คอร์ดเพลง ทุกข้อความ ตรี ชัยณรงค์

  
Text   


 
ดึก
C#m 
ดื่นกะบ่หลับบ่นอน
 
แท้ละแม่เนื้ออ่
A 
อนของอ้าย
B 
ไสว่าเจ้าสิไปเฮ็ดงานแต่เช้า
 
คือจัง
C#m 
ว่าสิฟ้าวเข้านอน

 
ตอน
C#m 
นี้กะตีสามกว่าแล้ว 
 
เบิ่งส
A 
ถานะเจ้ายังออน
 
บอกอ้
B 
ายว่าสิฟ้าวเข้านอน 
 
ตอนนี้
C#m 
ออนคุยกับผู้ใด๋

 
ทักไ
F#m 
ปกะบ่คุยบ่อ่าน
 
หากเจ้า
C#m 
รำคาญก็บอกอ้ายเด้อ
 
พึ่งเ
A 
ห็นเจ้าโพสต์เจ้าเพ้อ 
 
หากเข้าน
B 
อนคงสิบ่แม่น
 
อ้าย
F#m 
ตามกดรูปหัวใจ 
 
ใต้ข้อ
C#m 
ความว่าไม่มีแฟน
 
คน
A 
นั่นคงสิบ่แม่นอ้ายดอกแม่
G#7 
นบ่

A 
ทุกข้อค
B 
วาม 
 
ที่เจ้าโ
G#m 
พสต์เจ้า
C#m 
แชร์
F#m 
บ่ได้สื่อความห
B 
มาย 
 
ฮอด
E 
อ้าย
A 
ทุกข้อค
B 
วาม 
 
ที่อ้าย
G#m 
ตามกด
C#m 
ไลก์
F#m 
มันทำร้ายจิตใ
B 
จ 
 
ฮู้
E 
บ่
A 
ทุกข้อค
B 
วามเต็ม
G#m 
อยู่หน้า
C#m 
วอล
A 
ต้องการส่งฮ
B 
อดผู้ใ
E 
ด๋

 
ดึก
C#m 
ดื่นกะบ่หลับบ่นอน
 
แท้ละแม่เนื้ออ่
A 
อนของอ้าย
 
อยากสิ
B 
ฮู้คนอยู่ในใจ
 
แม่นแชท
C#m 
อ้ายหรือแชทใด๋นอ
 
บอก
C#m 
อ้ายว่าบ่มีผู้บ่าว
 
บอกกับเ
A 
ขาคือกันซั่นบ้อ
 
แบบ
F#m 
นี่กะแย่อยู่ละเนาะ
 
คนคึด
C#m 
ต่อเจ้ามีบ่อึด

 
ทักไ
F#m 
ปกะบ่คุยบ่อ่าน
 
หากเจ้า
C#m 
รำคาญก็บอกอ้ายเด้อ
 
พึ่งเ
A 
ห็นเจ้าโพสต์เจ้าเพ้อ 
 
หากเข้าน
B 
อนคงสิบ่แม่น
 
อ้าย
F#m 
ตามกดรูปหัวใจ 
 
ใต้ข้อ
C#m 
ความว่าไม่มีแฟน
 
คน
A 
นั่นคงสิบ่แม่นอ้ายดอกแม่
G#7 
นบ่

A 
ทุกข้อค
B 
วาม 
 
ที่เจ้าโ
G#m 
พสต์เจ้า
C#m 
แชร์
F#m 
บ่ได้สื่อความห
B 
มาย 
 
ฮอด
E 
อ้าย
A 
ทุกข้อค
B 
วาม 
 
ที่อ้าย
G#m 
ตามกด
C#m 
ไลก์
F#m 
มันทำร้ายจิตใ
B 
จ 
 
ฮู้
E 
บ่
A 
ทุกข้อค
B 
วามเต็ม
G#m 
อยู่หน้า
C#m 
วอล
A 
ต้องการส่งฮ
B 
อดผู้ใ
E 
ด๋

INSTRU | A B | G#m C#m | F#m B | E |
INSTRU | A B | G#m C#m | F#m B | E |

 
ทักไ
F#m 
ปกะบ่คุยบ่อ่าน
 
หากเจ้า
C#m 
รำคาญก็บอกอ้ายเด้อ
 
พึ่งเ
A 
ห็นเจ้าโพสต์เจ้าเพ้อ 
 
หากเข้าน
B 
อนคงสิบ่แม่น
 
อ้าย
F#m 
ตามกดรูปหัวใจ 
 
ใต้ข้อ
C#m 
ความว่าไม่มีแฟน
 
คน
A 
นั่นคงสิบ่แม่นอ้ายดอกแม่
G#7 
นบ่

A 
ทุกข้อค
B 
วาม 
 
ที่เจ้าโ
G#m 
พสต์เจ้า
C#m 
แชร์
F#m 
บ่ได้สื่อความห
B 
มาย 
 
ฮอด
E 
อ้าย
A 
ทุกข้อค
B 
วาม 
 
ที่อ้าย
G#m 
ตามกด
C#m 
ไลก์
F#m 
มันทำร้ายจิตใ
B 
จ 
 
ฮู้
E 
บ่
A 
ทุกข้อค
B 
วามเต็ม
G#m 
อยู่หน้า
C#m 
วอล
A 
ต้องการส่งฮ
B 
อดผู้ใ
E 
ด๋

A 
ทุกข้อค
B 
วาม 
 
ที่เจ้าโ
G#m 
พสต์เจ้า
C#m 
แชร์
F#m 
บ่ได้สื่อความห
B 
มาย 
 
ฮอด
E 
อ้าย
A 
ทุกข้อค
B 
วาม 
 
ที่อ้าย
G#m 
ตามกด
C#m 
ไลก์
F#m 
มันทำร้ายจิตใ
B 
จ 
 
ฮู้
E 
บ่
A 
ทุกข้อค
B 
วามเต็ม
G#m 
อยู่หน้า
C#m 
วอล
A 
ต้องการส่งฮ
B 
อดผู้ใ
E 
ด๋
A 
ต้องการส่งฮ
B 
อดผู้ใ
E 
ด๋

A 
ต้องการส่งฮ
B 
อด.. 
 
ผู้ใด๋..

OUTRO | A B | G#m C#m | F#m B | E |


ดึกดื่นกะบ่หลับบ่นอน
แท้ละแม่เนื้ออ่อนของอ้าย
ไสว่าเจ้าสิไปเฮ็ดงานแต่เช้า
คือจังว่าสิฟ้าวเข้านอน

ตอนนี้กะตีสามกว่าแล้ว เบิ่งสถานะเจ้ายังออน
บอกอ้ายว่าสิฟ้าวเข้านอน ตอนนี้ออนคุยกับผู้ใด๋

ทักไปกะบ่คุยบ่อ่าน
หากเจ้ารำคาญก็บอกอ้ายเด้อ
พึ่งเห็นเจ้าโพสต์เจ้าเพ้อ หากเข้านอนคงสิบ่แม่น
อ้ายตามกดรูปหัวใจ ใต้ข้อความว่าไม่มีแฟน
คนนั่นคงสิบ่แม่นอ้ายดอกแม่นบ่

ทุกข้อความ ที่เจ้าโพสต์เจ้าแชร์
บ่ได้สื่อความหมาย ฮอดอ้าย
ทุกข้อความ ที่อ้ายตามกดไลก์
มันทำร้ายจิตใจ ฮู้บ่
ทุกข้อความเต็มอยู่หน้าวอล
ต้องการส่งฮอดผู้ใด๋

ดึกดื่นกะบ่หลับบ่นอน
แท้ละแม่เนื้ออ่อนของอ้าย
อยากสิฮู้คนอยู่ในใจ
แม่นแชทอ้ายหรือแชทใด๋นอ
บอกอ้ายว่าบ่มีผู้บ่าว
บอกกับเขาคือกันซั่นบ้อ
แบบนี่กะแย่อยู่ละเนาะ คนคึดต่อเจ้ามีบ่อึด

ทักไปกะบ่คุยบ่อ่าน
หากเจ้ารำคาญก็บอกอ้ายเด้อ
พึ่งเห็นเจ้าโพสต์เจ้าเพ้อ หากเข้านอนคงสิบ่แม่น
อ้ายตามกดรูปหัวใจ ใต้ข้อความว่าไม่มีแฟน
คนนั่นคงสิบ่แม่นอ้ายดอกแม่นบ่

ทุกข้อความ ที่เจ้าโพสต์เจ้าแชร์
บ่ได้สื่อความหมาย ฮอดอ้าย
ทุกข้อความ ที่อ้ายตามกดไลก์
มันทำร้ายจิตใจ ฮู้บ่
ทุกข้อความเต็มอยู่หน้าวอล
ต้องการส่งฮอดผู้ใด๋

ดนตรี

ทักไปกะบ่คุยบ่อ่าน
หากเจ้ารำคาญก็บอกอ้ายเด้อ
พึ่งเห็นเจ้าโพสต์เจ้าเพ้อ หากเข้านอนคงสิบ่แม่น
อ้ายตามกดรูปหัวใจ ใต้ข้อความว่าไม่มีแฟน
คนนั่นคงสิบ่แม่นอ้ายดอกแม่นบ่

ทุกข้อความ ที่เจ้าโพสต์เจ้าแชร์
บ่ได้สื่อความหมาย ฮอดอ้าย
ทุกข้อความ ที่อ้ายตามกดไลก์
มันทำร้ายจิตใจ ฮู้บ่
ทุกข้อความเต็มอยู่หน้าวอล
ต้องการส่งฮอดผู้ใด๋

ทุกข้อความ ที่เจ้าโพสต์เจ้าแชร์
บ่ได้สื่อความหมาย ฮอดอ้าย
ทุกข้อความ ที่อ้ายตามกดไลก์
มันทำร้ายจิตใจ ฮู้บ่
ทุกข้อความเต็มอยู่หน้าวอล
ต้องการส่งฮอดผู้ใด๋
ต้องการส่งฮอดผู้ใด๋

ต้องการส่งฮอด.. ผู้ใด๋..

มิวสิควิดีโอ ทุกข้อความ ตรี ชัยณรงค์

เพลง : ทุกข้อความ
ศิลปิน : ตรี ชัยณรงค์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ยุ้ย มานะศักดิ์
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
ติดต่องานแสดง : 085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend