คอร์ดเพลง นาคานาคราช กานต์ ทศน

  
Text   


 
สาธุ สา
G 
ธุ 
 
เจ้าปู่ศรีสุทโธ
 
ช่วยชีวิตเ
Bm 
ซโซ 
 
ของลูกด้วยหนา
 
สาธุ ส
Am 
าธุ 
 
เจ้าย่าปทุมมา
 
ช่วยพลิกชะ
C 
ตาให้พบชีวิตใ
D 
หม่
 
สาธุ สา
G 
ธุ 
 
วอนปู่นาคา
 
พญานาค
Bm 
ราช 
 
ขอให้ลูกพ้นภัย
 
ขอให้ทรัพย์
Am 
งาน 
 
ทรัพย์เงิน
 
ทรัพย์ทอง ทรัพย์คนรั
D 
กใคร่
 
จงหลั่งไ
Am 
หล 
 
เข้ามาใ
D 
นชีวิตลูก
 
ด้ว
G 
ยเทอญ..

INSTRU | C | Bm E | Am | D |

 
น้ำโขงชุ่
G 
มเย็น 
 
แต่ใจลูกเต้นทุ
Bm 
กข์ร้อน
 
ชีวิตแร
Am 
มรอน 
 
เหมือนถูกตัดตอนด้ว
D 
ยกรรม
 
งานถูกเขาแก
G 
ล้ง เงินถูกเขาโกง รักโดนหลอ
Bm 
กซ้ำ
 
ชีวิตมื
Am 
ดดำ 
 
ไม่เ
C 
จอทางออกซั
D 
กที

 
อยากสิ้น
Am 
คราบน้ำตา
 
อยากล้าง
Bm 
บาปไล่ความไม่ดี
 
ลูกจึง
Am 
มาพึ่งบารมี 
 
ช่วยลู
C 
กที
 
อยากหลุดพ้น จากเรื่องร้
D 
ายๆ

 
สาธุ สา
G 
ธุ 
 
เจ้าปู่ศรีสุทโธ
 
ช่วยชีวิตเ
Bm 
ซโซ 
 
ของลูกด้วยหนา
 
สาธุ ส
Am 
าธุ 
 
เจ้าย่าปทุมมา
 
ช่วยพลิกชะ
C 
ตาให้พบชีวิตใ
D 
หม่
 
สาธุ สา
G 
ธุ 
 
วอนปู่นาคา
 
พญานาค
Bm 
ราช 
 
ขอให้ลูกพ้นภัย
 
ขอให้ทรัพย์
Am 
งาน 
 
ทรัพย์เงิน
 
ทรัพย์ทอง ทรัพย์คนรั
D 
กใคร่
 
จงหลั่งไ
Am 
หล 
 
เข้ามาใ
D 
นชีวิตลูก
 
ด้ว
G 
ยเทอญ..

INSTRU | G | Bm | Am | Em |
INSTRU | Em | Bm | Am D | G |

 
อยากสิ้น
Am 
คราบน้ำตา
 
อยากล้าง
Bm 
บาปไล่ความไม่ดี
 
ลูกจึง
Am 
มาพึ่งบารมี 
 
ช่วยลู
C 
กที
 
อยากหลุดพ้น จากเรื่องร้
D 
ายๆ

 
สาธุ สา
G 
ธุ 
 
เจ้าปู่ศรีสุทโธ
 
ช่วยชีวิตเ
Bm 
ซโซ 
 
ของลูกด้วยหนา
 
สาธุ ส
Am 
าธุ 
 
เจ้าย่าปทุมมา
 
ช่วยพลิกชะ
C 
ตาให้พบชีวิตใ
D 
หม่
 
สาธุ สา
G 
ธุ 
 
วอนปู่นาคา
 
พญานาค
Bm 
ราช 
 
ขอให้ลูกพ้นภัย
 
ขอให้ทรัพย์
Am 
งาน 
 
ทรัพย์เงิน
 
ทรัพย์ทอง ทรัพย์คนรั
D 
กใคร่
 
จงหลั่งไ
Am 
หล 
 
เข้ามาใ
D 
นชีวิตลูก
 
ด้ว
G 
ยเทอญ..

 
น้ำโขง
G 
ชุ่มเย็น 
 
แต่ใจลูกเต้นทุ
Bm 
กข์ร้อน
 
มาขอแร
Am 
งผ่อน 
 
ให้ชีวิตลูกก้า
D 
วเดิน
 
แผ่นยันต์คุ้ม
G 
ใจ 
 
อยากมีไว้บูชาเห
Bm 
ลือเกิน
 
หากพ้นความขา
Am 
ดเขิน ลูกจะไปสร้าง..  
D 
 
องค์ปูย่า นาคาเมือ
G 
งนี้

 
หากพ้นความขา
Am 
ดเขิน ลูกจะไปสร้าง..  
D 
 
องค์ปูย่านาคาเมืองนี้..
 

INSTRU | C | Bm E | Am D | G |


สาธุ สาธุ เจ้าปู่ศรีสุทโธ
ช่วยชีวิตเซโซ ของลูกด้วยหนา
สาธุ สาธุ เจ้าย่าปทุมมา
ช่วยพลิกชะตาให้พบชีวิตใหม่
สาธุ สาธุ วอนปู่นาคา
พญานาคราช ขอให้ลูกพ้นภัย
ขอให้ทรัพย์งาน ทรัพย์เงิน
ทรัพย์ทอง ทรัพย์คนรักใคร่
จงหลั่งไหล เข้ามาในชีวิตลูก
ด้วยเทอญ..

( ดนตรี )

น้ำโขงชุ่มเย็น แต่ใจลูกเต้นทุกข์ร้อน
ชีวิตแรมรอน เหมือนถูกตัดตอนด้วยกรรม
งานถูกเขาแกล้ง เงินถูกเขาโกง รักโดนหลอกซ้ำ
ชีวิตมืดดำ ไม่เจอทางออกซักที

อยากสิ้นคราบน้ำตา
อยากล้างบาปไล่ความไม่ดี
ลูกจึงมาพึ่งบารมี ช่วยลูกที
อยากหลุดพ้น จากเรื่องร้ายๆ

สาธุ สาธุ เจ้าปู่ศรีสุทโธ
ช่วยชีวิตเซโซ ของลูกด้วยหนา
สาธุ สาธุ เจ้าย่าปทุมมา
ช่วยพลิกชะตาให้พบชีวิตใหม่
สาธุ สาธุ วอนปู่นาคา
พญานาคราช ขอให้ลูกพ้นภัย
ขอให้ทรัพย์งาน ทรัพย์เงิน
ทรัพย์ทอง ทรัพย์คนรักใคร่
จงหลั่งไหล เข้ามาในชีวิตลูก ด้วยเทอญ..

( ดนตรี )

อยากสิ้นคราบน้ำตา
อยากล้างบาปไล่ความไม่ดี
ลูกจึงมาพึ่งบารมี ช่วยลูกที
อยากหลุดพ้น จากเรื่องร้ายๆ

สาธุ สาธุ เจ้าปู่ศรีสุทโธ
ช่วยชีวิตเซโซ ของลูกด้วยหนา
สาธุ สาธุ เจ้าย่าปทุมมา
ช่วยพลิกชะตาให้พบชีวิตใหม่
สาธุ สาธุ วอนปู่นาคา
พญานาคราช ขอให้ลูกพ้นภัย
ขอให้ทรัพย์งาน ทรัพย์เงิน
ทรัพย์ทอง ทรัพย์คนรักใคร่
จงหลั่งไหล เข้ามาในชีวิตลูก ด้วยเทอญ..

น้ำโขงชุ่มเย็น แต่ใจลูกเต้นทุกข์ร้อน
มาขอแรงผ่อน ให้ชีวิตลูกก้าวเดิน
แผ่นยันต์คุ้มใจ อยากมีไว้บูชาเหลือเกิน
หากพ้นความขาดเขิน ลูกจะไปสร้าง..
องค์ปูย่า นาคาเมืองนี้

หากพ้นความขาดเขิน ลูกจะไปสร้าง..
องค์ปูย่านาคาเมืองนี้

มิวสิควิดีโอ นาคานาคราช กานต์ ทศน

เพลง : นาคานาคราช (คอร์ด)
ศิลปิน : กานต์ ทศน
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend