คอร์ดเพลง ไม่คาดฝัน Maimhon (ไม้หมอน วชิรวิทย์)

  
Text   


E 
เรื่องราวที่เราเคย 
 
เคยใ
A 
ช้เวลาด้วยกัน
 
ไม่
C#m 
มีอีกแล้ว 
 
น้ำ
G#m 
ตาก็เริ่มหลั่งไหล
 
เมื่อ
A 
รู้เธอต้องไป
B 
  ไม่ย้อนกลั
C#m 
บมา

E 
ไออุ่นที่คุ้นเคย 
 
จางห
A 
ายไปในผู้คน
 
กอด
C#m 
กันคราวนี้ 
 
รู้ดี
G#m 
ว่าเป็นครั้งสุดท้าย
 
อยาก
A 
ขอเคียงข้างก
B 
าย 
 
อีกหน่อยได้
C#m 
ไหม
 
เก็บซ่
A 
อนความเสียใ
B 
จ.. 
 
ที่ไม่อาจ
E 
ลืม

G# 
เมื่อยาม
C#m 
ตื่นลืมตา
G#m 
ขึ้นมา
 
เห็นเธออยู่ข้
A 
างๆ 
 
ยังนอนหลับ
B 
ตา
 
ทุกๆ ความ
C#m 
สุขที่เธอ
G#m 
ให้มา
 
มากจนเกิน
F#m 
กว่า.. 
 
เกินกว่าที่จะ
B 
ลืม

 
นึกว่าเราจ
A 
ะไป 
 
เดินไปด้วย
B 
กันได้ไกล
C#m 
กว่านี้
 
เมื่อเธอดู
A 
มีความสุขเส
B 
มอ 
 
เวลาที่น
E 
อนตั
C#m 
กฉัน
 
ไม่เ
A 
คยนึกเ
B 
ลยว่าจะ
G#m 
มีวันให้เราไก
C#m 
ลห่าง
 
ขอบ
A 
คุณที่เคยร่วมท
B 
างจนวันจา
E 
กลา

INSTRU | A Am |

 
หยาด
E 
ฝนสะท้อนอ้อมกอด 
 
อยากย้
A 
อนคืนวันเหล่านั้น
 
ขาด
C#m 
เธอวันนี้ 
 
ไม่เคย
G#m 
ชินในความสับสน
 
สับ
A 
สนใจผู้
B 
คน..ที่ต่างโหด
C#m 
ร้าย
 
ขาดเ
A 
ธอเคียงข้างก
B 
าย 
 
โลกช่างน่าก
E 
ลัว

G# 
เมื่อยาม
C#m 
ตื่นลืมตา
G#m 
ขึ้นมา
 
แขนของเธอโอบก
A 
อด 
 
แม้ยังหลับ
B 
ตา
 
ทุกๆ ความ
C#m 
สุขที่เธอ
G#m 
ให้มา
 
มากจนเกิน
F#m 
กว่า.. 
 
เกินกว่าที่จะ
B 
ลืม

 
นึกว่าเราจ
A 
ะไป 
 
เดินไปด้วย
B 
กันได้ไกล
C#m 
กว่านี้
 
เมื่อเธอดู
A 
มีความสุขเส
B 
มอ 
 
เวลาที่น
E 
อนตั
C#m 
กฉัน
 
ไม่เ
A 
คยนึกเ
B 
ลยว่าจะ
G#m 
มีวันให้เราไก
C#m 
ลห่าง
 
ขอบ
A 
คุณที่เคยร่วมท
B 
างจนวันจา
E 
กลา

C#m 
  ทำเป็นว่าเหมือนจะเ
A 
ข้าใจ
 
  เก็บอา
E 
รมณ์ 
 
เก็บความคิดเอาไว้
 
  โอ้ความรู้
B 
สึกข้างใน 
 
ทำไมเจ็
Cdim 
บช้ำ
C#m 
  คงเป็นความรักที่ครอบ
A 
งำ
 
  ติดกับภ
E 
าพซ้ำๆ 
 
ในความทรงจำยากจะ
B 
ลืม..

INSTRU | A | B | G#m Cdim | C#m B |
INSTRU | F#m | G#m | A A#dim | B | B |

 
นึกว่าเราจ
A 
ะไป.. 
 
ด้วย
B 
กันได้ไกล
C#m 
กว่านี้อีก
 
เมื่อเธอดู
A 
มีความสุขเส
B 
มอ 
 
เวลาที่น
E 
อนตั
C#m 
กฉัน
 
ไม่เ
A 
คยนึกเ
B 
ลยว่าจะ
G#m 
มีวันให้เราไก
C#m 
ลห่าง
 
ขอบ
A 
คุณที่เคยร่วมท
B 
างจนวันจา
E 
กลา

 
นึกว่าเราจ
A 
ะไป 
 
เดินไปด้วย
B 
กันได้ไกล
C#m 
กว่านี้
 
ก็เห็นเธอดู
A 
มีความสุขเส
B 
มอ 
 
เมื่อเธอได้น
E 
อนกอ
C#m 
ดฉัน
 
เก็บค
A 
วามสัม
B 
พันธ์ 
 
คอยเป็น
E 
ฝันให้ฉันได้ไ
C#m 
ปต่อ
 
กับ
A 
ลมหายใจที่
B 
ขอมีเธอเส
E 
มอ
 
เพราะ
F#m 
ฝันที่ฉันเฝ้า
B 
รอ.. 
 
คือเธอเส
E 
มอ..


เรื่องราวที่เราเคย เคยใช้เวลาด้วยกัน
ไม่มีอีกแล้ว น้ำตาก็เริ่มหลั่งไหล
เมื่อรู้เธอต้องไป ไม่ย้อนกลับมา

ไออุ่นที่คุ้นเคย จางหายไปในผู้คน
กอดกันคราวนี้ รู้ดีว่าเป็นครั้งสุดท้าย
อยากขอเคียงข้างกาย อีกหน่อยได้ไหม
เก็บซ่อนความเสียใจ.. ที่ไม่อาจลืม

เมื่อยามตื่นลืมตาขึ้นมา
เห็นเธออยู่ข้างๆ ยังนอนหลับตา
ทุกๆ ความสุขที่เธอให้มา
มากจนเกินกว่า.. เกินกว่าจะลืม

นึกว่าเราจะไป เดินไปด้วยกันได้ไกลกว่านี้
เมื่อเธอดูมีความสุขเสมอ เวลาที่นอนตักฉัน
ไม่เคยนึกเลยว่าจะมีวันให้เราไกลห่าง
ขอบคุณที่เคยร่วมทางจนวันจากลา

( ดนตรี )

หยาดฝนสะท้อนอ้อมกอด อยากย้อนคืนวันเหล่านั้น
ขาดเธอวันนี้ ไม่เคยชินในความสับสน
สับสนใจผู้คน..ที่ต่างโหดร้าย
ขาดเธอเคียงข้างกาย โลกช่างน่ากลัว

เมื่อยามตื่นลืมตาขึ้นมา
แขนของเธอโอบกอด แม้ยังหลับตา
ทุกๆ ความสุขที่เธอให้มา
มากจนเกินกว่า.. เกินกว่าจะลืม

นึกว่าเราจะไป เดินไปด้วยกันได้ไกลกว่านี้
เมื่อเธอดูมีความสุขเสมอ เวลาที่นอนตักฉัน
ไม่เคยนึกเลยว่าจะมีวันให้เราไกลห่าง
ขอบคุณที่เคยร่วมทางจนวันจากลา

ทำเป็นว่าเหมือนจะเข้าใจ
เก็บอารมณ์ เก็บความคิดเอาไว้
โอ้ความรู้สึกข้างใน ทำไมเจ็บช้ำ
คงเป็นความรักที่ครอบงำ
ติดกับภาพซ้ำๆ ในความทรงจำยากจะลืม..

( ดนตรี )

นึกว่าเราจะไป.. ด้วยกันได้ไกลกว่านี้อีก
เมื่อเธอดูมีความสุขเสมอ เวลาที่นอนตักฉัน
ไม่เคยนึกเลยว่าจะมีวันให้เราไกลห่าง
ขอบคุณที่เคยร่วมทางจนวันจากลา

นึกว่าเราจะไป เดินไปด้วยกันได้ไกลกว่านี้
ก็เห็นเธอดูมีความสุขเสมอ เมื่อเธอได้นอนกอดฉัน
เก็บความสัมพันธ์ คอยเป็นฝันให้ฉันได้ไปต่อ
กับลมหายใจที่ขอมีเธอเสมอ
เพราะฝันที่ฉันเฝ้ารอ.. คือเธอเสมอ..

มิวสิควิดีโอ ไม่คาดฝัน Maimhon (ไม้หมอน วชิรวิทย์)

เพลง : ไม่คาดฝัน
ศิลปิน : Maimhon (ไม้หมอน วชิรวิทย์)
เนื้อร้อง/ทำนอง : Maimhon
เรียบเรียง : POTTBANK
ติดต่องานศิลปิน : 06-6145-6514
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend