คอร์ดเพลง หมาป่าและดวงจันทร์ – TONEYLIU

  
Text   

คอร์ดเพลง : หมาป่าและดวงจันทร์ TONEYLIU

คอร์ดเพลง หมาป่าและดวงจันทร์ - TONEYLIU

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single TONEYLIU : หมาป่าและดวงจันทร์


INTRO | C | G/B | Am | Am | F | G | C | C |

 
ยังคง
C 
ฝันถึงเธอเสมอ 
 
เพ้อว่
G/B 
าเราได้ควง
 
ยังคงคิ
Am 
ดถึงเป็นประจำในคืนที่จั
G 
นทร์เต็มดวง
 
ไล่ใ
F 
ครต่อใครออกไป 
 
คนที่ไม่คู่ควร
 
ไม่ให้เข้าใ
G 
กล้เธอเกินไป 
 
กลัวเธอเสียใจ

 
แค่อยากเป็น
C 
คนที่คอยห่วงใย 
 
คนที่
G/B 
คอยเฝ้าดู
 
อยากจะ
Am 
พาเธอไปสุดทางและส่งที่หน้
G 
าประตู
 
ได้เท่า
F 
นี้ก็ดีแค่ไหน 
 
ฉันก็
G 
รู้อยู่ 
 
แก่ใ
C 

 
ทั้งที่รู้ว่ามันไม่
Am 
ถูก 
 
ที่รั้งเธอไม่ให้
Em 
ไป
 
กักกันทุกคนเอ
Dm 
าไว้ 
 
ไม่ให้เธอคุยกับใ
C 
คร
 
แม้ฉันไม่อยากจะ
Am 
ลายเป็นอะไรที่
Em 
ไม่ภูมิใจ
 
แต่เมื่อเ
F 
ขาเข้ามา 
 
ฉันห้ามไม่ไ
G 
หว

 
ไม่มีสิทธิ์เรียกร้
C 
อง 
 
เธอไม่เคยบอกให้เ
G/B 
ฝ้ารอ
 
ไม่มีวันได้ครอบค
Am 
รองแม้ว่าเราจะเห่าจะหอน
 
อ้อนวอนด
F 
าวทุกดวงให้เธอเก็บใจเอาไว้ก่อน
 
ขอ
G 
พรว่าเธอจะให้อภัย

 
ที่ทำตัวเป็นเจ้าข
C 
องแม้มีสิทธิ์แค่เพียงได้
G/B 
มอง
 
ไม่ใช่คนที่ใฝ่
Am 
หาแล้วจะห่วงอะไรนักห
G 
นา
 
เพราะเธอ
Dm 
เป็นดวงจันทร์ส่วนฉันก็เป็นแค่หมาป่า
 
ที่หลง
Fm 
ลืมไปว่าไม่มี
G 
วัน 
 
ที่จะได้ครองดวงจันทร์

INSTRU | C | G/B | Am | F |

 
และหากวัน
C 
ใดที่เธอได้เจอคนที่เธอมีใจ
 
อย่าให้
G/B 
ฉันต้องเห็นได้ไหม 
 
ยังทำใจไม่ไหว
 
ที่จะปล่อยให้เ
F 
ขาได้พาเธอไป
 
ทั้งที่
G 
ฉันเป็นคนที่ยืนข้า
C 
งๆเธอ

 
ทั้งที่รู้ว่ามันไม่
Am 
ถูก 
 
ที่รั้งเธอไม่ให้
Em 
ไป
 
กักกันทุกคนเอ
Dm 
าไว้ 
 
ไม่ให้เธอคุยกับใ
C 
คร
 
แม้ฉันไม่อยากจะ
Am 
ลายเป็นอะไรที่
Em 
ไม่ภูมิใจ
 
แต่เมื่อเ
F 
ขาเข้ามา 
 
ฉันห้ามไม่ไ
G 
หว

 
ไม่มีสิทธิ์เรียกร้
C 
อง 
 
เธอไม่เคยบอกให้เ
G/B 
ฝ้ารอ
 
ไม่มีวันได้ครอบค
Am 
รองแม้ว่าเราจะเห่าจะหอน
 
อ้อนวอนด
F 
าวทุกดวงให้เธอเก็บใจเอาไว้ก่อน
 
ขอ
G 
พรว่าเธอจะให้อภัย

 
ที่ทำตัวเป็นเจ้าข
C 
องแม้มีสิทธิ์แค่เพียงได้
G/B 
มอง
 
ไม่ใช่คนที่ใฝ่
Am 
หาแล้วจะห่วงอะไรนักห
G 
นา
 
เพราะเธอ
Dm 
เป็นดวงจันทร์ส่วนฉันก็เป็นแค่หมาป่า
 
ที่หลง
Fm 
ลืมไปว่าไม่มี
G 
วัน 
 
ที่จะได้ครองดวงจันทร์

INSTRU | Am | G/B | F | C | Am | D | F | G |

 
ไม่มีสิทธิ์เรียก
C# 
ร้อง 
 
เธอไม่เคยบอกให้เ
G#/C 
ฝ้ารอ
 
ไม่มีวันได้ครอบ
A#m 
ครองแม้ว่าเราจะเห่าจะหอน
 
อ้อนวอนด
F# 
าวทุกดวงให้เธอเก็บใจเอาไว้ก่อน
 
ขอ
G# 
พรว่าเธอจะให้อภัย

 
ที่ทำตัวเป็นเจ้า
C# 
ของแม้มีสิทธิ์แค่เพียงได้
G#/C 
มอง
 
ไม่ใช่คนที่ใฝ่
A#m 
หาแล้วจะห่วงอะไรนัก
G# 
หนา
 
เพราะเธอ
D#m 
เป็นดวงจันทร์ส่วนฉันก็เป็นแค่หมาป่า
 
ที่หลง
F# 
ลืมไปว่าไม่มี
G# 
วัน 
 
ที่จะได้ครองดวงจันทร์

OUTRO | C# | G#/C | A#m | A#m | C# |


ยังคงฝันถึงเธอเสมอ เพ้อว่าเราได้ควง
ยังคงคิดถึงเป็นประจำในคืนที่จันทร์เต็มดวง
ไล่ใครต่อใครออกไป คนที่ไม่คู่ควร
ไม่ให้เข้าใกล้เธอเกินไป กลัวเธอเสียใจ

แค่อยากเป็นคนที่คอยห่วงใย คนที่คอยเฝ้าดู
อยากจะพาเธอไปสุดทางและส่งที่หน้าประตู
ได้เท่านี้ก็ดีแค่ไหน ฉันก็รู้อยู่ แก่ใจ

ทั้งที่รู้ว่ามันไม่ถูก ที่รั้งเธอไม่ให้ไป
กักกันทุกคนเอาไว้ ไม่ให้เธอคุยกับใคร
แม้ฉันไม่อยากจะลายเป็นอะไรที่ไม่ภูมิใจ
แต่เมื่อเขาเข้ามา ฉันห้ามไม่ไหว

ไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง เธอไม่เคยบอกให้เฝ้ารอ
ไม่มีวันได้ครอบครองแม้ว่าเราจะเห่าจะหอน
อ้อนวอนดาวทุกดวงให้เธอเก็บใจเอาไว้ก่อน
ขอพรว่าเธอจะให้อภัย

ที่ทำตัวเป็นเจ้าของแม้มีสิทธิ์แค่เพียงได้มอง
ไม่ใช่คนที่ใฝ่หาแล้วจะห่วงอะไรนักหนา
เพราะเธอเป็นดวงจันทร์ส่วนฉันก็เป็นแค่หมาป่า
ที่หลงลืมไปว่าไม่มีวัน ที่จะได้ครองดวงจันทร์

( ดนตรี )

และหากวันใดที่เธอได้เจอคนที่เธอมีใจ
อย่าให้ฉันต้องเห็นได้ไหม ยังทำใจไม่ไหว
ที่จะปล่อยให้เขาได้พาเธอไป
ทั้งที่ฉันเป็นคนที่ยืนข้างๆเธอ

ทั้งที่รู้ว่ามันไม่ถูก ที่รั้งเธอไม่ให้ไป
กักกันทุกคนเอาไว้ ไม่ให้เธอคุยกับใคร
แม้ฉันไม่อยากจะลายเป็นอะไรที่ไม่ภูมิใจ
แต่เมื่อเขาเข้ามา ฉันห้ามไม่ไหว

ไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง เธอไม่เคยบอกให้เฝ้ารอ
ไม่มีวันได้ครอบครองแม้ว่าเราจะเห่าจะหอน
อ้อนวอนดาวทุกดวงให้เธอเก็บใจเอาไว้ก่อน
ขอพรว่าเธอจะให้อภัย

ที่ทำตัวเป็นเจ้าของแม้มีสิทธิ์แค่เพียงได้มอง
ไม่ใช่คนที่ใฝ่หาแล้วจะห่วงอะไรนักหนา
เพราะเธอเป็นดวงจันทร์ส่วนฉันก็เป็นแค่หมาป่า
ที่หลงลืมไปว่าไม่มีวัน ที่จะได้ครองดวงจันทร์

( ดนตรี )

ไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง เธอไม่เคยบอกให้เฝ้ารอ
ไม่มีวันได้ครอบครองแม้ว่าเราจะเห่าจะหอน
อ้อนวอนดาวทุกดวงให้เธอเก็บใจเอาไว้ก่อน
ขอพรว่าเธอจะให้อภัย

ที่ทำตัวเป็นเจ้าของแม้มีสิทธิ์แค่เพียงได้มอง
ไม่ใช่คนที่ใฝ่หาแล้วจะห่วงอะไรนักหนา
เพราะเธอเป็นดวงจันทร์ส่วนฉันก็เป็นแค่หมาป่า
ที่หลงลืมไปว่าไม่มีวัน ที่จะได้ครองดวงจันทร์


รูปภาพคอร์ด หมาป่าและดวงจันทร์ – TONEYLIU

คอร์ดเพลง หมาป่าและดวงจันทร์ - TONEYLIU

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หมาป่าและดวงจันทร์ (คอร์ด)

Lyrics : TONEYLIU
Music : กร มหาดำรงค์กุล
Arranged by กร มหาดำรงค์กุล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend