คอร์ดเพลง กินอยู่กับปากอยากอยู่กับน้อง ไท ธนาวุฒิ (ชีวิตภาคค่ำ)

  
Text   


INTRO | C#m G#m | A B |
INTRO | C#m G#m | A |
INTRO | A | E | A | E |
INTRO | A | E | F#m | F#m | B | B |

 
ตักน้ำใส่กะโหล
ก ชะโงกดูเงิ
 
ออกมานั่งเพลิ
นๆ กินเบียร์ดูนน้
C#m 
อง
 
เตรียมอกเตรียมใจ
ไปจนถึงเหยือกส
อง
 
ความรักเนืองนอ
F#m 
ง  เบียร์ล
ด ใจ
ผุด.. 
 
 

 
รอยยิ้มพิมพ์ใ
จ มุมไหนก็งา
 
อยากจะพูดอยากจะถา
ม กลัวทำพิรุ
C#m 
 
น้องชอบหยอกเอิ
น พี่ก็เขินสุด
 
พุทรา มังคุ
F#m 
ด  ละมุ
ด ลำ
ยอง… 
 
 

 
กิ
นอยู่กับป
C#m 
าก..  อยา
กอยู่กับน้
อง
 
มันอิ่มใจ
จนกับแกล้มไม่ต้
อง
 
แค่ได้แอบม
F#m 
องแล้วยกซดสัก
ที
 
กิ
นอยู่กับป
C#m 
าก..  อย
ากจะมีคนนี้
 
เกิดมาหล
งรักนางฟ้าราต
รี
 
จะบอกไงดี
F#m 
ขี้อายอย่างพี่
..รัก
จริง.. 
 
 

 
ไก่เห็นตีน
งู งูไม่เห็นนมไก่
 
น้องพูดเป็นนั
ย ให้พี่ไปคิ
C#m 
 
กล้าๆ หน่อยพี่
 พี่ก็เหวอสนิ
 
มาหยอกนิ
F#m 
ดๆ  พี่ก็คิ
ดจน
เพลีย.. 
 
 

 
เป็นลูกผู้ชา
ย  ตายได้อย่าหย
าม
 
เรียกน้องคนงา
ม มาเปิดใจเคลี
C#m 
ยร์
 
จะบอกความใน
ที่มีให้น้องเชียร์เบี
ยร์
 
ว่าพี่คนเ
F#m 
นี้ย.. 
 
 
 
จะขอเบียร์อีกเหยือก
 

INSTRU | C#m | F#m | C#m | B |
INSTRU | A | E | A | E |
INSTRU | A | E | F#m B | E | B |

 
กิ
นอยู่กับป
C#m 
าก..  อยา
กอยู่กับน้
อง
 
มันอิ่มใจ
จนกับแกล้มไม่ต้
อง
 
แค่ได้แอบม
F#m 
องแล้วยกซดสัก
ที
 
กิ
นอยู่กับป
C#m 
าก..  อย
ากจะมีคนนี้
 
เกิดมาหล
งรักนางฟ้าราต
รี
 
จะบอกไงดี
F#m 
ขี้อายอย่างพี่
..รัก
จริง.. 
 
 

 
เป็นลูกผู้ชา
ย  ตายได้อย่าหย
าม
 
เรียกน้องคนงา
ม มาเปิดใจเคลี
C#m 
ยร์
 
จะบอกความใน
ที่มีให้น้องเชียร์เบี
ยร์
 
ว่าพี่คนเ
F#m 
นี้ย.. 
 
 
 
จะขอเบียร์อีกเหยื
อก.. 
 
 
C#m 

 
ว่าพี่คนเ
F#m 
นี้ย.. 
 
 
 
จะขอเบียร์อีกเหยื
อก..

OUTRO | A | E | A | E |
OUTRO | A | E | F#m | F#m | B | B | E |


ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงิน
ออกมานั่งเพลินๆ กินเบียร์ดูนน้อง
เตรียมอกเตรียมใจไปจนถึงเหยือกสอง
ความรักเนืองนองเบียร์ลด ใจผุด..

รอยยิ้มพิมพ์ใจ มุมไหนก็งาม
อยากจะพูดอยากจะถาม กลัวทำพิรุธ
น้องชอบหยอกเอิน พี่ก็เขินสุดๆ
พุทรา มังคุดละมุด ลำยอง…

กินอยู่กับปาก..อยากอยู่กับน้อง
มันอิ่มใจจนกับแกล้มไม่ต้อง
แค่ได้แอบมองแล้วยกซดสักที
กินอยู่กับปาก..อยากจะมีคนนี้
เกิดมาหลงรักนางฟ้าราตรี
จะบอกไงดีขี้อายอย่างพี่..รักจริง..

ไก่เห็นตีนงู งูไม่เห็นนมไก่
น้องพูดเป็นนัย ให้พี่ไปคิด
กล้าๆ หน่อยพี่ พี่ก็เหวอสนิท
มาหยอกนิดๆพี่ก็คิดจนเพลีย..

เป็นลูกผู้ชายตายได้อย่าหยาม
เรียกน้องคนงาม มาเปิดใจเคลียร์
จะบอกความในที่มีให้น้องเชียร์เบียร์
ว่าพี่คนเนี้ย..
จะขอเบียร์อีกเหยือก

( ดนตรี )

กินอยู่กับปาก..อยากอยู่กับน้อง
มันอิ่มใจจนกับแกล้มไม่ต้อง
แค่ได้แอบมองแล้วยกซดสักที
กินอยู่กับปาก..อยากจะมีคนนี้
เกิดมาหลงรักนางฟ้าราตรี
จะบอกไงดีขี้อายอย่างพี่..รักจริง..

เป็นลูกผู้ชายตายได้อย่าหยาม
เรียกน้องคนงาม มาเปิดใจเคลียร์
จะบอกความในที่มีให้น้องเชียร์เบียร์
ว่าพี่คนเนี้ย..
จะขอเบียร์อีกเหยือก..

ว่าพี่คนเนี้ย..
จะขอเบียร์อีกเหยือก..

มิวสิควิดีโอ กินอยู่กับปากอยากอยู่กับน้อง ไท ธนาวุฒิ

เพลง : กินอยู่กับปากอยากอยู่กับน้อง
ศิลปิน : ไท ธนาวุฒิ
เนื้อร้อง/ทำนอง : จักราวุธ แสวงผล
เรียบเรียง : ยีนส์ ศิลาแลง, อพิสิษฏ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
ติดต่องาน : 081-620-3845, 081-136-3187
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend