คอร์ดเพลง บ่แคร์หม่องจบ – เบนซ์ เมืองเลย

  
Text   

คอร์ดเพลง : บ่แคร์หม่องจบ เบนซ์ เมืองเลย

คอร์ดเพลง บ่แคร์หม่องจบ - เบนซ์ เมืองเลย

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เบนซ์ เมืองเลย : บ่แคร์หม่องจบ


INTRO | E | G#m | A | B |

 
ถึงความรู้บ่ห
E 
ลาย
 
กะพอเข้า
G#m 
ใจคำว่าเสียเ
C#m 
ปรียบ
 
อ้ายบ่อาจไปเ
F#m 
ทียบ
 
กับเขาหรือใ
B 
คร 
 
ที่มาใก
E 
ล้เธอ
 
ยอมหม่นไปคือกุ
F#m 
ดจี่
 
ย้อนหัว
G#m 
ใจฮักเจ้าจน
C#m 
เพ้อ
 
เจ้าลำเอียงกะฮู้อยู่เ
A 
ด้อ
 
แต่อ้ายบ่งึด.. บ่แ
B 
คร์

 
ให้ลองสู้เบิ่งเ
E 
นาะ
 
อย่าห้ามกัน
G#m 
เลย 
 
อย่าว่ากัน
C#m 
เถาะ
 
อ้ายสิฝ่าควา
F#m 
มท้อ
 
ถึงใช่บ่
B 
พอ 
 
สิบ่อ่อ
E 
นแอ
 
สวมบทบักแหมบโส
F#m 
ตาย
 
เพื่ออธิ
G#m 
บายคำว่าฮั
C#m 
กแท้
 
ให้เจ้าส่อยหัวซาอ้า
F#m 
ยแน
 
อ้
B 
าย 
 
อยากมีผู้ส
E 
าว

 
บ่ย่านดอกความเ
F#m 
ศร้า
 
ย่าน
G#m 
แต่เจ้าบ่ให้
C#m 
คบ
 
บ่แคร์ดอกตอน
A 
จบ
 
ว่าสิเ
B 
ป็นคือคึดหรื
C#m 
อเปล่า
 
ให้ฮักลอ
F#m 
งดู 
 
ให้สู้ลองเบิ่ง
 
เผื่อเถิงดว
C#m 
งดาว
 
สู้แล้วตายย้อนฮักเ
A 
จ้า
 
ดีกว่าต
B 
าย 
 
ย้อนบ่ไ
G#m 
ด้ฮัก.. 
 
 
C#m 

 
คนฮักเจ้าคงห
E 
ลาย
 
แต่เจ้าคนเ
G#m 
ดียวคือคนฮัก
C#m 
อ้าย
 
เงินอ้ายสู้บ่
F#m 
ไหว
 
แต่ถ้าวัด
B 
ใจ 
 
อยากลองเบิ่
E 
งคัก
 
บ่เสียชาติเกิดดอ
F#m 
กเด้อ
 
เมื่อหา
G#m 
เจอแล้วได้บอ
C#m 
กฮัก
 
บอกทุกคนที่ห้ามที่
F#m 
ทัก
 
ว่าใจ
B 
ฮัก 
 
อ้ายบ่แคร์.
E 
.. 
 
หม่องจบ

INSTRU | C#m G#m | F#m E |
INSTRU | F#m B | C#m B |
INSTRU | E F#m | G#m C#m | A B | E |

 
บ่ย่านดอกความเ
F#m 
ศร้า
 
ย่าน
G#m 
แต่เจ้าบ่ให้
C#m 
คบ
 
บ่แคร์ดอกตอน
A 
จบ
 
ว่าสิเ
B 
ป็นคือคึดหรื
C#m 
อเปล่า
 
ให้ฮักลอ
F#m 
งดู 
 
ให้สู้ลองเบิ่ง
 
เผื่อเถิงดว
C#m 
งดาว
 
สู้แล้วตายย้อนฮักเ
A 
จ้า
 
ดีกว่าต
B 
าย 
 
ย้อนบ่ไ
G#m 
ด้ฮัก.. 
 
 
C#m 

 
คนฮักเจ้าคงห
E 
ลาย
 
แต่เจ้าคนเ
G#m 
ดียวคือคนฮั
C#m 
กอ้าย
 
เงินอ้ายสู้บ่
F#m 
ไหว
 
แต่ถ้าวัด
B 
ใจ 
 
อยากลองเบิ่
E 
งคัก
 
บ่เสียชาติเกิดดอ
F#m 
กเด้อ
 
เมื่อหา
G#m 
เจอแล้วได้บอ
C#m 
กฮัก
 
บอกทุกคนที่ห้ามที่
F#m 
ทัก
 
ว่าใจ
B 
ฮัก อ้ายบ่แคร์.. หม่อ
E 
งจบ

 
บอกทุกคนที่ห้าม
F#m 
ที่ทัก
 
ว่าฮั
G#m 
กอ้ายบ่แคร์..
B 
 
หม่องจบ..

OUTRO | C#m G#m | F#m E |
OUTRO | F#m B | E |


ถึงความรู้บ่หลาย
กะพอเข้าใจคำว่าเสียเปรียบ
อ้ายบ่อาจไปเทียบ
กับเขาหรือใคร ที่มาใกล้เธอ
ยอมหม่นไปคือกุดจี่
ย้อนหัวใจฮักเจ้าจนเพ้อ
เจ้าลำเอียงกะฮู้อยู่เด้อ
แต่อ้ายบ่งึด.. บ่แคร์

ให้ลองสู้เบิ่งเนาะ
อย่าห้ามกันเลย อย่าว่ากันเถาะ
อ้ายสิฝ่าความท้อ
ถึงใช่บ่พอ สิบ่อ่อนแอ
สวมบทบักแหมบโสตาย
เพื่ออธิบายคำว่าฮักแท้
ให้เจ้าส่อยหัวซาอ้ายแน
อ้าย อยากมีผู้สาว

บ่ย่านดอกความเศร้า
ย่านแต่เจ้าบ่ให้คบ
บ่แคร์ดอกตอนจบ
ว่าสิเป็นคือคึดหรือเปล่า
ให้ฮักลองดู ให้สู้ลองเบิ่ง
เผื่อเถิงดวงดาว
สู้แล้วตายย้อนฮักเจ้า
ดีกว่าตาย ย้อนบ่ได้ฮัก..

คนฮักเจ้าคงหลาย
แต่เจ้าคนเดียวคือคนฮักอ้าย
เงินอ้ายสู้บ่ไหว
แต่ถ้าวัดใจ อยากลองเบิ่งคัก
บ่เสียชาติเกิดดอกเด้อ
เมื่อหาเจอแล้วได้บอกฮัก
บอกทุกคนที่ห้ามที่ทัก
ว่าใจฮัก อ้ายบ่แคร์… หม่องจบ

( ดนตรี )

บ่ย่านดอกความเศร้า
ย่านแต่เจ้าบ่ให้คบ
บ่แคร์ดอกตอนจบ
ว่าสิเป็นคือคึดหรือเปล่า
ให้ฮักลองดู ให้สู้ลองเบิ่ง
เผื่อเถิงดวงดาว
สู้แล้วตายย้อนฮักเจ้า
ดีกว่าตาย ย้อนบ่ได้ฮัก..

คนฮักเจ้าคงหลาย
แต่เจ้าคนเดียวคือคนฮักอ้าย
เงินอ้ายสู้บ่ไหว
แต่ถ้าวัดใจ อยากลองเบิ่งคัก
บ่เสียชาติเกิดดอกเด้อ
เมื่อหาเจอแล้วได้บอกฮัก
บอกทุกคนที่ห้ามที่ทัก
ว่าใจฮัก อ้ายบ่แคร์.. หม่องจบ

บอกทุกคนที่ห้ามที่ทัก
ว่าฮักอ้ายบ่แคร์… หม่องจบ..


รูปภาพคอร์ด บ่แคร์หม่องจบ – เบนซ์ เมืองเลย

คอร์ดเพลง บ่แคร์หม่องจบ - เบนซ์ เมืองเลย

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง บ่แคร์หม่องจบ (คอร์ด)

คำร้อง : สลา คุณวุฒิ ทำนอง : สลา คุณวุฒิ x จินนี่ ภูไท
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท คุมร้อง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานจ้างงานแสดง : 0635591464
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend