คอร์ดเพลง เช็คอินที่ดินแดง – ไผ่ พงศธร

  
Text   

คอร์ดเพลง : เช็คอินที่ดินแดง ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง เช็คอินที่ดินแดง - ไผ่ พงศธร

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม มิตรภาพ : เช็คอินที่ดินแดง


 
กดเช็ค
E 
อิน..ว่าอยู่หม่อง
D 
นี่
 
ณ เวลายามแ
A 
ลง 
 
 
F#m 
 
บ่ฮู้ดอกว่าดินแ
E 
ดง
 
มันคือหม่อง
D 
ใด๋ของก
A 
ทม.
 
บ่
Bm 
ชินจักเทือ 
 
ตั้ง
F#m 
แต่มาอยู่
 
หอบ
D 
ฝันมาสู้จาก 
 
A 
จว.
 
ตั้ง
Bm 
ใจมาแล้ว 
 
กะ
F#m 
ต้องหย่างต่อ
D 
ถึงสิท้อ 
 
ต้องอดเ
E 
อา

C#m 
  เบิดแฮงกะ
F#m 
เบิ่งที่หน้าจอ
 
  
C#m 
เบิ่งรูปคนที่รออยู่
F#m 
บ้านเฮา
Bm 
  เฮ็ดงานเจ้า
F#m 
นายกะบ่ให้เซา
 
  
Bm 
โอ้ย.. คึดฮอดบ้านเฮาเด้ คึดฮ
E 
อด

 
ใจลอยไปฮ
D 
อด 
 
ไปหนุนอยู่บนตั
E 
กแม่
 
อ่อน
C#m 
แอกะอยากให้แม่ลูบ
F#m 
หัวให้
 
คิดแ
D 
ล้วกะห้ามน้ำตาบ่ไ
E 
หว
 
มันคอยสิ
F#m 
ไหลตลอด
 
ถ่าเด้อบ้านเ
D 
ฮา 
 
สิฟ่าวหย่างตามควา
E 
มฝัน
 
จัง
C#m 
ใด๋มื้อนั่นสิต้องมา
F#m 
ฮอด
 
เก็บเงิน
D 
ได้ 
 
สิฟ่าวเมือบ้านไปก
E 
อด
 
คิดฮอด
F#m 
แทบขาดใจ

 
กดเช็ค
E 
อิน
 
หม่องที่บ่
D 
ได้เบิ่งตะเว็นลับ
A 
ฟ้า 
 
 
F#m 
 
ย่อนมุมตึกมันบัง
E 
ตา 
 
ได้ส่ำนี่
D 
ล่ะ 
 
แค่เบิ่งเสา
A 
ไฟ
 
ดิน
Bm 
แดงบ้านเพิ่น 
 
บ่
F#m 
คือบ้านเฮา
 
ที่เ
D 
ป็นลูกรังลาดยาวสุดส
A 
าย
 
สิ
Bm 
เฮ็ดทุกอย่าง 
 
บ่
F#m 
ว่าจังใด๋
 
บ้
D 
านสิได้เบิ่ดหนี้เ
E 
ขา

C#m 
  เบิดแฮงกะ
F#m 
เบิ่งที่หน้าจอ
 
  
C#m 
เบิ่งรูปคนที่รออยู่
F#m 
บ้านเฮา
Bm 
  เฮ็ดงานเจ้า
F#m 
นายกะบ่ให้เซา
 
  
Bm 
โอ้ย.. คึดฮอดบ้านเฮาเด้ คึดฮ
E 
อด

 
ใจลอยไปฮ
D 
อด 
 
ไปหนุนอยู่บนตั
E 
กแม่
 
อ่อน
C#m 
แอกะอยากให้แม่ลูบ
F#m 
หัวให้
 
คิดแ
D 
ล้วกะห้ามน้ำตาบ่ไ
E 
หว
 
มันคอยสิ
F#m 
ไหลตลอด
 
ถ่าเด้อบ้านเ
D 
ฮา 
 
สิฟ่าวหย่างตามควา
E 
มฝัน
 
จัง
C#m 
ใด๋มื้อนั่นสิต้องมา
F#m 
ฮอด
 
เก็บเงิน
D 
ได้ 
 
สิฟ่าวเมือบ้านไปก
E 
อด
 
คิดฮอด
F#m 
แทบขาดใจ

INSTRU | E C#m | F#m | E Bm | E |

C#m 
  เบิดแฮงกะ
F#m 
เบิ่งที่หน้าจอ
 
  
C#m 
เบิ่งรูปคนที่รออยู่
F#m 
บ้านเฮา
Bm 
  เฮ็ดงานเจ้า
F#m 
นายกะบ่ให้เซา
 
  
Bm 
โอ้ย.. คึดฮอดบ้านเฮาเด้ คึดฮ
E 
อด

 
ใจลอยไปฮ
D 
อด 
 
ไปหนุนอยู่บนตั
E 
กแม่
 
อ่อน
C#m 
แอกะอยากให้แม่ลูบ
F#m 
หัวให้
 
คิดแ
D 
ล้วกะห้ามน้ำตาบ่ไ
E 
หว
 
มันคอยสิ
F#m 
ไหลตลอด
 
ถ่าเด้อบ้านเ
D 
ฮา 
 
สิฟ่าวหย่างตามควา
E 
มฝัน
 
จัง
C#m 
ใด๋มื้อนั่นสิต้องมา
F#m 
ฮอด
 
เก็บเงิน
D 
ได้ 
 
สิฟ่าวเมือบ้านไปก
E 
อด
 
คิดฮอด
F#m 
แทบขาดใจ

 
บ่ฮู้มื้อ
D 
ใด๋สิได้เมือบ้านไปก
E 
อด
 
คิด
F#m 
ฮอดสิขาดใจ..

OUTRO | E C#m | F#m | E C#m | F#m |


กดเช็คอิน..ว่าอยู่หม่องนี่
ณ เวลายามแลง
บ่ฮู้ดอกว่าดินแดง
มันคือหม่องใด๋ของกทม.
บ่ชินจักเทือ ตั้งแต่มาอยู่
หอบฝันมาสู้จาก ตจว.
ตั้งใจมาแล้ว กะต้องหย่างต่อ
ถึงสิท้อ ต้องอดเอา

เบิดแฮงกะเบิ่งที่หน้าจอ
เบิ่งรูปคนที่รออยู่บ้านเฮา
เฮ็ดงานเจ้านายกะบ่ให้เซา
โอ้ย.. คึดฮอดบ้านเฮาเด้ คึดฮอด

ใจลอยไปฮอด ไปหนุนอยู่บนตักแม่
อ่อนแอกะอยากให้แม่ลูบหัวให้
คิดแล้วกะห้ามน้ำตาบ่ไหว
มันคอยสิไหลตลอด
ถ่าเด้อบ้านเฮา สิฟ่าวหย่างตามความฝัน
จังใด๋มื้อนั่นสิต้องมาฮอด
เก็บเงินได้ สิฟ่าวเมือบ้านไปกอด
คิดฮอดแทบขาดใจ

กดเช็คอิน
หม่องที่บ่ได้เบิ่งตะเว็นลับฟ้า
ย่อนมุมตึกมันบังตา ได้ส่ำนี่ล่ะ แค่เบิ่งเสาไฟ
ดินแดงบ้านเพิ่น บ่คือบ้านเฮา
ที่เป็นลูกรังลาดยาวสุดสาย
สิเฮ็ดทุกอย่าง บ่ว่าจังใด๋
บ้านสิได้เบิ่ดหนี้เขา

เบิดแฮงกะเบิ่งที่หน้าจอ
เบิ่งรูปคนที่รออยู่บ้านเฮา
เฮ็ดงานเจ้านายกะบ่ให้เซา
โอ้ย.. คึดฮอดบ้านเฮาเด้ คึดฮอด

ใจลอยไปฮอด ไปหนุนอยู่บนตักแม่
อ่อนแอกะอยากให้แม่ลูบหัวให้
คิดแล้วกะห้ามน้ำตาบ่ไหว
มันคอยสิไหลตลอด
ถ่าเด้อบ้านเฮา สิฟ่าวหย่างตามความฝัน
จังใด๋มื้อนั่นสิต้องมาฮอด
เก็บเงินได้ สิฟ่าวเมือบ้านไปกอด
คิดฮอดแทบขาดใจ

( ดนตรี )

เบิดแฮงกะเบิ่งที่หน้าจอ
เบิ่งรูปคนที่รออยู่บ้านเฮา
เฮ็ดงานเจ้านายกะบ่ให้เซา
โอ้ย.. คึดฮอดบ้านเฮาเด้ คึดฮอด

ใจลอยไปฮอด ไปหนุนอยู่บนตักแม่
อ่อนแอกะอยากให้แม่ลูบหัวให้
คิดแล้วกะห้ามน้ำตาบ่ไหว
มันคอยสิไหลตลอด
ถ่าเด้อบ้านเฮา สิฟ่าวหย่างตามความฝัน
จังใด๋มื้อนั่นสิต้องมาฮอด
เก็บเงินได้ สิฟ่าวเมือบ้านไปกอด
คิดฮอดแทบขาดใจ

บ่ฮู้มื้อใด๋สิได้เมือบ้านไปกอด
คิดฮอดสิขาดใจ..


รูปภาพคอร์ด เช็คอินที่ดินแดง – ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง เช็คอินที่ดินแดง - ไผ่ พงศธร

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เช็คอินที่ดินแดง (คอร์ด)

คำร้อง / ทำนอง ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี
เรียบเรียง จิระวัฒน์ ปานพุ่ม
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend