หน้าแรก » เบลล์ นิภาดา » คอร์ดเพลง ฮักพอก่ำก่า – เบลล์ นิภาดา

คอร์ดเพลง ฮักพอก่ำก่า – เบลล์ นิภาดา

คอร์ดเพลง : ฮักพอก่ำก่า เบลล์ นิภาดา

คอร์ดเพลง ฮักพอก่ำก่า - เบลล์ นิภาดา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Cover เบลล์ นิภาดา : ฮักพอก่ำก่า

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ฮักพอก่ำก่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง ฮักพอก่ำก่า - เบลล์ นิภาดา

 
ฮักพอก่ำก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่วมเฮียง
 
 
ได้แค่เพียงฮ่วมฮ้างปลดระวางบ่ฮอด ฝั่งฝัน
 
 
ฮักรอวันสลายเพราะอ้ายฮักพอ.. ก่ำก่า
 

Tune to Eb
INSTRU | C | D | C | D |
INSTRU | G Bm | Em D | C | D |
INSTRU | Em | D |

 
คือจั๋งเ
ล่นเฮือนน้อยแ
Bm 
ท้น้อ
 
เอาขี้
Em 
ดินบ่เฮ็ดหั
วใจ
 
เอาใบ
ไม้มาซื้อ 
 
 
Bm 
โตน้องไว้
 
สั่
Am 
นติจั่งบ่เห็น
ค่า

 
คือจั๋ง
ฮักกำละห้าล
Bm 
ะสิบ
 
ที่อ้าย
Em 
หยิบติดมือขึ้
นมา
 
มีไ
ว้ซื่อๆ 
 
บ่ได้ใ
Bm 
ห้ราคา
 
แล้วแต่
Am 
ว่าสิอยู่สิไ
ป..

 
น้องบ่
Em 
งามหรือยัง
Bm 
ดีบ่พอ
 
อ้ายจึง
ขอขอดข่อน 
 
หัวใ
จมาให้
 
คือจั๋ง
Em 
อ้าปากต่งน้ำค้างมา
Bm 
แก้กระหาย
 
เอาเศ
ษใจ 
 
ยาใส้ไว้กั
นตาย

 
ฮักพอก่ำ
ก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่ว
Bm 
มเฮียง
 
ได้แค่เ
Em 
พียงฮ่วมฮ่างเปื้อนทา
งหัวใจ
 
ของอ้
าย.. 
 
เป็นได้เพียงแค่ดอกไม้ริมท
าง
 
ฮักพอก่ำ
ก่าบ่มีสิทธิ์ได้
Bm 
ฮ่วมเฮียง
 
ได้แค่เ
Em 
พียงฮ่วมฮ้างปลดระว
างบ่ฮอด.. 
 
ฝั่
งฝัน
 
ฮักรอ
วันสลายเพราะอ้ายฮักพอ.
.. 
 
ก่ำก่า

INSTRU | G Bm | C D | Em Bm | C D |
INSTRU | Em | Bm | C | D | Em |

 
น้องบ่
Em 
งามหรือยัง
Bm 
ดีบ่พอ
 
อ้ายจึง
ขอขอดข่อน 
 
หัวใ
จมาให้
 
คือจั๋ง
Em 
อ้าปากต่งน้ำค้างมา
Bm 
แก้กระหาย
 
เอาเศ
ษใจ 
 
ยาใส้ไว้กั
นตาย

 
ฮักพอก่ำ
ก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่ว
Bm 
มเฮียง
 
ได้แค่เ
Em 
พียงฮ่วมฮ่างเปื้อนทา
งหัวใจ
 
ของอ้
าย.. 
 
เป็นได้เพียงแค่ดอกไม้ริมท
าง
 
ฮักพอก่ำ
ก่าบ่มีสิทธิ์ได้
Bm 
ฮ่วมเฮียง
 
ได้แค่เ
Em 
พียงฮ่วมฮ้างปลดระว
างบ่ฮอด.. 
 
ฝั่
งฝัน
 
ฮักรอ
วันสลายเพราะอ้ายฮักพอ.
.. 
 
ก่ำก่า

 
ฮักรอ
วันสลายเพราะอ้
าย.. 
 
ฮักพอ.
.. 
 
ก่ำก่า..

OUTRO | C D | Em | Em |


ฮักพอก่ำก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่วมเฮียง
ได้แค่เพียงฮ่วมฮ้างปลดระวางบ่ฮอด ฝั่งฝัน
ฮักรอวันสลายเพราะอ้ายฮักพอ.. ก่ำก่า

( ดนตรี )

คือจั๋งเล่นเฮือนน้อยแท้น้อ
เอาขี้ดินบ่เฮ็ดหัวใจ
เอาใบไม้มาซื้อ โตน้องไว้
สั่นติจั่งบ่เห็นค่า

คือจั๋งฮักกำละห้าละสิบ
ที่อ้ายหยิบติดมือขึ้นมา
มีไว้ซื่อๆ บ่ได้ให้ราคา
แล้วแต่ว่าสิอยู่สิไป..

น้องบ่งามหรือยังดีบ่พอ
อ้ายจึงขอขอดข่อน หัวใจมาให้
คือจั๋งอ้าปากต่งน้ำค้างมาแก้กระหาย
เอาเศษใจ ยาใส้ไว้กันตาย

ฮักพอก่ำก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่วมเฮียง
ได้แค่เพียงฮ่วมฮ่างเปื้อนทางหัวใจ
ของอ้าย.. เป็นได้เพียงแค่ดอกไม้ริมทาง
ฮักพอก่ำก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่วมเฮียง
ได้แค่เพียงฮ่วมฮ้างปลดระวางบ่ฮอด.. ฝั่งฝัน
ฮักรอวันสลายเพราะอ้ายฮักพอ…ก่ำก่า

( ดนตรี )

น้องบ่งามหรือยังดีบ่พอ
อ้ายจึงขอขอดข่อน หัวใจมาให้
คือจั๋งอ้าปากต่งน้ำค้างมาแก้กระหาย
เอาเศษใจ ยาใส้ไว้กันตาย

ฮักพอก่ำก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่วมเฮียง
ได้แค่เพียงฮ่วมฮ่างเปื้อนทางหัวใจ
ของอ้าย.. เป็นได้เพียงแค่ดอกไม้ริมทาง
ฮักพอก่ำก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่วมเฮียง
ได้แค่เพียงฮ่วมฮ้างปลดระวางบ่ฮอด.. ฝั่งฝัน
ฮักรอวันสลายเพราะอ้ายฮักพอ…ก่ำก่า

ฮักรอวันสลายเพราะอ้าย.. ฮักพอ…ก่ำก่า..

มิวสิควิดีโอ ฮักพอก่ำก่า เบลล์ นิภาดา

เพลง ฮักพอก่ำก่า (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง: มิกซ์ ถิรวิทย์
เรียบเรียง : บุญหลง มงคลพร
ติดต่องานศิลปิน โทร. 086-8600272
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :