คอร์ดเพลง อยากฟังว่าบ่เป็นหยังแม่นบ่ – มีนตรา อินทิรา

  
Text   

คอร์ดเพลง : อยากฟังว่าบ่เป็นหยังแม่นบ่ มีนตรา อินทิรา

คอร์ดเพลง อยากฟังว่าบ่เป็นหยังแม่นบ่ - มีนตรา อินทิรา

ศิลปิน : มีนตรา อินทิรา

เนื้อร้องทำนอง : วสุ ห้าวหาญ

คอร์ดทั้งหมด : Am,C,Dm,Em,F,G


INTRO | C G | F C | Am G | F C |

 
มาเฮ็ดห
C 
ยัง 
 
คนเซาฮัก
G 
กัน
 
มาจอบอา
Am 
การว่าตายบ่ซั่น
F 
ตี้
 
ออกท่าท
C 
างเป็นห่วงอี
G 
หลี
 
ทั้งๆ  
F 
ที่อ้ายเป็นคนถิ่ม
C 
ไป

 
ให้สามบ้าน
C 
ส่า 
 
ห้าบ้าน
G 
ลือ
 
ว่าน้อง
Am 
คือคนที่ต้องเสียอ้
F 
าย
 
มาหา
C 
กัน 
 
นี่คือจั่ง
G 
ใด๋
 
อยากเห็นว่าน้
F 
องบ่เสีย
G 
ใจซั่น
C 
บ้อ

 
อ้ายอยาก
Dm 
ฟัง 
 
สิเว่าให้ฟังใ
Em 
ห้พอ
 
ได้ฟัง
Dm 
แล้ว 
 
สิ
F 
ไปตายไสกะ
G 
ไป

 
คือ
Am 
คำว่าบ่เป็นหยัง 
 
บ่เป็นห
F 
ยัง
 
คำที่อ้ายอยาก
C 
ฟังคือคำนี้แม่
G 
นบ่
 
เฮ็ดให้
Am 
เจ็บ จนสิตาย ยังบ่
C 
พอ
 
ยังอยากม
Dm 
าขอ 
 
ให้น้องอยู่ดีสำบ
G 
าย 
 
 
Em 

 
คือ
Am 
คำว่าบ่เป็นหยัง 
 
บ่เป็นห
F 
ยัง
 
ฮ้องบอกอ้ายดัง
C 
ดัง 
 
เพื่อให้อ้ายกลับ
G 
ไป 
 
 
Em 
 
ก่อน
Am 
ที่เมฆน้ำตาเป็น
Em 
ฝนหลั่งไหล
 
ย่อนเ
F 
จ็บแป๋ต
G 
ายฮู้
C 
บ่

INSTRU | C G | F C | Am G | F C |

 
ถิ่มกันแ
C 
ล้วอย่ามาหัว
G 
ซา
 
บ่ต้องทำ
Am 
ท่าว่าแคร์กันกะ
F 
ด้อ
 
ไปฮักเ
C 
ขา 
 
ฮักเลยให้
G 
พอ
 
อย่าหา
F 
ทำว่าอ้
G 
ายเสี
C 
ยใจ

 
อ้ายอยาก
Dm 
ฟัง 
 
สิเว่าให้ฟังใ
Em 
ห้พอ
 
ได้ฟัง
Dm 
แล้ว 
 
สิ
F 
ไปตายไสกะ
G 
ไป

 
คือ
Am 
คำว่าบ่เป็นหยัง 
 
บ่เป็นห
F 
ยัง
 
คำที่อ้ายอยาก
C 
ฟังคือคำนี้แม่
G 
นบ่
 
เฮ็ดให้
Am 
เจ็บ จนสิตาย ยังบ่
C 
พอ
 
ยังอยากม
Dm 
าขอ 
 
ให้น้องอยู่ดีสำบ
G 
าย 
 
 
Em 

 
คือ
Am 
คำว่าบ่เป็นหยัง 
 
บ่เป็นห
F 
ยัง
 
ฮ้องบอกอ้ายดัง
C 
ดัง 
 
เพื่อให้อ้ายกลับ
G 
ไป 
 
 
Em 
 
ก่อน
Am 
ที่เมฆน้ำตาเป็น
Em 
ฝนหลั่งไหล
 
ย่อนเ
F 
จ็บแป๋ต
G 
ายฮู้
C 
บ่

 
ก่อน
Am 
ที่เมฆน้ำตาเป็น
Em 
ฝนหลั่งไหล
 
ย่อนเ
F 
จ็บแป๋ต
G 
าย..
C 
ฮู้บ่…

OUTRO | C G | F C | Am G | F C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อยากฟังว่าบ่เป็นหยังแม่นบ่


มาเฮ็ดหยัง คนเซาฮักกัน
มาจอบอาการว่าตายบ่ซั่นตี้
ออกท่าทางเป็นห่วงอีหลี
ทั้งๆ ที่อ้ายเป็นคนถิ่มไป

ให้สามบ้านส่า ห้าบ้านลือ
ว่าน้องคือคนที่ต้องเสียอ้าย
มาหากัน นี่คือจั่งใด๋
อยากเห็นว่าน้องบ่เสียใจซั่นบ้อ

อ้ายอยากฟัง สิเว่าให้ฟังให้พอ
ได้ฟังแล้ว สิไปตายไสกะไป

คือคำว่าบ่เป็นหยัง บ่เป็นหยัง
คำที่อ้ายอยากฟังคือคำนี้แม่นบ่
เฮ็ดให้เจ็บ จนสิตาย ยังบ่พอ
ยังอยากมาขอ ให้น้องอยู่ดีสำบาย

คือคำว่าบ่เป็นหยัง บ่เป็นหยัง
ฮ้องบอกอ้ายดังดัง เพื่อให้อ้ายกลับไป
ก่อนที่เมฆน้ำตาเป็นฝนหลั่งไหล
ย่อนเจ็บแป๋ตายฮู้บ่

( ดนตรี )

ถิ่มกันแล้วอย่ามาหัวซา
บ่ต้องทำท่าว่าแคร์กันกะด้อ
ไปฮักเขา ฮักเลยให้พอ
อย่าหาทำว่าอ้ายเสียใจ

อ้ายอยากฟัง สิเว่าให้ฟังให้พอ
ได้ฟังแล้ว สิไปตายไสกะไป

คือคำว่าบ่เป็นหยัง บ่เป็นหยัง
คำที่อ้ายอยากฟังคือคำนี้แม่นบ่
เฮ็ดให้เจ็บ จนสิตาย ยังบ่พอ
ยังอยากมาขอ ให้น้องอยู่ดีสำบาย

คือคำว่าบ่เป็นหยัง บ่เป็นหยัง
ฮ้องบอกอ้ายดังดัง เพื่อให้อ้ายกลับไป
ก่อนที่เมฆน้ำตาเป็นฝนหลั่งไหล
ย่อนเจ็บแป๋ตายฮู้บ่

ก่อนที่เมฆน้ำตาเป็นฝนหลั่งไหล
ย่อนเจ็บแป๋ตาย..ฮู้บ่…

มิวสิควิดีโอเพลง อยากฟังว่าบ่เป็นหยังแม่นบ่ มีนตรา อินทิรา

เพลง อยากฟังว่าบ่เป็นหยังแม่นบ่
ศิลปิน มีนตรา อินทิรา
เรียบเรียง : พนา ณ.วงค์วรรณ
ติดต่องานจ้าง โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend