คอร์ดเพลง น้ำตาขุนแผน – แม็ค รักแท้ ไทยนิยม

  
Text   

คอร์ดเพลง น้ำตาขุนแผน – แม็ค รักแท้ ไทยนิยม

แม็ค รักแท้ ไทยนิยม

คอร์ดเพลง น้ำตาขุนแผน

ศิลปิน : แม็ค รักแท้ ไทยนิยม

แนวเพลง : #อีสาน

Single เพลงใหม่

คีย์คอร์ดเพลง น้ำตาขุนแผน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง น้ำตาขุนแผน - แม็ค รักแท้ ไทยนิยม
คอร์ด

INTRO | Gm | F | Eb | F | Gm |
INTRO | Gm | F | Cm | F | Gm | Gm |

Gm 
คึดว่าน้องนั้นเป็
F 
นลูกไก่ในกำ
Gm 
มือ
 
สิ
Eb 
บีบสิคลาย 
 
สิเ
F 
ฮ็ดจั่งใด๋ก
Bb 
ะได้
 
คึดแต่
Dm 
ว่าโตมีของดี
 
เป่าเ
F 
สกให้น้องหล
Gm 
งใหล
 
ย้อ
Eb 
นฮักเหมิดใจ 
 
จึงต้องใช้วิธีแบ
D 
บนี้

 
แต่กลั
Gm 
บโดนมือดี 
 
มาค
F 
ว้าคนฮักอ้า
Gm 
ยไป
 
หรือว่า
Eb 
น้องเต็มใจ 
 
สิไ
F 
ปกับเขาอี
Bb 
หลี
 
บ่เคยเ
Dm 
สียน้ำตาให้ไผ 
 
ต้องเป็นเ
F 
สือสิ้นลายวั
Gm 
นนี้
 
บ่
Eb 
มีวิธีเหนี่ยวรั้งหัวใจน้อ
F 
งนาง

 
* ต่อให้เท
Eb 
วดาหน้
F 
าไหน 
 
กะบ่อ
Dm 
าจห้ามใจขอ
Gm 
งเจ้า
 
ต่อใ
Eb 
ห้สรรหาพันคำเ
F 
ว้ามาอ้อนกะ
Bb 
ส่าง
 
คนเบิ
Eb 
ดใจห้ามไว้บ่
F 
อยู่ 
 
คงต้องป
Dm 
ล่อยเจ้าไปตา
Gm 
มทาง
 
ขุนแ
Eb 
ผนแสนอุกอั่งนั่งเหมิดปั
F 
ญญา


 
** น้ำตาขุ
Bb 
นแผน 
 
เสียให้แ
F 
ฟนคนที่อ้า
Gm 
ยฮัก
 
เสน่ห์คารม
Eb 
ปาก 
 
สู้เงินเ
F 
ขาบ่ได้ดอ
Bb 
กหนา
 
เวทย์
Eb 
มนต์บทใ
F 
ด 
 
คาถามัดใ
Dm 
จที่อ้ายเรีย
Gm 
นมา
 
คงเ
Eb 
สื่อมแล้วล่ะแก้ว
F 
ตา 
 
แม้
Eb 
แต่ท่านเท
F 
วดาบ่เข้าใจเฮา

INSTRU | Bb F |

Gm 
ยอมหลีกทางให้เ
F 
ขา 
 
เป็นเจ้าขอ
Gm 
งใหม่
 
ถอย
Eb 
หลังมานั่งฮ้องไ
F 
ห้ 
 
อ้ายเหมิดคำ
Bb 
เว้า
 
Dm 
สกคาถาให้น้ำตาเซาไหล
 
ซ่อยห
F 
ยังบ่ได้คื
Gm 
อเก่า
 
คา
Eb 
รมเป็นรอง 
 
เงินทองเป็นพระเจ้า
 
ขุนแ
F 
ผนแสนเศร้า 
 
ย้อนสาวถิ่มไป

( *, ** )

Gm 
….. 
 
เวท
Eb 
ย์มนต์คา
F 
ถา 
 
บ่
Dm 
อาจห้ามใจขอ
Gm 
งเจ้า
 
ย้านได้
Eb 
หอบใจเห
F 
งา 
 
ของ
Eb 
คนพ่าย
F 
ฮัก..ขึ้นหิ้ง
Bb 
บูชา…เนื้อเพลง
คึดว่าน้องนั้นเป็นลูกไก่ในกำมือ
สิบีบสิคลาย สิเฮ็ดจั่งใด๋กะได้
คึดแต่ว่าโตมีของดี
เป่าเสกให้น้องหลงใหล
ย้อนฮักเหมิดใจ จึงต้องใช้วิธีแบบนี้

แต่กลับโดนมือดี มาคว้าคนฮักอ้ายไป
หรือว่าน้องเต็มใจ สิไปกับเขาอีหลี
บ่เคยเสียน้ำตาให้ไผ ต้องเป็นเสือสิ้นลายวันนี้
บ่มีวิธีเหนี่ยวรั้งหัวใจน้องนาง

* ต่อให้เทวดาหน้าไหน กะบ่อาจห้ามใจของเจ้า
ต่อให้สรรหาพันคำเว้ามาอ้อนกะส่าง
คนเบิดใจห้ามไว้บ่อยู่ คงต้องปล่อยเจ้าไปตามทาง
ขุนแผนแสนอุกอั่งนั่งเหมิดปัญญา

** น้ำตาขุนแผน เสียให้แฟนคนที่อ้ายฮัก
เสน่ห์คารมปาก สู้เงินเขาบ่ได้ดอกหนา
เวทย์มนต์บทใด คาถามัดใจที่อ้ายเรียนมา
คงเสื่อมแล้วล่ะแก้วตา แม้แต่ท่านเทวดาบ่เข้าใจเฮา

ยอมหลีกทางให้เขา เป็นเจ้าของใหม่
ถอยหลังมานั่งฮ้องไห้ อ้ายเหมิดคำเว้า
เสกคาถาให้น้ำตาเซาไหล
ซ่อยหยังบ่ได้คือเก่า
คารมเป็นรอง เงินทองเป็นพระเจ้า
ขุนแผนแสนเศร้า ย้อนสาวถิ่มไป

( *, ** )

เวทย์มนต์คาถา บ่อาจห้ามใจของเจ้า
ย้านได้หอบใจเหงา ของคนพ่ายฮักขึ้นหิ้งบูชา…
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง น้ำตาขุนแผน (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน แม็ค รักแท้ ไทยนิยม
คำร้อง/ทำนอง สุเทพ ชินวงศ์
ดนตรี เปเล่ คนบึงกาฬ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend