คอร์ดเพลง เต็มใจปึก อัน พิไลพร x เฟิรส์ ทิพย์นภา

  
Text   


 
สิเต็มใจยอมโ
C 
ง่บ่ฮู้โตว่าเจ้า
Em 
ตั๋ว
 
เต็มใจ
Am 
ซัวกะย้อนว่ากลัวเจ้าทิ้งไ
G 
 
สิบ่ให้เห็นน้ำ
F 
ตาสิหลอกตัวเองว่ายังไ
Em 
หว
 
เจ็บแทบขา
Dm 
ดใจ.. 
 
 
G 

INSTRU | C Em | Am G | F Em | Dm G |

C 
  น้องเข้าใจ
Em 
อยู่ ณ เวลานี้
Am 
  ว่าใจเจ้าตอน
G 
นี้ฮักคงสิเบิดลง
F 
  แค่ฮักมันคงบ่
Em 
พออ้ายคงบ่ทน
 
  เฮ็ดไ
Dm 
ด้แค่ยอมจำนนให้อ้
G 
ายมีคนใหม่

C 
  น้องเข้าใจ
Em 
อยู่ว่าฮักเฮาจบแล้ว
Am 
  แต่กะยังสิ
G 
ฝืนยอมรับความจริงบ่ได้
F 
  ปิดห้องหลับ
Em 
ตาเจ้าของไว้
Dm 
  คนเบิดใ
G 
จโตน้องกะยอม

C 
ยอมให้อ้ายได้ก
Em 
ลายเป็นของเขา
Am 
ยอมให้อ้ายเอาเ
G 
ขามาเหยียบใจ
 
น้องสิย
F 
อมปวดร้าวสิกลั้น
Em 
น้ำตาเอาไว้
 
ขอแค่
Dm 
อ้ายบ่จากไป 
 
 
G 

 
สิเต็มใจยอมโ
C 
ง่บ่ฮู้โตว่าเจ้า
Em 
ตั๋ว
 
เต็มใจ
Am 
ซัวกะย้อนว่ากลัวเจ้าทิ้งไ
G 
 
สิบ่ให้เห็นน้ำ
F 
ตาสิหลอกตัวเองว่ายังไ
Em 
หว
 
เจ็บแทบขา
Dm 
ดใจน้องกะสิยอมเพื่อรั้งเ
G 
ธอ

 
สิเต็มใจยอมโ
C 
ง่ทำท่าบ่
Em 
ฮู้สึก
 
เต็มใจ
Am 
ปึกบ่ฮับบ่ฮู้กับสิ่งที่น้
G 
องนั้นต้องเจอ
 
สิเจ็บด้วยค
F 
วามเต็มใจยอมไ
Em 
ด้เพราะเป็นเธอ
Dm 
เจ็บหลายเด้อแต่ฮักเ
G 
ธอน้องเลย..ต้องยอม

INSTRU | C Em | Am G | F Em | Dm G |

 
สมองบอกให้เซา
C 
ฮักแต่หัวใจบ่ให้
Em 
เซา
 
ฮู้ว่าอ้ายนั้นมี
Am 
เขาแต่ยังบ่พร้อมสิจากไ
G 
 
สิยอมโง่ยอม
F 
ซัวเพื่อรักษาอ้า
Em 
ยไว้
 
ยอมเป็นของ
Dm 
ตายเพื่อน้องได้อยู่ข้างเ
G 
ธอ

 
โอ้ย..เ
C 
นาะอ้ายฮู้บ่ว่าน้อง
Em 
เจ็บ
 
โอ๊ย..
Am 
เจ็บแต่ต้องยอมเพราะฮักเ
G 
 
สิยอมให้อ้ายนอก
F 
ใจ 
 
อย่าถิ่มน้องไปไส
Em 
เด้อ
 
เจ็บคักแต่ฮัก
Dm 
เธอ.. 
 
 
G 
 
สิเต็มใจยอมโง่..
 

 
สิเต็มใจยอมโ
C 
ง่บ่ฮู้โตว่าเจ้า
Em 
ตั๋ว
 
เต็มใจ
Am 
ซัวกะย้อนว่ากลัวเจ้าทิ้งไ
G 
 
สิบ่ให้เห็นน้ำ
F 
ตาสิหลอกตัวเองว่ายังไ
Em 
หว
 
เจ็บแทบขา
Dm 
ดใจน้องกะสิยอมเพื่อรั้งเ
G 
ธอ

 
สิเต็มใจยอมโ
C 
ง่ทำท่าบ่
Em 
ฮู้สึก
 
เต็มใจ
Am 
ปึกบ่ฮับบ่ฮู้กับสิ่งที่น้
G 
องนั้นต้องเจอ
 
สิเจ็บด้วยค
F 
วามเต็มใจยอมไ
Em 
ด้เพราะเป็นเธอ
Dm 
เจ็บหลายเด้อแต่ฮักเ
G 
ธอน้องเลย..ต้องยอม

INSTRU | C Em | Am G | F Em | Dm G |

 
สิเต็มใจยอมโ
C 
ง่บ่ฮู้โตว่าเจ้า
Em 
ตั๋ว
 
เต็มใจ
Am 
ซัวกะย้อนว่ากลัวเจ้าทิ้งไ
G 
 
สิบ่ให้เห็นน้ำ
F 
ตาสิหลอกตัวเองว่ายังไ
Em 
หว
 
เจ็บแทบขา
Dm 
ดใจน้องกะสิยอมเพื่อรั้งเ
G 
ธอ

 
สิเต็มใจยอมโ
C 
ง่ทำท่าบ่
Em 
ฮู้สึก
 
เต็มใจ
Am 
ปึกบ่ฮับบ่ฮู้กับสิ่งที่น้
G 
องนั้นต้องเจอ
 
สิเจ็บด้วยค
F 
วามเต็มใจยอมไ
Em 
ด้เพราะเป็นเธอ
Dm 
เจ็บหลายเด้อแต่ฮักเ
G 
ธอน้องเลย..ต้องยอม

OUTRO | C Em | Am G | F Em | Dm G | Cmaj7 |


สิเต็มใจยอมโง่บ่ฮู้โตว่าเจ้าตั๋ว
เต็มใจซัวกะย้อนว่ากลัวเจ้าทิ้งไป
สิบ่ให้เห็นน้ำตาสิหลอกตัวเองว่ายังไหว
เจ็บแทบขาดใจ..

( ดนตรี )

น้องเข้าใจอยู่ ณ เวลานี้
ว่าใจเจ้าตอนนี้ฮักคงสิเบิดลง
แค่ฮักมันคงบ่พออ้ายคงบ่ทน
เฮ็ดได้แค่ยอมจำนนให้อ้ายมีคนใหม่

น้องเข้าใจอยู่ว่าฮักเฮาจบแล้ว
แต่กะยังสิฝืนยอมรับความจริงบ่ได้
ปิดห้องหลับตาเจ้าของไว้
คนเบิดใจโตน้องกะยอม

ยอมให้อ้ายได้กลายเป็นของเขา
ยอมให้อ้ายเอาเขามาเหยียบใจ
น้องสิยอมปวดร้าวสิกลั้นน้ำตาเอาไว้
ขอแค่อ้ายบ่จากไป

สิเต็มใจยอมโง่บ่ฮู้โตว่าเจ้าตั๋ว
เต็มใจซัวกะย้อนว่ากลัวเจ้าทิ้งไป
สิบ่ให้เห็นน้ำตาสิหลอกตัวเองว่ายังไหว
เจ็บแทบขาดใจน้องกะสิยอมเพื่อรั้งเธอ

สิเต็มใจยอมโง่ทำท่าบ่ฮู้สึก
เต็มใจปึกบ่ฮับบ่ฮู้กับสิ่งที่น้องนั้นต้องเจอ
สิเจ็บด้วยความเต็มใจยอมได้เพราะเป็นเธอ
เจ็บหลายเด้อแต่ฮักเธอน้องเลย..ต้องยอม

( ดนตรี )

สมองบอกให้เซาฮักแต่หัวใจบ่ให้เซา
ฮู้ว่าอ้ายนั้นมีเขาแต่ยังบ่พร้อมสิจากไป
สิยอมโง่ยอมซัวเพื่อรักษาอ้ายไว้
ยอมเป็นของตายเพื่อน้องได้อยู่ข้างเธอ

โอ้ย..เนาะอ้ายฮู้บ่ว่าน้องเจ็บ
โอ๊ย..เจ็บแต่ต้องยอมเพราะฮักเธอ
สิยอมให้อ้ายนอกใจ อย่าถิ่มน้องไปไสเด้อ
เจ็บคักแต่ฮักเธอ..
สิเต็มใจยอมโง่

สิเต็มใจยอมโง่บ่ฮู้โตว่าเจ้าตั๋ว
เต็มใจซัวกะย้อนว่ากลัวเจ้าทิ้งไป
สิบ่ให้เห็นน้ำตาสิหลอกตัวเองว่ายังไหว
เจ็บแทบขาดใจน้องกะสิยอมเพื่อรั้งเธอ

สิเต็มใจยอมโง่ทำท่าบ่ฮู้สึก
เต็มใจปึกบ่ฮับบ่ฮู้กับสิ่งที่น้องนั้นต้องเจอ
สิเจ็บด้วยความเต็มใจยอมได้เพราะเป็นเธอ
เจ็บหลายเด้อแต่ฮักเธอน้องเลย..ต้องยอม

( ดนตรี )

สิเต็มใจยอมโง่บ่ฮู้โตว่าเจ้าตั๋ว
เต็มใจซัวกะย้อนว่ากลัวเจ้าทิ้งไป
สิบ่ให้เห็นน้ำตาสิหลอกตัวเองว่ายังไหว
เจ็บแทบขาดใจน้องกะสิยอมเพื่อรั้งเธอ

สิเต็มใจยอมโง่ทำท่าบ่ฮู้สึก
เต็มใจปึกบ่ฮับบ่ฮู้กับสิ่งที่น้องนั้นต้องเจอ
สิเจ็บด้วยความเต็มใจยอมได้เพราะเป็นเธอ
เจ็บหลายเด้อแต่ฮักเธอน้องเลย..ต้องยอม

มิวสิควิดีโอ เต็มใจปึก อัน พิไลพร x เฟิรส์ ทิพย์นภา

เพลง : เต็มใจปึก (คอร์ด)
ศิลปิน : อัน พิไลพร x เฟิรส์ ทิพย์นภา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ดิว พีรพล เทพชมพู
เรียบเรียง : ออนบอร์ดสตูดิโอ
ติดต่องานศิลปิน : 064-4528645

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend