คอร์ดเพลง เจ็บเหน็บแอว เบนซ์ เมืองเลย

  
Text   


INTRO | G Bm | C D | ( 2 Times )

G 
ด่า 
 
ดีด้าดี
Em 
ดา 
 
ดีด่าดี
C 
ด่าดาด่าด่า
D 
ดา
G 
ด่า 
 
ดีด้าดี
Em 
ดา 
 
ดีด่าดี
C 
ด่าดาด่าดีด่าดี
D 
ดา

 
กะเ
G 
จ็บเติบอยู่ 
 
กะ
Bm 
หนักเติบอยู่
 
ตั้งแต่
C 
ฮู้ว่าเจ้ามีผู้ใ
D 
หม่
 
กะเ
G 
จ็บเติบหนึ่งพุ่นละ
Bm 
ว้าหัวใจ
 
ตั้งแต่เ
C 
จ้าหนีไปกับเ
D 
ขา

G 
เซ้ากะบ่ส่วง 
 
 
Bm 
สายกะบ่ซืน
 
ดึก
C 
ดื่นกะยังเ
D 
จ็บบ่เ
G 
ซา
 
เสพ
Em 
ติดความช้ำ 
 
ถูกเขา
Bm 
ทำให้ปวดร้าว
 
กะยัง
C 
บ่ลืมเขา 
 
ยังฮักเ
D 
ขาอยู่

Am 
เบอร์กะบ่บล็อคได้ไปแล้ว 
 
เฟสกะ
Em 
บ่ได้ส่อง
 
แต่เ
C 
จ็บนำจ่
D 
องหัวใ
G 
จ 
 
กินเ
Em 
หล้ากะเปลืองซือๆ
 
บ่ส่อยให้
Bm 
เซาเจ็บได้ 
 
ย้อนว่า
C 
มันเจ็บหลาย
 
ย้อนว่ามันเ
D 
จ็บ..หลาย

 
กะความเ
G 
จ็บมันเหน็บแอวอ้อน
Bm 
ต้อน
 
บัดยามสิน
C 
อนกะมีน้ำตาไ
D 
หล
 
ความเ
G 
จ็บมันเหน็บบักแอ
Bm 
วไว้
 
มันช้ำในใ
C 
จให้เจ็บหลายสุบาดห
D 
ย่าง
 
แต่ความเ
G 
จ็บมันเหน็บแอวแลง
Bm 
เซ้า
 
มันกินจนเ
C 
มากะยังบ่เบาบ
G 
าง
 
เขา
Em 
จากไปแล้ว 
 
กะยัง
Bm 
ฮักบ่จาง
 
กะยังเ
C 
จ็บบ่จาง 
 
ฮื
D 
อๆ 
 
เฮ็ดจั่งใด๋สิเ
G 
ซาเจ็บ 
 
 
D 

INSTRU | G | Em | C | D |
INSTRU | G | Em | C | D |

G 
ตื่นกะคิดฮอดเขา 
 
 
Bm 
นอนกะคิดฮอดเขา
 
แฮงดึกแฮงเห
C 
งา 
 
เฮาแฮงเป็นไข้ใ
D 
G 
มูฟออนบ่สำเร็จ 
 
จั่งสิ
Bm 
เฮ็ดแนวใด๋
 
กะเหลือแค่เ
C 
พียงมูฟให้ 
 
มูฟให้ถ่อ
D 
นั้นแล้ว

Am 
เบอร์กะบ่บล็อคได้ไปแล้ว 
 
เฟสกะ
Em 
บ่ได้ส่อง
 
แต่เ
C 
จ็บนำจ่
D 
องหัวใ
G 
จ 
 
กินเ
Em 
หล้ากะเปลืองซือๆ
 
บ่ส่อยให้
Bm 
เซาเจ็บได้ 
 
ย้อนว่า
C 
มันเจ็บหลาย
 
ย้อนว่ามันเ
D 
จ็บ..หลาย

 
กะความเ
G 
จ็บมันเหน็บแอวอ้อน
Bm 
ต้อน
 
บัดยามสิน
C 
อนกะมีน้ำตาไ
D 
หล
 
ความเ
G 
จ็บมันเหน็บบักแอ
Bm 
วไว้
 
มันช้ำในใ
C 
จให้เจ็บหลายสุบาดห
D 
ย่าง
 
แต่ความเ
G 
จ็บมันเหน็บแอวแลง
Bm 
เซ้า
 
มันกินจนเ
C 
มากะยังบ่เบาบ
G 
าง
 
เขา
Em 
จากไปแล้ว 
 
กะยัง
Bm 
ฮักบ่จาง
 
กะยังเ
C 
จ็บบ่จาง.. 
 
 
D 
ฮือๆ 
 
โอ้ย..

 
กะความเ
G 
จ็บมันเหน็บแอวอ้อน
Bm 
ต้อน
 
บัดยามสิน
C 
อนกะมีน้ำตาไ
D 
หล
 
ความเ
G 
จ็บมันเหน็บบักแอ
Bm 
วไว้
 
มันช้ำในใ
C 
จให้เจ็บหลายสุบาดห
D 
ย่าง
 
แต่ความเ
G 
จ็บมันเหน็บแอวแลง
Bm 
เซ้า
 
มันกินจนเ
C 
มากะยังบ่เบาบ
G 
าง
 
เขา
Em 
จากไปแล้ว 
 
กะยัง
Bm 
ฮักบ่จาง
 
กะยังเ
C 
จ็บบ่จาง.. 
 
D 
อ.. 
 
โอ้..
 
เฮ็ดจั่งใด๋สิเซา..เจ็บ
 

INSTRU | G Em | C D |

G 
ด่า 
 
ดีด้าดี
Em 
ดา
 
ดีด่าดี
C 
ด่าดาด่าดา
D 
ดา 
 
ดาดีด่าดี
G 
ดา


ด่า ดีด้าดีดา ดีด่าดีด่าดาด่าด่าดา
ด่า ดีด้าดีดา ดีด่าดีด่าดาด่าดีด่าดีดา

กะเจ็บเติบอยู่ กะหนักเติบอยู่
ตั้งแต่ฮู้ว่าเจ้ามีผู้ใหม่
กะเจ็บเติบหนึ่งพุ่นละว้าหัวใจ
ตั้งแต่เจ้าหนีไปกับเขา
เซ้ากะบ่ส่วง สายกะบ่ซืน ดึกดื่นกะยังเจ็บบ่เซา
เสพติดความช้ำ ถูกเขาทำให้ปวดร้าว
กะยังบ่ลืมเขา ยังฮักเขาอยู่

เบอร์กะบ่บล็อคได้ไปแล้ว เฟสกะบ่ได้ส่อง
แต่เจ็บนำจ่องหัวใจ กินเหล้ากะเปลืองซือๆ
บ่ส่อยให้เซาเจ็บได้ ย้อนว่ามันเจ็บหลาย
ย้อนว่ามันเจ็บ..หลาย

กะความเจ็บมันเหน็บแอวอ้อนต้อน
บัดยามสินอนกะมีน้ำตาไหล
ความเจ็บมันเหน็บบักแอวไว้
มันช้ำในใจให้เจ็บหลายสุบาดหย่าง
แต่ความเจ็บมันเหน็บแอวแลงเซ้า
มันกินจนเมากะยังบ่เบาบาง
เขาจากไปแล้ว กะยังฮักบ่จาง
กะยังเจ็บบ่จาง ฮือๆ เฮ็ดจั่งใด๋สิเซาเจ็บ

ดนตรี

ตื่นกะคิดฮอดเขา นอนกะคิดฮอดเขา
แฮงดึกแฮงเหงา เฮาแฮงเป็นไข้ใจ
มูฟออนบ่สำเร็จ จั่งสิเฮ็ดแนวใด๋
กะเหลือแค่เพียงมูฟให้ มูฟให้ถ่อนั้นแล้ว

เบอร์กะบ่บล็อคได้ไปแล้ว เฟสกะบ่ได้ส่อง
แต่เจ็บนำจ่องหัวใจ กินเหล้ากะเปลืองซือๆ
บ่ส่อยให้เซาเจ็บได้ ย้อนว่ามันเจ็บหลาย
ย้อนว่ามันเจ็บ..หลาย

กะความเจ็บมันเหน็บแอวอ้อนต้อน
บัดยามสินอนกะมีน้ำตาไหล
ความเจ็บมันเหน็บบักแอวไว้
มันช้ำในใจให้เจ็บหลายสุบาดหย่าง
แต่ความเจ็บมันเหน็บแอวแลงเซ้า
มันกินจนเมากะยังบ่เบาบาง
เขาจากไปแล้ว กะยังฮักบ่จาง
กะยังเจ็บบ่จาง ฮือๆ โอ้ย..

กะความเจ็บมันเหน็บแอวอ้อนต้อน
บัดยามสินอนกะมีน้ำตาไหล
ความเจ็บมันเหน็บบักแอวไว้
มันช้ำในใจให้เจ็บหลายสุบาดหย่าง
แต่ความเจ็บมันเหน็บแอวแลงเซ้า
มันกินจนเมากะยังบ่เบาบาง
เขาจากไปแล้ว กะยังฮักบ่จาง
กะยังเจ็บบ่จาง โอ.. โอ..
เฮ็ดจั่งใด๋สิเซา..เจ็บ

ด่า ดีด้าดีดา ดีด่าดีด่าดาด่าดาดา ดาดีด่าดีดา

มิวสิควิดีโอ เจ็บเหน็บแอว เบนซ์ เมืองเลย

เพลง : เจ็บเหน็บแอว
ศิลปิน : เบนซ์ เมืองเลย
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend