คอร์ดเพลง ข้ามันลูกทุ่ง ไท ธนาวุฒิ

  
Text   


INTRO | C | G/B | Am | G |
INTRO | C | G | Am | Em |
INTRO | F | Em Am | Dm | G |

 
ข้ามันลูกทุ่
ง ข้านอนมุ้
G/B 
งสี่สา
Am 
 
ผูกด้วยเชือ
กจูงควา
ย เอนกา
ยแล้วสิ้นลำ
เค็ญ
 
ไม่ต้องสนใจ
..มาดัดนิสัยข้าหรอกบานเย็
 
ข้ามันลูกทุ่งเอ็งก็คงเห็
Em 
น ข้าเป็
Am 
นแค่คนชา
Dm 
วนา.. 
 
 

 
ถ้าเอ็งมองข้
า.. ว่าหัวข้า
G/B 
ล้า..สมั
Am 
 
สุดที่เอ็
งทนไ
ด้ ตามใจ
เอ็งเถิดแก้ว
ตา
 
จะเปิ่นหรือเช
ย ข้าก็ยังเค
C7 
ยมุ้งแบบของข้
 
เอ็งอยากจะรั
Em 
ก ข้าก็ไม่ว่
Am 
 
เอ็งจะเกลียดข้
า ไม่ว่า
สักน้อย

 
ไอ้หนุ่มบางไห
Dm 
น มันใส่
กางเกงหุ่นส
Dm 
วย
 
ถ้าเอ็งชั
Em 
งกางเกงขาก๊
Am 
วย คนสว
ยไม่ต้องมา
คอย
 
หากเจ้าบานเย็
Am 
น คิดไปเด่
น..ในกรุงเลิศลอ
 
อยากจะทิ้
C7 
งข้าให้เศร้
าหงอย
 
ข้าจ
Am 
ะไม่คอยขวา
Dm 
งตา.. 
 
 

 
ข้ามันลูกทุ่
ง  ข้านอน
G/B 
มุ้ง..สี่
Am 
หู 
 
ข้าพูดเอ็
งมึงกู
..ฟังดู
ก็ตรงหนักหน
 
ข้าชอบไทยเดิ
Am 
ม  ข้าส่งข้าเสริ
มคำพูดบ้านข้
Am 
 
ข้าแต่งกับเอ็
ง เอ็งเป็นของข้
 
ใครเรียกภรรย
า แต่ข้าเรียก
เมีย

INSTRU | Ab Bb | C | Ab Bb | G |
INSTRU | C G/B | Am G | F G | C |
INSTRU | C C7 | F Em | Am G | C |

 
ไอ้หนุ่มบางไห
Dm 
น มันใส่
กางเกงหุ่นส
Dm 
วย
 
ถ้าเอ็งชั
Em 
งกางเกงขาก๊
Am 
วย คนสว
ยไม่ต้องมา
คอย
 
หากเจ้าบานเย็
Am 
น คิดไปเด่
น..ในกรุงเลิศลอ
 
อยากจะทิ้
C7 
งข้าให้เศร้
าหงอย
 
ข้าจ
Am 
ะไม่คอยขวา
Dm 
งตา.. 
 
 

 
ข้ามันลูกทุ่
ง  ข้านอน
G/B 
มุ้ง..สี่
Am 
หู 
 
ข้าพูดเอ็
งมึงกู
..ฟังดู
ก็ตรงหนักหน
 
ข้าชอบไทยเดิ
Am 
ม  ข้าส่งข้าเสริ
มคำพูดบ้านข้
Am 
 
ข้าแต่งกับเอ็
ง เอ็งเป็นของข้
 
ใครเรียกภรรย
า แต่ข้าเรียก
เมีย..

OUTRO | F G | C | C |


ข้ามันลูกทุ่ง ข้านอนมุ้งสี่สาย
ผูกด้วยเชือกจูงควาย เอนกายแล้วสิ้นลำเค็ญ
ไม่ต้องสนใจ..มาดัดนิสัยข้าหรอกบานเย็น
ข้ามันลูกทุ่งเอ็งก็คงเห็น ข้าเป็นแค่คนชาวนา..

ถ้าเอ็งมองข้า.. ว่าหัวข้าล้า..สมัย
สุดที่เอ็งทนได้ ตามใจเอ็งเถิดแก้วตา
จะเปิ่นหรือเชย ข้าก็ยังเคยมุ้งแบบของข้า
เอ็งอยากจะรัก ข้าก็ไม่ว่า
เอ็งจะเกลียดข้า ไม่ว่าสักน้อย

ไอ้หนุ่มบางไหน มันใส่กางเกงหุ่นสวย
ถ้าเอ็งชังกางเกงขาก๊วย คนสวยไม่ต้องมาคอย
หากเจ้าบานเย็น คิดไปเด่น..ในกรุงเลิศลอย
อยากจะทิ้งข้าให้เศร้าหงอย
ข้าจะไม่คอยขวางตา..

ข้ามันลูกทุ่งข้านอนมุ้ง..สี่หู
ข้าพูดเอ็งมึงกู..ฟังดูก็ตรงหนักหนา
ข้าชอบไทยเดิมข้าส่งข้าเสริมคำพูดบ้านข้า
ข้าแต่งกับเอ็ง เอ็งเป็นของข้า
ใครเรียกภรรยา แต่ข้าเรียกเมีย

( ดนตรี )

ไอ้หนุ่มบางไหน มันใส่กางเกงหุ่นสวย
ถ้าเอ็งชังกางเกงขาก๊วย คนสวยไม่ต้องมาคอย
หากเจ้าบานเย็น คิดไปเด่น..ในกรุงเลิศลอย
อยากจะทิ้งข้าให้เศร้าหงอย
ข้าจะไม่คอยขวางตา..

ข้ามันลูกทุ่งข้านอนมุ้ง..สี่หู
ข้าพูดเอ็งมึงกู..ฟังดูก็ตรงหนักหนา
ข้าชอบไทยเดิมข้าส่งข้าเสริมคำพูดบ้านข้า
ข้าแต่งกับเอ็ง เอ็งเป็นของข้า
ใครเรียกภรรยา แต่ข้าเรียกเมีย..

มิวสิควิดีโอ ข้ามันลูกทุ่ง ไท ธนาวุฒิ

เพลง : ข้ามันลูกทุ่ง
ศิลปิน : ไท ธนาวุฒิ
อัลบั้ม : ไท ธนาวุฒิ ลูกคอไท 1
ติดต่องานแสดง : 0-2669-9159
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend