หน้าแรก » แม็ค รักแท้ ไทยนิยม » คอร์ดเพลง น้ำตาขุนแผน – แม็ค รักแท้ ไทยนิยม

คอร์ดเพลง น้ำตาขุนแผน – แม็ค รักแท้ ไทยนิยม

คอร์ดเพลง น้ำตาขุนแผน – แม็ค รักแท้ ไทยนิยม

แม็ค รักแท้ ไทยนิยม

คอร์ดเพลง น้ำตาขุนแผน

ศิลปิน : แม็ค รักแท้ ไทยนิยม

แนวเพลง : #อีสาน

Single เพลงใหม่

คีย์คอร์ดเพลง น้ำตาขุนแผน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง น้ำตาขุนแผน - แม็ค รักแท้ ไทยนิยม
คอร์ด

INTRO | Gm | F | Eb | F | Gm |
INTRO | Gm | F | Cm | F | Gm | Gm |

Gm 
คึดว่าน้องนั้นเป็
นลูกไก่ในกำ
Gm 
มือ
 
สิ
Eb 
บีบสิคลาย 
 
สิเ
ฮ็ดจั่งใด๋ก
Bb 
ะได้
 
คึดแต่
Dm 
ว่าโตมีของดี
 
เป่าเ
สกให้น้องหล
Gm 
งใหล
 
ย้อ
Eb 
นฮักเหมิดใจ 
 
จึงต้องใช้วิธีแบ
บนี้

 
แต่กลั
Gm 
บโดนมือดี 
 
มาค
ว้าคนฮักอ้า
Gm 
ยไป
 
หรือว่า
Eb 
น้องเต็มใจ 
 
สิไ
ปกับเขาอี
Bb 
หลี
 
บ่เคยเ
Dm 
สียน้ำตาให้ไผ 
 
ต้องเป็นเ
สือสิ้นลายวั
Gm 
นนี้
 
บ่
Eb 
มีวิธีเหนี่ยวรั้งหัวใจน้อ
งนาง

 
* ต่อให้เท
Eb 
วดาหน้
าไหน 
 
กะบ่อ
Dm 
าจห้ามใจขอ
Gm 
งเจ้า
 
ต่อใ
Eb 
ห้สรรหาพันคำเ
ว้ามาอ้อนกะ
Bb 
ส่าง
 
คนเบิ
Eb 
ดใจห้ามไว้บ่
อยู่ 
 
คงต้องป
Dm 
ล่อยเจ้าไปตา
Gm 
มทาง
 
ขุนแ
Eb 
ผนแสนอุกอั่งนั่งเหมิดปั
ญญา


 
** น้ำตาขุ
Bb 
นแผน 
 
เสียให้แ
ฟนคนที่อ้า
Gm 
ยฮัก
 
เสน่ห์คารม
Eb 
ปาก 
 
สู้เงินเ
ขาบ่ได้ดอ
Bb 
กหนา
 
เวทย์
Eb 
มนต์บทใ
ด 
 
คาถามัดใ
Dm 
จที่อ้ายเรีย
Gm 
นมา
 
คงเ
Eb 
สื่อมแล้วล่ะแก้ว
ตา 
 
แม้
Eb 
แต่ท่านเท
วดาบ่เข้าใจเฮา

INSTRU | Bb F |

Gm 
ยอมหลีกทางให้เ
ขา 
 
เป็นเจ้าขอ
Gm 
งใหม่
 
ถอย
Eb 
หลังมานั่งฮ้องไ
ห้ 
 
อ้ายเหมิดคำ
Bb 
เว้า
 
Dm 
สกคาถาให้น้ำตาเซาไหล
 
ซ่อยห
ยังบ่ได้คื
Gm 
อเก่า
 
คา
Eb 
รมเป็นรอง 
 
เงินทองเป็นพระเจ้า
 
ขุนแ
ผนแสนเศร้า 
 
ย้อนสาวถิ่มไป

( *, ** )

Gm 
….. 
 
เวท
Eb 
ย์มนต์คา
ถา 
 
บ่
Dm 
อาจห้ามใจขอ
Gm 
งเจ้า
 
ย้านได้
Eb 
หอบใจเห
งา 
 
ของ
Eb 
คนพ่าย
ฮัก..ขึ้นหิ้ง
Bb 
บูชา…เนื้อเพลง
คึดว่าน้องนั้นเป็นลูกไก่ในกำมือ
สิบีบสิคลาย สิเฮ็ดจั่งใด๋กะได้
คึดแต่ว่าโตมีของดี
เป่าเสกให้น้องหลงใหล
ย้อนฮักเหมิดใจ จึงต้องใช้วิธีแบบนี้

แต่กลับโดนมือดี มาคว้าคนฮักอ้ายไป
หรือว่าน้องเต็มใจ สิไปกับเขาอีหลี
บ่เคยเสียน้ำตาให้ไผ ต้องเป็นเสือสิ้นลายวันนี้
บ่มีวิธีเหนี่ยวรั้งหัวใจน้องนาง

* ต่อให้เทวดาหน้าไหน กะบ่อาจห้ามใจของเจ้า
ต่อให้สรรหาพันคำเว้ามาอ้อนกะส่าง
คนเบิดใจห้ามไว้บ่อยู่ คงต้องปล่อยเจ้าไปตามทาง
ขุนแผนแสนอุกอั่งนั่งเหมิดปัญญา

** น้ำตาขุนแผน เสียให้แฟนคนที่อ้ายฮัก
เสน่ห์คารมปาก สู้เงินเขาบ่ได้ดอกหนา
เวทย์มนต์บทใด คาถามัดใจที่อ้ายเรียนมา
คงเสื่อมแล้วล่ะแก้วตา แม้แต่ท่านเทวดาบ่เข้าใจเฮา

ยอมหลีกทางให้เขา เป็นเจ้าของใหม่
ถอยหลังมานั่งฮ้องไห้ อ้ายเหมิดคำเว้า
เสกคาถาให้น้ำตาเซาไหล
ซ่อยหยังบ่ได้คือเก่า
คารมเป็นรอง เงินทองเป็นพระเจ้า
ขุนแผนแสนเศร้า ย้อนสาวถิ่มไป

( *, ** )

เวทย์มนต์คาถา บ่อาจห้ามใจของเจ้า
ย้านได้หอบใจเหงา ของคนพ่ายฮักขึ้นหิ้งบูชา…
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง น้ำตาขุนแผน (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน แม็ค รักแท้ ไทยนิยม
คำร้อง/ทำนอง สุเทพ ชินวงศ์
ดนตรี เปเล่ คนบึงกาฬ
 โฆษณา