หน้าแรก » ไมค์ ภิรมย์พร » คอร์ดเพลง เทปม้วนนั้น – ไมค์ ภิรมย์พร

คอร์ดเพลง เทปม้วนนั้น – ไมค์ ภิรมย์พร

คอร์ดเพลง : เทปม้วนนั้น ไมค์ ภิรมย์พร

คอร์ดเพลง เทปม้วนนั้น - ไมค์ ภิรมย์พร

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ไมค์ ภิรมย์พร : เทปม้วนนั้น

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เทปม้วนนั้น คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Tune to Eb
INTRO | G | D | C | G |
INTRO | G | C | G | Em |
INTRO | Am | Bm Em | Am D | G |

 
ยังเ
ก็บเอาไว้เรื่อย
มา
 
ช่วงเว
ลาที่เราใช้ร่ว
มกัน
 
เพ
ลง ๆ นั้น ที่เค
ยเปิดฟัง
 
ตอ
Am 
นเหงา.. 
 
 

 
เพ
ลงนั้นของวั
นวาน
 
ที่
Am 
มันเป็นเพลงขอ
Em 
งเรา
 
คยให้กันเมื่อวั
นเก่า
 
จากวั
Am 
นนั้น 
 
 
ยังผูกพันเราไว้
อยู่

 
ผ่าน
Am 
มาไม่
รู้ 
 
ว่าน
าน 
 
 
D/F# 
แค่  
 
Em 
หน 
 
คิด
ถึงทีไร 
 
อบอุ่นหัวใจทุกค
รั้ง
 
วัน
Am 
คืนผ่าน
ไป
 
โลกก็เป
ลี่ยน 
 
ไป
D/F# 
หลาย 
 
Em 
ย่าง 
 
แต่ไม่
Am 
มีสักครั้ง 
 
ที่ใจเราเปลี่ยนไ
ปเลย

 
เทปม้วน
นั้น 
 
ยังเก็บไ
ว้ยังวางที่เ
ก่า
 
เทปม้วน
นั้น 
 
มีเรื่องร
าวของเราข้าง
Em 
ใน
 
อยู่ด้วย
กันในทุกเพลง 
 
ที่ทำให้
Bm 
ยิ้มและร้อง
Em 
ไห้
 
ขอบ
Am 
คุณที่ไม่เคยทิ้งกันไปไ
หน
 
อยากให้รักกันไปน
าน ๆ  

 
จะอ่
ยู่ทีไหนเมื่อ
ไร
 
เสียงเพลงเ
ราก็ลอยมาใ
ห้ฟัง
 
นบางครั้งก็ยั
งร้องตามออ
Am 
กไป 
 
 
 
เพ
ลงนั้นที่
มีคำ 
 
และค
Am 
วามทรงจำมา
Em 
กมาย
มีแค่เราที่เข้
าใจ
 
และเพ
Am 
ลงนั้น 
 
 
ยังผูกพันเราไว้
อยู่

INSTRU | G D | C G | G D | Am D |
INSTRU | G D | Am Em | C G | Am D | G |

 
ผ่าน
Am 
มาไม่
รู้ 
 
ว่าน
าน 
 
 
D/F# 
แค่  
 
Em 
หน 
 
คิด
ถึงทีไร 
 
อบอุ่นหัวใจทุกค
รั้ง
 
วัน
Am 
คืนผ่าน
ไป
 
โลกก็เป
ลี่ยน 
 
ไป
D/F# 
หลาย 
 
Em 
ย่าง 
 
แต่ไม่
Am 
มีสักครั้ง 
 
ที่ใจเราเปลี่ยนไ
ปเลย

 
เทปม้วน
นั้น 
 
ยังเก็บไ
ว้ยังวางที่เ
ก่า
 
เทปม้วน
นั้น 
 
มีเรื่องร
าวของเราข้าง
Em 
ใน
 
อยู่ด้วย
กันในทุกเพลง 
 
ที่ทำให้
Bm 
ยิ้มและร้อง
Em 
ไห้
 
ขอบ
Am 
คุณที่ไม่เคยทิ้งกันไปไ
หน
 
อยากให้รักกันไปน
าน 
 

 
สัญ
Am 
ญาจะอยู่ข้าง ๆ ตลอ
ดไป
 
เราจะรักกันไปน
าน 
 

OUTRO | G | D | G | G |


ยังเก็บเอาไว้เรื่อยมา
ช่วงเวลาที่เราใช้ร่วมกัน
เพลง ๆ นั้น ที่เคยเปิดฟัง
ตอนเหงา..

เพลงนั้นของวันวาน
ที่มันเป็นเพลงของเรา
เคยให้กันเมื่อวันเก่า
จากวันนั้น ยังผูกพันเราไว้อยู่

ผ่านมาไม่รู้ ว่านาน แค่  ไหน 
คิดถึงทีไร อบอุ่นหัวใจทุกครั้ง
วันคืนผ่านไป
โลกก็เปลี่ยน ไปหลาย อย่าง 
แต่ไม่มีสักครั้ง ที่ใจเราเปลี่ยนไปเลย

เทปม้วนนั้น ยังเก็บไว้ยังวางที่เก่า
เทปม้วนนั้น มีเรื่องราวของเราข้างใน
อยู่ด้วยกันในทุกเพลง ที่ทำให้ยิ้มและร้องไห้
ขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งกันไปไหน
อยากให้รักกันไปนาน ๆ

จะอ่ยู่ทีไหนเมื่อไร
เสียงเพลงเราก็ลอยมาให้ฟัง
ในบางครั้งก็ยังร้องตามออกไป
เพลงนั้นที่มีคำ และความทรงจำมากมาย
มีแค่เราที่เข้าใจ
และเพลงนั้น ยังผูกพันเราไว้อยู่

( ดนตรี )

ผ่านมาไม่รู้ ว่านาน แค่  ไหน 
คิดถึงทีไร อบอุ่นหัวใจทุกครั้ง
วันคืนผ่านไป
โลกก็เปลี่ยน ไปหลาย อย่าง 
แต่ไม่มีสักครั้ง ที่ใจเราเปลี่ยนไปเลย

เทปม้วนนั้น ยังเก็บไว้ยังวางที่เก่า
เทปม้วนนั้น มีเรื่องราวของเราข้างใน
อยู่ด้วยกันในทุกเพลง ที่ทำให้ยิ้มและร้องไห้
ขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งกันไปไหน
อยากให้รักกันไปนาน ๆ

สัญญาจะอยู่ข้าง ๆ ตลอดไป
เราจะรักกันไปนาน ๆ


รูปภาพคอร์ด เทปม้วนนั้น – ไมค์ ภิรมย์พร

คอร์ดเพลง เทปม้วนนั้น - ไมค์ ภิรมย์พร

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เทปม้วนนั้น (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง : ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี
เรียบเรียง : จิระวัฒน์ ปานพุ่ม
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
 โฆษณา