หน้าแรก » TONEYLIU » คอร์ดเพลง หมาป่าและดวงจันทร์ – TONEYLIU

คอร์ดเพลง หมาป่าและดวงจันทร์ – TONEYLIU

คอร์ดเพลง : หมาป่าและดวงจันทร์ TONEYLIU

คอร์ดเพลง หมาป่าและดวงจันทร์ - TONEYLIU

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single TONEYLIU : หมาป่าและดวงจันทร์


INTRO | C | G/B | Am | Am | F | G | C | C |

 
ยังคง
ฝันถึงเธอเสมอ 
 
เพ้อว่
G/B 
าเราได้ควง
 
ยังคงคิ
Am 
ดถึงเป็นประจำในคืนที่จั
นทร์เต็มดวง
 
ไล่ใ
ครต่อใครออกไป 
 
คนที่ไม่คู่ควร
 
ไม่ให้เข้าใ
กล้เธอเกินไป 
 
กลัวเธอเสียใจ

 
แค่อยากเป็น
คนที่คอยห่วงใย 
 
คนที่
G/B 
คอยเฝ้าดู
 
อยากจะ
Am 
พาเธอไปสุดทางและส่งที่หน้
าประตู
 
ได้เท่า
นี้ก็ดีแค่ไหน 
 
ฉันก็
รู้อยู่ 
 
แก่ใ

 
ทั้งที่รู้ว่ามันไม่
Am 
ถูก 
 
ที่รั้งเธอไม่ให้
Em 
ไป
 
กักกันทุกคนเอ
Dm 
าไว้ 
 
ไม่ให้เธอคุยกับใ
คร
 
แม้ฉันไม่อยากจะ
Am 
ลายเป็นอะไรที่
Em 
ไม่ภูมิใจ
 
แต่เมื่อเ
ขาเข้ามา 
 
ฉันห้ามไม่ไ
หว

 
ไม่มีสิทธิ์เรียกร้
อง 
 
เธอไม่เคยบอกให้เ
G/B 
ฝ้ารอ
 
ไม่มีวันได้ครอบค
Am 
รองแม้ว่าเราจะเห่าจะหอน
 
อ้อนวอนด
าวทุกดวงให้เธอเก็บใจเอาไว้ก่อน
 
ขอ
พรว่าเธอจะให้อภัย

 
ที่ทำตัวเป็นเจ้าข
องแม้มีสิทธิ์แค่เพียงได้
G/B 
มอง
 
ไม่ใช่คนที่ใฝ่
Am 
หาแล้วจะห่วงอะไรนักห
นา
 
เพราะเธอ
Dm 
เป็นดวงจันทร์ส่วนฉันก็เป็นแค่หมาป่า
 
ที่หลง
Fm 
ลืมไปว่าไม่มี
วัน 
 
ที่จะได้ครองดวงจันทร์

INSTRU | C | G/B | Am | F |

 
และหากวัน
ใดที่เธอได้เจอคนที่เธอมีใจ
 
อย่าให้
G/B 
ฉันต้องเห็นได้ไหม 
 
ยังทำใจไม่ไหว
 
ที่จะปล่อยให้เ
ขาได้พาเธอไป
 
ทั้งที่
ฉันเป็นคนที่ยืนข้า
งๆเธอ

 
ทั้งที่รู้ว่ามันไม่
Am 
ถูก 
 
ที่รั้งเธอไม่ให้
Em 
ไป
 
กักกันทุกคนเอ
Dm 
าไว้ 
 
ไม่ให้เธอคุยกับใ
คร
 
แม้ฉันไม่อยากจะ
Am 
ลายเป็นอะไรที่
Em 
ไม่ภูมิใจ
 
แต่เมื่อเ
ขาเข้ามา 
 
ฉันห้ามไม่ไ
หว

 
ไม่มีสิทธิ์เรียกร้
อง 
 
เธอไม่เคยบอกให้เ
G/B 
ฝ้ารอ
 
ไม่มีวันได้ครอบค
Am 
รองแม้ว่าเราจะเห่าจะหอน
 
อ้อนวอนด
าวทุกดวงให้เธอเก็บใจเอาไว้ก่อน
 
ขอ
พรว่าเธอจะให้อภัย

 
ที่ทำตัวเป็นเจ้าข
องแม้มีสิทธิ์แค่เพียงได้
G/B 
มอง
 
ไม่ใช่คนที่ใฝ่
Am 
หาแล้วจะห่วงอะไรนักห
นา
 
เพราะเธอ
Dm 
เป็นดวงจันทร์ส่วนฉันก็เป็นแค่หมาป่า
 
ที่หลง
Fm 
ลืมไปว่าไม่มี
วัน 
 
ที่จะได้ครองดวงจันทร์

INSTRU | Am | G/B | F | C | Am | D | F | G |

 
ไม่มีสิทธิ์เรียก
C# 
ร้อง 
 
เธอไม่เคยบอกให้เ
G#/C 
ฝ้ารอ
 
ไม่มีวันได้ครอบ
A#m 
ครองแม้ว่าเราจะเห่าจะหอน
 
อ้อนวอนด
F# 
าวทุกดวงให้เธอเก็บใจเอาไว้ก่อน
 
ขอ
G# 
พรว่าเธอจะให้อภัย

 
ที่ทำตัวเป็นเจ้า
C# 
ของแม้มีสิทธิ์แค่เพียงได้
G#/C 
มอง
 
ไม่ใช่คนที่ใฝ่
A#m 
หาแล้วจะห่วงอะไรนัก
G# 
หนา
 
เพราะเธอ
D#m 
เป็นดวงจันทร์ส่วนฉันก็เป็นแค่หมาป่า
 
ที่หลง
F# 
ลืมไปว่าไม่มี
G# 
วัน 
 
ที่จะได้ครองดวงจันทร์

OUTRO | C# | G#/C | A#m | A#m | C# |


ยังคงฝันถึงเธอเสมอ เพ้อว่าเราได้ควง
ยังคงคิดถึงเป็นประจำในคืนที่จันทร์เต็มดวง
ไล่ใครต่อใครออกไป คนที่ไม่คู่ควร
ไม่ให้เข้าใกล้เธอเกินไป กลัวเธอเสียใจ

แค่อยากเป็นคนที่คอยห่วงใย คนที่คอยเฝ้าดู
อยากจะพาเธอไปสุดทางและส่งที่หน้าประตู
ได้เท่านี้ก็ดีแค่ไหน ฉันก็รู้อยู่ แก่ใจ

ทั้งที่รู้ว่ามันไม่ถูก ที่รั้งเธอไม่ให้ไป
กักกันทุกคนเอาไว้ ไม่ให้เธอคุยกับใคร
แม้ฉันไม่อยากจะลายเป็นอะไรที่ไม่ภูมิใจ
แต่เมื่อเขาเข้ามา ฉันห้ามไม่ไหว

ไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง เธอไม่เคยบอกให้เฝ้ารอ
ไม่มีวันได้ครอบครองแม้ว่าเราจะเห่าจะหอน
อ้อนวอนดาวทุกดวงให้เธอเก็บใจเอาไว้ก่อน
ขอพรว่าเธอจะให้อภัย

ที่ทำตัวเป็นเจ้าของแม้มีสิทธิ์แค่เพียงได้มอง
ไม่ใช่คนที่ใฝ่หาแล้วจะห่วงอะไรนักหนา
เพราะเธอเป็นดวงจันทร์ส่วนฉันก็เป็นแค่หมาป่า
ที่หลงลืมไปว่าไม่มีวัน ที่จะได้ครองดวงจันทร์

( ดนตรี )

และหากวันใดที่เธอได้เจอคนที่เธอมีใจ
อย่าให้ฉันต้องเห็นได้ไหม ยังทำใจไม่ไหว
ที่จะปล่อยให้เขาได้พาเธอไป
ทั้งที่ฉันเป็นคนที่ยืนข้างๆเธอ

ทั้งที่รู้ว่ามันไม่ถูก ที่รั้งเธอไม่ให้ไป
กักกันทุกคนเอาไว้ ไม่ให้เธอคุยกับใคร
แม้ฉันไม่อยากจะลายเป็นอะไรที่ไม่ภูมิใจ
แต่เมื่อเขาเข้ามา ฉันห้ามไม่ไหว

ไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง เธอไม่เคยบอกให้เฝ้ารอ
ไม่มีวันได้ครอบครองแม้ว่าเราจะเห่าจะหอน
อ้อนวอนดาวทุกดวงให้เธอเก็บใจเอาไว้ก่อน
ขอพรว่าเธอจะให้อภัย

ที่ทำตัวเป็นเจ้าของแม้มีสิทธิ์แค่เพียงได้มอง
ไม่ใช่คนที่ใฝ่หาแล้วจะห่วงอะไรนักหนา
เพราะเธอเป็นดวงจันทร์ส่วนฉันก็เป็นแค่หมาป่า
ที่หลงลืมไปว่าไม่มีวัน ที่จะได้ครองดวงจันทร์

( ดนตรี )

ไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง เธอไม่เคยบอกให้เฝ้ารอ
ไม่มีวันได้ครอบครองแม้ว่าเราจะเห่าจะหอน
อ้อนวอนดาวทุกดวงให้เธอเก็บใจเอาไว้ก่อน
ขอพรว่าเธอจะให้อภัย

ที่ทำตัวเป็นเจ้าของแม้มีสิทธิ์แค่เพียงได้มอง
ไม่ใช่คนที่ใฝ่หาแล้วจะห่วงอะไรนักหนา
เพราะเธอเป็นดวงจันทร์ส่วนฉันก็เป็นแค่หมาป่า
ที่หลงลืมไปว่าไม่มีวัน ที่จะได้ครองดวงจันทร์


รูปภาพคอร์ด หมาป่าและดวงจันทร์ – TONEYLIU

คอร์ดเพลง หมาป่าและดวงจันทร์ - TONEYLIU

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หมาป่าและดวงจันทร์ (คอร์ด)

Lyrics : TONEYLIU
Music : กร มหาดำรงค์กุล
Arranged by กร มหาดำรงค์กุล
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :