คอร์ดเพลง ฮอยหย่าง ไผ่ พงศธร

  
Text   


INTRO | Bm D | A Bm | ( 2 Times )

 
เสียงแม่
Bm 
ฮ้องมากินข้าวดังว
D 
อยๆ
 
ลอย
A 
มากับลมที่เ
Bm 
หงาๆ
 
แนมตะ
Bm 
เว็นยามแลง 
 
แฮงคึด
D 
พ้อควมเก่า
 
อีกมื้อ
A 
ที่เฮาหายใจอยู่เมือง
Bm 
เพิ่น

 
มื้อ
G 
นี้ถึงมันสิดีกว่าเมื่อว
D 
าน
 
ชี
G 
วิตบ่ถึงกับขาดกับเ
D 
ขิน
 
เมืองที่
Bm 
คนเป็นล้าน 
 
มีแต่
F#m 
ความเจริญ
 
แต่เป็น
Em 
หยังเฮาจั่งเห
A 
งาแท้

 
คึดฮอด
Em 
พ่อ 
 
คึดฮอ
Bm 
ดแม่
 
คึดฮอด
G 
เด้ 
 
คึดฮอดสุ
A 
คน

 
บ่เคย
D 
ลืมฮอยหย่างกลาง
Bm 
ทางหินแห่
 
บ่ลืม
Em 
ฮอยคันแทพร้อมก
A 
ล้าหน้าฝน
D 
บ่เคยลืมจักคราวจากบ้าน
F#m 
เฮามาย้อนจน
 
ความ
G 
จนจูงแขนเฮามา
A 
ตั้งไกล

 
บ่เคย
D 
ลืมบ้านช่อง 
 
หม่อง
Bm 
นอนหม่องเก่า
 
บ่เคย
Em 
ลืมเรื่องราว 
 
จากน้
A 
อยเท่าใหญ่
D 
บ่เคยลืมจักคราวว่าตัว
F#m 
เฮามาจากใส
G 
ยังจดจำฝังใจ.
A 
.. 
 
ทางคืนเมือบ้
D 
าน

 
เหลียวเบิ่ง
Bm 
ฟ้าขี้ฟ้ากะห
D 
ม่นๆ
 
ดิ้น
A 
รนสุดท้ายเพื่อ
Bm 
อันใด๋
 
กว่าที่
Bm 
เฮาสิฮู้ 
 
ความ
D 
สุขนั้นอยู่ใส
 
ก็ไ
Em 
กลจากบ้านเฮามานา
A 
นเกิน

 
มื้อ
G 
นี้ถึงมันสิดีกว่าเมื่อว
D 
าน
 
ชี
G 
วิตบ่ถึงกับขาดกับเ
D 
ขิน
 
เมืองที่
Bm 
คนเป็นล้าน 
 
มีแต่
F#m 
ความเจริญ
 
แต่เป็น
Em 
หยังเฮาจั่งเห
A 
งาแท้

 
คึดฮอด
Em 
พ่อ 
 
คึดฮอ
Bm 
ดแม่
 
คึดฮอด
G 
เด้ 
 
คึดฮอดสุ
A 
คน

 
บ่เคย
D 
ลืมฮอยหย่างกลาง
Bm 
ทางหินแห่
 
บ่ลืม
Em 
ฮอยคันแทพร้อมก
A 
ล้าหน้าฝน
D 
บ่เคยลืมจักคราวจากบ้าน
F#m 
เฮามาย้อนจน
 
ความ
G 
จนจูงแขนเฮามา
A 
ตั้งไกล

 
บ่เคย
D 
ลืมบ้านช่อง 
 
หม่อง
Bm 
นอนหม่องเก่า
 
บ่เคย
Em 
ลืมเรื่องราว 
 
จากน้
A 
อยเท่าใหญ่
D 
บ่เคยลืมจักคราวว่าตัว
F#m 
เฮามาจากใส
G 
ยังจดจำฝังใจ.
A 
.. 
 
ทางคืนเมือบ้
D 
าน

INSTRU | Bm | G A | Bm F#m | G A | D |

 
คึดฮอด
Em 
พ่อ 
 
คึดฮอ
Bm 
ดแม่
 
คึดฮอด
G 
เด้ 
 
คึดฮอดสุ
A 
คน

 
บ่เคย
D 
ลืมฮอยหย่างกลาง
Bm 
ทางหินแห่
 
บ่ลืม
Em 
ฮอยคันแทพร้อมก
A 
ล้าหน้าฝน
D 
บ่เคยลืมจักคราวจากบ้าน
F#m 
เฮามาย้อนจน
 
ความ
G 
จนจูงแขนเฮามา
A 
ตั้งไกล

 
บ่เคย
D 
ลืมบ้านช่อง 
 
หม่อง
Bm 
นอนหม่องเก่า
 
บ่เคย
Em 
ลืมเรื่องราว 
 
จากน้
A 
อยเท่าใหญ่
D 
บ่เคยลืมจักคราวว่าตัว
F#m 
เฮามาจากใส
G 
ยังจดจำฝังใจ.
A 
.. 
 
ทางคืนเมือบ้
D 
าน

G 
ยังจดจำฝังใจ.
A 
.. 
 
ทางคืนเมือบ้
D 
าน

OUTRO | Bm D | A Bm | ( 2 Times )


เสียงแม่ฮ้องมากินข้าวดังวอยๆ
ลอยมากับลมที่เหงาๆ
แนมตะเว็นยามแลง แฮงคึดพ้อควมเก่า
อีกมื้อที่เฮาหายใจอยู่เมืองเพิ่น

มื้อนี้ถึงมันสิดีกว่าเมื่อวาน
ชีวิตบ่ถึงกับขาดกับเขิน
เมืองที่คนเป็นล้าน มีแต่ความเจริญ
แต่เป็นหยังเฮาจั่งเหงาแท้

คึดฮอดพ่อ คึดฮอดแม่
คึดฮอดเด้ คึดฮอดสุคน

บ่เคยลืมฮอยหย่างกลางทางหินแห่
บ่ลืมฮอยคันแทพร้อมกล้าหน้าฝน
บ่เคยลืมจักคราวจากบ้านเฮามาย้อนจน
ความจนจูงแขนเฮามาตั้งไกล

บ่เคยลืมบ้านช่อง หม่องนอนหม่องเก่า
บ่เคยลืมเรื่องราว จากน้อยเท่าใหญ่
บ่เคยลืมจักคราวว่าตัวเฮามาจากใส
ยังจดจำฝังใจ… ทางคืนเมือบ้าน

เหลียวเบิ่งฟ้าขี้ฟ้ากะหม่นๆ
ดิ้นรนสุดท้ายเพื่ออันใด๋
กว่าที่เฮาสิฮู้ ความสุขนั้นอยู่ใส
ก็ไกลจากบ้านเฮามานานเกิน

มื้อนี้ถึงมันสิดีกว่าเมื่อวาน
ชีวิตบ่ถึงกับขาดกับเขิน
เมืองที่คนเป็นล้าน มีแต่ความเจริญ
แต่เป็นหยังเฮาจั่งเหงาแท้

คึดฮอดพ่อ คึดฮอดแม่
คึดฮอดเด้ คึดฮอดสุคน

บ่เคยลืมฮอยหย่างกลางทางหินแห่
บ่ลืมฮอยคันแทพร้อมกล้าหน้าฝน
บ่เคยลืมจักคราวจากบ้านเฮามาย้อนจน
ความจนจูงแขนเฮามาตั้งไกล

บ่เคยลืมบ้านช่อง หม่องนอนหม่องเก่า
บ่เคยลืมเรื่องราว จากน้อยเท่าใหญ่
บ่เคยลืมจักคราวว่าตัวเฮามาจากใส
ยังจดจำฝังใจ… ทางคืนเมือบ้าน

( ดนตรี )

คึดฮอดพ่อ คึดฮอดแม่
คึดฮอดเด้ คึดฮอดสุคน

บ่เคยลืมฮอยหย่างกลางทางหินแห่
บ่ลืมฮอยคันแทพร้อมกล้าหน้าฝน
บ่เคยลืมจักคราวจากบ้านเฮามาย้อนจน
ความจนจูงแขนเฮามาตั้งไกล

บ่เคยลืมบ้านช่อง หม่องนอนหม่องเก่า
บ่เคยลืมเรื่องราว จากน้อยเท่าใหญ่
บ่เคยลืมจักคราวว่าตัวเฮามาจากใส
ยังจดจำฝังใจ… ทางคืนเมือบ้าน

ยังจดจำฝังใจ… ทางคืนเมือบ้าน..

มิวสิควิดีโอ ฮอยหย่าง ไผ่ พงศธร

เพลง : ฮอยหย่าง
ศิลปิน : ไผ่ พงศธร
เนื้อร้อง/ทำนอง : พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ
เรียบเรียง : ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง
ติดต่องานศิลปิน : 085-484-7345
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend