คอร์ดเพลง บ่เป็นหยังอ้ายยังบ่ตาย เต้ย อธิบดินทร์

  
Text   


INTRO | Em | Em | Am | Bm |
INTRO | Em | Em | Em |

 
ส่างเฮ็ดอ้ายไ
Em 
ด้ พ้อคนใหม่ หนีไปอาดหลาด
 
ผู้บ่าวบ้านได๋บังอา
Am 
จ มาแย่งดวงใจของเจ้าไปครอ
Bm 
 
เจ็บปวดอิห
Em 
ลี กะก่อนหน้านี่อ้ายเป็นเจ้า
Am 
ของ
 
ดวงใจของเธอเขาจอ
ง ส่วนตัวอ้า
ยได้เพียงน้ำต
Bm 

 
บุญวาสน
Em 
าอ้ายคงมาบ่ถึง
 
บ่ทันที่จะฉุดดึ
งหัวใจเจ้าไ
ว้ให้อ
ยู่
 
เจ็บปวดแฮงหล
Em 
าย กินข้าวบ่ได้บ่เป็นตาอ
Am 
ยู่
 
อยากให้เจ้ารับรู้
Bm 
ว่าใจอ้ายท
รมา
น..

 
ไห้นำเจ้
Em 
า อ้ายกินแต่เหล้า ละเมาแล้วบ่ส่วง
 
คนเขาจนท้วงว่าป่วงบ้าคักหลาย
 
 
สิให้อ้าย ให้อ้าย ให้อ้ายน้อละเฮ็ดแนวใด๋
 
 
อีกคนในใจบ่มีไผแทน น้อละแม่นโตเจ้า
 
 
อุกอั่งเอ้าอยู่ในหัวใจ อุกอั่งเอ้าอยู่ในหัวใจ
 
 
ถึงลืมเจ้าบ่ได้ แต่โตอ้ายบ่ขีน
 

 
ไป
Em 
นำเขาสาห
Am 
ล่า
 
อย่าหัวซ
Bm 
าเมื่อเจ้าเลือกแทงข้างหลั
Em 
 
บ่ต้องเอ่
Em 
ยเหตุผล อ้ายบ่อยากฟั
Am 
 
ให้เจ้าเดินก้าวหย่
าง เคียงข้างกับเขาไ
Bm 
 
เจ็บปวดส่ำได๋
Em 
อ้ายสิจำทนฝืน
 
ถึงต้องยืนกล้ำกลื
น หยดน้ำต
าเพียงลำ
พัง
 
ให้ลืมอ้ายส
Em 
า ถือว่าฮัก
E7 
เฮาเป็นความ
Am 
หลัง
 
น้ำตาอ้ายพั
ง บ่เป็นหยั
Bm 
งอ้ายยังบ่ตา

INSTRU | Em | Em | Am | Bm |
INSTRU | Em | Em | Am | Bm | Em | Em |

 
ไห้นำเจ้
Em 
า อ้ายกินแต่เหล้า ละเมาแล้วบ่ส่วง
 
คนเขาจนท้วงว่าป่วงบ้าคักหลาย
 
 
สิให้อ้าย ให้อ้าย ให้อ้ายน้อละเฮ็ดแนวใด๋
 
 
อีกคนในใจบ่มีไผแทน น้อละแม่นโตเจ้า
 
 
อุกอั่งเอ้าอยู่ในหัวใจ อุกอั่งเอ้าอยู่ในหัวใจ
 
 
ถึงลืมเจ้าบ่ได้ แต่โตอ้ายบ่ขีน
 

 
ไป
Em 
นำเขาสาห
Am 
ล่า
 
อย่าหัวซ
Bm 
าเมื่อเจ้าเลือกแทงข้างหลั
Em 
 
บ่ต้องเอ่
Em 
ยเหตุผล อ้ายบ่อยากฟั
Am 
 
ให้เจ้าเดินก้าวหย่
าง เคียงข้างกับเขาไ
Bm 
 
เจ็บปวดส่ำได๋
Em 
อ้ายสิจำทนฝืน
 
ถึงต้องยืนกล้ำกลื
น หยดน้ำต
าเพียงลำ
พัง
 
ให้ลืมอ้ายส
Em 
า ถือว่าฮัก
E7 
เฮาเป็นความ
Am 
หลัง
 
น้ำตาอ้ายพั
ง บ่เป็นหยั
Bm 
งอ้ายยังบ่ตา

 
ไป
Em 
นำเขาสาห
Am 
ล่า
 
อย่าหัวซ
Bm 
าเมื่อเจ้าเลือกแทงข้างหลั
Em 
 
บ่ต้องเอ่
Em 
ยเหตุผล อ้ายบ่อยากฟั
Am 
 
ให้เจ้าเดินก้าวหย่
าง เคียงข้างกับเขาไ
Bm 
 
เจ็บปวดส่ำได๋
Em 
อ้ายสิจำทนฝืน
 
ถึงต้องยืนกล้ำกลื
น หยดน้ำต
าเพียงลำ
พัง
 
ให้ลืมอ้ายส
Em 
า ถือว่าฮัก
E7 
เฮาเป็นความ
Am 
หลัง
 
น้ำตาอ้ายพั
ง บ่เป็นหยั
Bm 
งอ้ายยังบ่ตา

 
ให้ลืมอ้ายส
Em 
า ถือว่าฮัก
E7 
เฮาเป็นความ
Am 
หลัง
 
น้ำตาอ้ายพั
ง บ่เป็นหยั
Bm 
งอ้ายยังบ่ตา

OUTRO | Em | Em | Am | Bm |
OUTRO | Em | Em | Em |


ส่างเฮ็ดอ้ายได้ พ้อคนใหม่ หนีไปอาดหลาด
ผู้บ่าวบ้านได๋บังอาจ มาแย่งดวงใจของเจ้าไปครอง
เจ็บปวดอิหลี กะก่อนหน้านี่อ้ายเป็นเจ้าของ
ดวงใจของเธอเขาจอง ส่วนตัวอ้ายได้เพียงน้ำตา

บุญวาสนาอ้ายคงมาบ่ถึง
บ่ทันที่จะฉุดดึงหัวใจเจ้าไว้ให้อยู่
เจ็บปวดแฮงหลาย กินข้าวบ่ได้บ่เป็นตาอยู่
อยากให้เจ้ารับรู้ว่าใจอ้ายทรมาน..

ไห้นำเจ้า อ้ายกินแต่เหล้า ละเมาแล้วบ่ส่วง
คนเขาจนท้วงว่าป่วงบ้าคักหลาย
สิให้อ้าย ให้อ้าย ให้อ้ายน้อละเฮ็ดแนวใด๋
อีกคนในใจบ่มีไผแทน น้อละแม่นโตเจ้า
อุกอั่งเอ้าอยู่ในหัวใจ อุกอั่งเอ้าอยู่ในหัวใจ
ถึงลืมเจ้าบ่ได้ แต่โตอ้ายบ่ขีน

ไปนำเขาสาหล่า
อย่าหัวซาเมื่อเจ้าเลือกแทงข้างหลัง
บ่ต้องเอ่ยเหตุผล อ้ายบ่อยากฟัง
ให้เจ้าเดินก้าวหย่าง เคียงข้างกับเขาไป
เจ็บปวดส่ำได๋อ้ายสิจำทนฝืน
ถึงต้องยืนกล้ำกลืน หยดน้ำตาเพียงลำพัง
ให้ลืมอ้ายสา ถือว่าฮักเฮาเป็นความหลัง
น้ำตาอ้ายพัง บ่เป็นหยังอ้ายยังบ่ตาย

( ดนตรี )

ไห้นำเจ้า อ้ายกินแต่เหล้า ละเมาแล้วบ่ส่วง
คนเขาจนท้วงว่าป่วงบ้าคักหลาย
สิให้อ้าย ให้อ้าย ให้อ้ายน้อละเฮ็ดแนวใด๋
อีกคนในใจบ่มีไผแทน น้อละแม่นโตเจ้า
อุกอั่งเอ้าอยู่ในหัวใจ อุกอั่งเอ้าอยู่ในหัวใจ
ถึงลืมเจ้าบ่ได้ แต่โตอ้ายบ่ขีน

ไปนำเขาสาหล่า
อย่าหัวซาเมื่อเจ้าเลือกแทงข้างหลัง
บ่ต้องเอ่ยเหตุผล อ้ายบ่อยากฟัง
ให้เจ้าเดินก้าวหย่าง เคียงข้างกับเขาไป
เจ็บปวดส่ำได๋อ้ายสิจำทนฝืน
ถึงต้องยืนกล้ำกลืน หยดน้ำตาเพียงลำพัง
ให้ลืมอ้ายสา ถือว่าฮักเฮาเป็นความหลัง
น้ำตาอ้ายพัง บ่เป็นหยังอ้ายยังบ่ตาย

ไปนำเขาสาหล่า
อย่าหัวซาเมื่อเจ้าเลือกแทงข้างหลัง
บ่ต้องเอ่ยเหตุผล อ้ายบ่อยากฟัง
ให้เจ้าเดินก้าวหย่าง เคียงข้างกับเขาไป
เจ็บปวดส่ำได๋อ้ายสิจำทนฝืน
ถึงต้องยืนกล้ำกลืน หยดน้ำตาเพียงลำพัง
ให้ลืมอ้ายสา ถือว่าฮักเฮาเป็นความหลัง
น้ำตาอ้ายพัง บ่เป็นหยังอ้ายยังบ่ตาย

ให้ลืมอ้ายสา ถือว่าฮักเฮาเป็นความหลัง
น้ำตาอ้ายพัง บ่เป็นหยังอ้ายยังบ่ตาย

มิวสิควิดีโอ บ่เป็นหยังอ้ายยังบ่ตาย เต้ย อธิบดินทร์

เพลง : บ่เป็นหยังอ้ายยังบ่ตาย
ศิลปิน : เต้ย อธิบดินทร์
เนื้อร้อง/ทำนอง : เต้ย อธิบดินทร์
เรียบเรียง : โคกอิโ่ด่ย & เต้ย อธิบดินทร์
ติดต่องานแสดง : 062-3400879
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend