คอร์ดเพลง บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้ – เบลล์ นิภาดา

  
Text   

คอร์ด บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้
เบลล์ นิภาดา
เพลงใหม่ 2017/2560


บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้อีหลี

INTRO | G Em | F#m Bm | Em F# | Bm |

Bm 
คงสิเป็นเพราะใ
A 
จน้องเองบ่เข้
G 
มแข็งพอ
Bm 
ให้ความหวังอ้าย
A 
ต่อยามน้องเหง
D 
าใจ
 
บ่
Em 
คิดว่าอ้ายสิเ
A 
จ็บ 
 
น้อ
F#m 
งเห็นแก่ตัวเกินไป
 
G 
ลอกให้อ้าย 
 
เชื่อใจเรื่อ
F# 
ยมา


Bm 
เขาก็เป็น
A 
คนที่ฮักน้องม
G 
าดน
Bm 
อ้ายก็เป็นอี
A 
กคนที่น้องฮักเบิ
D 
ดใจ
 
ฮู้
Em 
อยู่ว่ามันบ่
A 
ดี 
 
ที่
F#m 
น้องบ่หักห้า
Bm 
มใจ
 
ย้อนฮักห
G 
ลาย 
 
ฮักอ้ายทั้งส
A 
องคน


 
* บอกเลิกบ่อ
G 
อก 
 
บอ
A 
กฮักบ่ได้
Bm 
อีหลี
 
ขอโทษคน
G 
ดี 
 
อย่าใ
A 
ห้น้องนี้เ
D 
ลือกเลย
B 
 
กั
Em 
บเขาน้องฮักเบิ
A 
ดใจ 
 
ส่วนตั
F#m 
วอ้ายกะแส
Bm 
นดี
 
ถ้า
G 
ฮู้สิมีมื้อนี้ 
 
.
A 
..(น้องสิบ่ให้ไผเจ็บ)

INSTRU | G A | Bm | G A | D B |
INSTRU | Em A | F#m Bm | C# | F#7 |


Bm 
เห็นอ้ายเศร้าเสี
A 
ยใจ 
 
น้องนี้กะแส
G 
นเจ็บ
Bm 
อยากสิเข้าไปเ
A 
ย็บแผลใจให้อ้
D 
าย
 
Em 
ต่น้องกะยังแคร์เ
A 
ขา 
 
ส่วนฮัก
F#m 
เฮากะปล่อย
Bm 
บ่ได้
 
สิ
G 
ว่าน้องชั่วสำได๋ 
 
กะย
A 
อม


( *, ** )

 
ถ้
G 
าฮู้สิมีมื้
A 
อนี้.
F# 
.. 
 
น้องสิบ่เลือกฮักไผ

OUTRO | G Em | F#m Bm | Em F# | Bm |

เนื้อเพลง
บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้อีหลี

คงสิเป็นเพราะใจน้องเองบ่เข้มแข็งพอ
ให้ความหวังอ้ายต่อยามน้องเหงาใจ
บ่คิดว่าอ้ายสิเจ็บ น้องเห็นแก่ตัวเกินไป
หลอกให้อ้าย เชื่อใจเรื่อยมา


เขาก็เป็นคนที่ฮักน้องมาดล
อ้ายก็เป็นอีกคนที่น้องฮักเบิดใจ
ฮู้อยู่ว่ามันบ่ดี ที่น้องบ่หักห้ามใจ
ย้อนฮักหลาย ฮักอ้ายทั้งสองคน


บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้อีหลี
ขอโทษคนดี อย่าให้น้องนี้เลือกเลย
กับเขาน้องฮักเบิดใจ ส่วนตัวอ้ายกะแสนดี
ถ้าฮู้สิมีมื้อนี้ น้องสิบ่ให้ไผเจ็บ


เห็นอ้ายเศร้าเสียใจ น้องนี้กะแสนเจ็บ
อยากสิเข้าไปเย็บแผลใจให้อ้าย
แต่น้องกะยังแคร์เขา ส่วนฮักเฮากะปล่อยบ่ได้
สิว่าน้องชั่วสำได๋ กะยอม


บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้อีหลี
ขอโทษคนดี อย่าให้น้องนี้เลือกเลย
กับเขาน้องฮักเบิดใจ ส่วนตัวอ้ายกะแสนดี
ถ้าฮู้สิมีมื้อนี้


บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้อีหลี
ขอโทษคนดี อย่าให้น้องนี้เลือกเลย
กับเขาน้องฮักเบิดใจ ส่วนตัวอ้ายกะแสนดี
ถ้าฮู้สิมีมื้อนี้ น้องสิบ่ให้ไผเจ็บ

ถ้าฮู้สิมีมื้อนี้ น้องสิบ่เลือกฮักไผ
เพลง : บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้
ศิลปิน : เบลล์ นิภาดา
คำร้อง/ทำนอง : เต้ย อธิบดินทร์
เรียบเรียง : จักรี อบมา
เบลล์ นิภาดา - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend