คอร์ดเพลง เงาะเกี้ยวสาว เบียร์ พร้อมพงษ์

  
Text   


INTRO | A F#m | D E |
INTRO | A F#m | D E | A E |

 
มื้อนี้มีดอกไ
A 
ม้ 
 
อ้ายเก็บเอามา
F#m 
ฝาก
 
ข้ามมาแต่ฟ
D 
าก 
 
โคกท่งดงบัก
E 
อี่
 
หมายเอามาต้
A 
อน 
 
อ้อนสาวผู้งา
F#m 
มขำ
 
จากคนตัว
D 
ดำที่ฮู้ว่าสิทธิ์ฮักแทบ
E 
บ่มี

 
ออนซอน
C#m 
หลายยามเจ้าย้าย
F#m 
หย่าง
 
ออนซอนร่
D 
างเจ้าหย่างยิ้มแต่ละ
E 
ที
 
บาดใ
C#m 
จคัก โอ๊ย จนสะบักสะ
F#m 
บอม
 
คิดนำอ่อมอ่
D 
อม.. 
 
คิดฮอดค
E 
นดี
 
มันคิดฮอดอยู่
A 
บ่เซา 
 
 
A7 

 
กะเลยตื่นแต่เ
D 
ช้า 
 
เพื่อเข้าป่าฝ่า
E 
ดง
 
บืนไปตามใจ
C#m 
ประสงค์จั๊กตกต่ำ
F#m 
ตกสูง
E 
ใจประสงค์ต้
D 
าน 
 
ได้หมายหมั้นต่อแ
E 
ขน
 
หากว่าเป็นสาย
C#m 
แนนให้พ้อดอกฮักดัง
F#m 
ใจมุ่ง
E 
อย่าเด้อ
D 
ฟ้า.. 
 
อย่าแกล้งให้หวังไ
E 
ด้บ่

 
เห็นว่าเ
D 
ป็นคราบ
C#m 
เงาะที่ถอดรูป
F#m 
บ่ได้
 
สินบกราบเ
D 
อาคันเจ้าแนมซอดหัวใ
E 
 
ดอกไม้นี้ฮับไ
A 
ว้ได้บ่ 
 
 
E 

 
มื้อนี้มีดอกไ
A 
ม้ 
 
อ้ายเก็บเอาม
F#m 
าฝาก
 
ข้ามมาแต่ฟ
D 
าก 
 
โคกท่งดงบัก
E 
อี่
 
หมายเอามาต้
A 
อน 
 
อ้อนสาวผู้งา
F#m 
มขำ
 
อยากให้เจ้า
D 
จำ 
 
ว่าตั้งใจอี
E 
หลี
 
สิพอมีห
A 
วังแนบ้อ

INSTRU | D E | C#m F#m | D E | A |
INSTRU | D E | C#m F#m | D E | A |

 
ออนซอน
C#m 
หลายยามเจ้าย้าย
F#m 
หย่าง
 
ออนซอนร่
D 
างเจ้าหย่างยิ้มแต่ละ
E 
ที
 
บาดใ
C#m 
จคัก โอ๊ย จนสะบักสะ
F#m 
บอม
 
คิดนำอ่อมอ่
D 
อม.. 
 
คิดฮอดค
E 
นดี
 
มันคิดฮอดอยู่
A 
บ่เซา 
 
 
E 

 
กะเลยตื่นแต่เ
D 
ช้า 
 
เพื่อเข้าป่าฝ่า
E 
ดง
 
บืนไปตามใจ
C#m 
ประสงค์จั๊กตกต่ำ
F#m 
ตกสูง
E 
ใจประสงค์ต้
D 
าน 
 
ได้หมายหมั้นต่อแ
E 
ขน
 
หากว่าเป็นสาย
C#m 
แนนให้พ้อดอกฮักดัง
F#m 
ใจมุ่ง
E 
อย่าเด้อ
D 
ฟ้า.. 
 
อย่าแกล้งให้หวังไ
E 
ด้บ่

 
เห็นว่าเ
D 
ป็นคราบ
C#m 
เงาะที่ถอดรูป
F#m 
บ่ได้
 
สินบกราบเ
D 
อาคันเจ้าแนมซอดหัวใ
E 

 
กะเลยตื่นแต่เ
D 
ช้า 
 
เพื่อเข้าป่าฝ่า
E 
ดง
 
บืนไปตามใจ
C#m 
ประสงค์จั๊กตกต่ำ
F#m 
ตกสูง
E 
ใจประสงค์ต้
D 
าน 
 
ได้หมายหมั้นต่อแ
E 
ขน
 
หากว่าเป็นสาย
C#m 
แนนให้พ้อดอกฮักดัง
F#m 
ใจมุ่ง
E 
อย่าเด้อ
D 
ฟ้า.. 
 
อย่าแกล้งให้หวังไ
E 
ด้บ่
 
เห็นว่าเ
D 
ป็นคราบ
C#m 
เงาะที่ถอดรูป
F#m 
บ่ได้
 
สินบกราบเ
D 
อาคันเจ้าแนมซอดหัวใ
E 
 
ถึงแม่นฮู้ว่าเสี่ย
C#m 
งหลาย 
 
ยังหอบใจมา
F#m 
ขอเจ้า
 
สิจบหม่อง
D 
นี้หรือไปต่อเรื่องของเ
E 
ฮา
 
กะสุดแต่เจ้าสิเม
A 
ตตาฮัก

OUTRO | A F#m | D E |
OUTRO | A F#m | D E | A E |


มื้อนี้มีดอกไม้ อ้ายเก็บเอามาฝาก
ข้ามมาแต่ฟาก โคกท่งดงบักอี่
หมายเอามาต้อน อ้อนสาวผู้งามขำ
จากคนตัวดำที่ฮู้ว่าสิทธิ์ฮักแทบบ่มี

ออนซอนหลายยามเจ้าย้ายหย่าง
ออนซอนร่างเจ้าหย่างยิ้มแต่ละที
บาดใจคัก โอ๊ย จนสะบักสะบอม
คิดนำอ่อมอ่อม คิดฮอดคนดี
มันคิดฮอดอยู่บ่เซา

กะเลยตื่นแต่เช้า เพื่อเข้าป่าฝ่าดง
บืนไปตามใจประสงค์จั๊กตกต่ำตกสูง
ใจประสงค์ต้าน ได้หมายหมั้นต่อแขน
หากว่าเป็นสายแนนให้พ้อดอกฮักดังใจมุ่ง
อย่าเด้อฟ้า.. อย่าแกล้งให้หวังได้บ่

เห็นว่าเป็นคราบเงาะที่ถอดรูปบ่ได้
สินบกราบเอาคันเจ้าแนมซอดหัวใจ
ดอกไม้นี้ฮับไว้ได้บ่

มื้อนี้มีดอกไม้ อ้ายเก็บเอามาฝาก
ข้ามมาแต่ฟาก โคกท่งดงบักอี่
หมายเอามาต้อน อ้อนสาวผู้งามขำ
อยากให้เจ้าจำ ว่าตั้งใจอีหลี
สิพอมีหวังแนบ้อ

ดนตรี

ออนซอนหลายยามเจ้าย้ายหย่าง
ออนซอนร่างเจ้าหย่างยิ้มแต่ละที
บาดใจคัก โอ๊ย จนสะบักสะบอม
คิดนำอ่อมอ่อม คิดฮอดคนดี
มันคิดฮอดอยู่บ่เซา

กะเลยตื่นแต่เช้า เพื่อเข้าป่าฝ่าดง
บืนไปตามใจประสงค์จั๊กตกต่ำตกสูง
ใจประสงค์ต้าน ได้หมายหมั้นต่อแขน
หากว่าเป็นสายแนนให้พ้อดอกฮักดังใจมุ่ง
อย่าเด้อฟ้า อย่าแกล้งให้หวังได้บ่

เห็นว่าเป็นคราบเงาะที่ถอดรูปบ่ได้
สินบกราบเอาคันเจ้าแนมซอดหัวใจ

กะเลยตื่นแต่เช้า เพื่อเข้าป่าฝ่าดง
บืนไปตามใจประสงค์จั๊กตกต่ำตกสูง
ใจประสงค์ต้าน ได้หมายหมั้นต่อแขน
หากว่าเป็นสายแนนให้พ้อดอกฮักดังใจมุ่ง
อย่าเด้อฟ้า อย่าแกล้งให้หวังได้บ่

เห็นว่าเป็นคราบเงาะที่ถอดรูปบ่ได้
สินบกราบเอาคันเจ้าแนมซอดหัวใจ
ถึงแม่นฮู้ว่าเสี่ยงหลาย ยังหอบใจมาขอเจ้า
สิจบหม่องนี้หรือไปต่อเรื่องของเฮา
กะสุดแต่เจ้าสิเมตตาฮัก

มิวสิควิดีโอ เงาะเกี้ยวสาว เบียร์ พร้อมพงษ์

เพลง : เงาะเกี้ยวสาว
ศิลปิน : เบียร์ พร้อมพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน : 085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend