หน้าแรก » เต้ย อธิบดินทร์ » คอร์ดเพลง มีห้องว่างให้เศร้า – เต้ย อธิบดินทร์

คอร์ดเพลง มีห้องว่างให้เศร้า – เต้ย อธิบดินทร์

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง มีห้องว่างให้เศร้า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | A | A |
INTRO | A F#m | D E | ( 2 Times )

 
จ้ ๆ มีห้องว่างบ่
F#m 
เจ้
 
เดิน
เซมาผู้เดียวไกล
F#m 
เติบ
 
กิบของผมจักเ
Dm 
สียไปไส
 
น้ำ
C#m 
ตาไหลมานำทาง
F#m 
หย่าว 
 
 
ถืกผู้
Bm 
สาว.. 
 
เขาห
ย่องใจ

 
ฮือนกะอยู่บ่ได้
 
ย้อนหัวใจผมมันยังกระ
F#m 
วนกระวาย
บ่อยากพ้อหน้าไผ
 
ย้อนว่าใจผมมันยัง
F#m 
หมอบข่อล่อ
หมู่กะส้อตั้ง
Dm 
แต่แนวเดียว
C#m 
เทียวเฮ็ดให้ผมคิดฮอด
F#m 
เขาบ่เซา
 
สิกินแต่เ
Bm 
หล้า.
.. 
 
ผมกะย่
านผมตาย

 
กะเลยต้องมาให้
C#m 
เจ๊ 
 
ได้
F#m 
ส่อย
 
หาห้องว่
างให้ข่อย 
 
ได้เศ
ร้าแหน่

 
เฮียนกะอยู่บ่
ได้ 
 
น้ำตาไหลบ่
F#m 
เซา
 
สิให้กินแต่เห
ล้า 
 
ผมกะย่านผมต
าย
 
น้ำอุ่นบ่มีกะ
ได้ 
 
ไวไฟกะบ่ต้อง
F#m 
แฮง
 
หลอดไฟกะบ่ต้องแ
จ้ง
 
บ่ต้องการแสงยามผมไ
ห้
 
โอ้ย.
..มันสิแสบตา..

INSTRU | A F#m | D E | ( 2 Times )

 
จ้ ๆ สรุปมีห้อง
F#m 
บ่เจ้
 
รายเดือ
นเด้ 
 
หรือว่ารายวันก
F#m 
ะได้
ใจของผมมันห
Dm 
มุ่นอุ้ยปุ้ย
 
บ่อยา
C#m 
กคุยดน ๆ เดี๋ย
F#m 
วผมสิไห้
 
มัดจำท่อ
Bm 
ใด๋.
.. 
 
ให้เจ้ฟ้าวบอ
กมา..

 
กะเลยต้องมาให้
C#m 
เจ๊ 
 
ได้
F#m 
ส่อย
 
หาห้องว่
างให้ข่อย 
 
ได้เศ
ร้าแหน่

 
เฮียนกะอยู่บ่
ได้ 
 
น้ำตาไหลบ่
F#m 
เซา
 
สิให้กินแต่เห
ล้า 
 
ผมกะย่านผมต
าย
 
น้ำอุ่นบ่มีกะ
ได้ 
 
ไวไฟกะบ่ต้อง
F#m 
แฮง
 
หลอดไฟกะบ่ต้องแ
จ้ง
 
บ่ต้องการแสงยามผมไ
ห้

 
เฮียนกะอยู่บ่
ได้ 
 
น้ำตาไหลบ่
F#m 
เซา
 
สิให้กินแต่เห
ล้า 
 
ผมกะย่านผมต
าย
 
น้ำอุ่นบ่มีกะ
ได้ 
 
ไวไฟกะบ่ต้อง
F#m 
แฮง
 
หลอดไฟกะบ่ต้องแ
จ้ง
 
บ่ต้องการแสงยามผมไ
ห้
 
โอ้ย.
..มันสิแสบตา..

OUTRO | A F#m | D E | ( 2 Times ) | A |


เจ้ ๆ มีห้องว่างบ่เจ้
เดินเซมาผู้เดียวไกลเติบ
เกิบของผมจักเสียไปไส
น้ำตาไหลมานำทางหย่าว ๆ
ถืกผู้สาว.. เขาหย่องใจ

เฮือนกะอยู่บ่ได้
ย้อนหัวใจผมมันยังกระวนกระวาย
บ่อยากพ้อหน้าไผ
ย้อนว่าใจผมมันยังหมอบข่อล่อ
หมู่กะส้อตั้งแต่แนวเดียว
เทียวเฮ็ดให้ผมคิดฮอดเขาบ่เซา
สิกินแต่เหล้า… ผมกะย่านผมตาย

กะเลยต้องมาให้เจ๊ ได้ส่อย
หาห้องว่างให้ข่อย ได้เศร้าแหน่

เฮียนกะอยู่บ่ได้ น้ำตาไหลบ่เซา
สิให้กินแต่เหล้า ผมกะย่านผมตาย
น้ำอุ่นบ่มีกะได้ ไวไฟกะบ่ต้องแฮง
หลอดไฟกะบ่ต้องแจ้ง
บ่ต้องการแสงยามผมไห้
โอ้ย…มันสิแสบตา..

( ดนตรี )

เจ้ ๆ สรุปมีห้องบ่เจ้
รายเดือนเด้ หรือว่ารายวันกะได้
ใจของผมมันหมุ่นอุ้ยปุ้ย
บ่อยากคุยดน ๆ เดี๋ยวผมสิไห้
มัดจำท่อใด๋… ให้เจ้ฟ้าวบอกมา..

กะเลยต้องมาให้เจ๊ ได้ส่อย
หาห้องว่างให้ข่อย ได้เศร้าแหน่

เฮียนกะอยู่บ่ได้ น้ำตาไหลบ่เซา
สิให้กินแต่เหล้า ผมกะย่านผมตาย
น้ำอุ่นบ่มีกะได้ ไวไฟกะบ่ต้องแฮง
หลอดไฟกะบ่ต้องแจ้ง
บ่ต้องการแสงยามผมไห้

เฮียนกะอยู่บ่ได้ น้ำตาไหลบ่เซา
สิให้กินแต่เหล้า ผมกะย่านผมตาย
น้ำอุ่นบ่มีกะได้ ไวไฟกะบ่ต้องแฮง
หลอดไฟกะบ่ต้องแจ้ง
บ่ต้องการแสงยามผมไห้
โอ้ย…มันสิแสบตา..


รูปภาพคอร์ด มีห้องว่างให้เศร้า – เต้ย อธิบดินทร์

คอร์ดเพลง มีห้องว่างให้เศร้า - เต้ย อธิบดินทร์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง มีห้องว่างให้เศร้า (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : เต้ย อธิบดินทร์
เรียบเรียง : โคกอิโด่ย ณ เฮ็ดดีสตูดิโอ
ติดต่องานแสดง : 062-3400879
 โฆษณา