ยังฮักเจ้าหมดใจ อยากให้เจ้านั้นดูเอา โฮ้ว…

* บ่ค่อยโรแมนติก บ่แม่นอ้ายบ่ฮัก
อ้ายกะยังฮัก ฮักน้องหล้าคือเก่า
บ่ค่อยโรแมนติก บ่หวานคือใครเขา
แต่ว่าใจนี้ยังฮักเจ้า (ผู้เดียวเด้อนาง)

( ดนตรี )

ถึงแม้นอ้ายบ่เว้าออดอ้อน แต่ฮักหมดใจ
โรแมนติกบ่ได้กะบ่ได้แปลว่าเหินห่าง
คำว่าฮักจากใจ เว้าไปทื่อๆ บอกนาง
ถึงเป็นคนฮ้างๆ เว้าบ่หวานแต่ฮักทั้งใจ โฮ้ว…

( ซ้ำ * )

( ดนตรี )

( ซ้ำ * , * )

บ่ค่อยโรแมนติกบ่หวานคือใครเขา
แต่ว่าใจนี้ยังฮักเจ้า ผู้เดียวเด้อนาง
ถึงแม่นคนฮ้างๆ เว้าบ่หวาน…แต่ฮักเจ้าเด้อ
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง บ่โรแมนติก
นักร้อง : พนม ภูไท สิงห์มิวสิค
คำร้อง ทำนอง นักร้อง : พู่กัน สะบัด
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
 โฆษณา