หน้าแรก » OG-ANIC » คอร์ดเพลง ห้ามตั๋ว – มีนตรา อินทิรา feat. OG-ANIC

คอร์ดเพลง ห้ามตั๋ว – มีนตรา อินทิรา feat. OG-ANIC

คอร์ดเพลง : ห้ามตั๋ว มีนตรา อินทิรา feat. OG-ANIC

คอร์ดเพลง ห้ามตั๋ว - มีนตรา อินทิรา feat. OG-ANIC

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single มีนตรา อินทิรา, OG-ANIC : ห้ามตั๋ว


Tune to Eb
INTRO | Bm |
INTRO | Bm G | D A | ( 2 Times )
INTRO | Bm G | D A | ( 4 Times )
INTRO | Bm G | D A |

Bm 
  ฮัก ฮัก ฮักเ
ธอ 
 
แฮงกว่าทวิตเ
ตอร์
 
  เทรนด์หนึ่งของโ
ลกพุ้นได๊
Bm 
  ฮัก ฮัก ฮักเธ
อ 
 
แฮงกว่าการบินไ
ทย
 
  ฮักหลายกว่า
ฟ้าพุ้นเด้

Bm 
  ฮัก ฮัก ฮักเ
ธอ 
 
แฮงกว่าสึนา
มิ
 
  ที่เกิดขึ้น
ในทะเล
Bm 
  ฮัก ฮัก ฮักเ
ธอ 
 
โตกับใจพร้อมเ
ปย์
 
  โอนไวให้เ
ธอเลยล่ะ

Bm 
  อย่า อย่า อย่าเ
ด้อ
 
  เห็นผู้สาวงา
ม ๆ อย่าแนมอย่า
คึดนำได๊
Bm 
  อย่า อย่า อย่าเ
ด้อ
 
  อย่าเทียวเมนต์เทียวไ
ลก์ 
 
โพสต์ไผไป
ทั่วทีปหนา

Bm 
  อย่า อย่า อย่าเ
ด้อ
 
  ฮู้อยู่ตั๊วใจเ
ฮาบ่ดีคือ
จั่งหน้าตา
Bm 
  อย่า อย่า อย่าเ
ด้อ
 
  ฮักแต่เฮาคนเ
ดียว 
 
กะพอแ
ล้วล่ะเด้อ

Em 
  อย่า
F#m 
คิด 
 
อย่าคึดตั๋
วกัน
 
  บ่ซั่นตายแท้ล่
ะเธอ

 
ถ้า
Bm 
เธอ.. 
 
นั้นตั๋วเ
ฮา 
 
เฮาสิเผาบ้านเธ
อเด้อ
 
ตั๋วเ
ฮาขอให้ไอจี
Bm 
ล่ม 
 
เฟซถืกถ
ล่ม
 
ทัวร์ลงบ่ฟื้
นเด้อ 
 
เด้อเ
ธอ
 
ถ้า
Bm 
เธอ.. 
 
นั้นตั๋ว
กัน 
 
ขอให้เป็นหมันจ้อ
ยเด้อ
 
ถ้าห่
วงชีวิตน้อ
Bm 
ย 
 
 
ให้ซ
อยฮักเดียวใจเ
ดียว 
 
เข้าใจ
บ่..

 
ห้าม
Bm 
ตั๋ว.. 
 
 
 
 
 
ห้าม
Bm 
ตั๋ว.. 
 
 
 
 
 
ห้าม
Bm 
ตั๋ว.. 
 
 
 
 
Bm 
โอย.. 
 
 
 
 

 
โอ้ย..ไม่
Bm 
ไหวละจริ
ง 
 
 
ถ้าโดนเธอ
ทิ้ง 
 
ฉันก็แทบจะต
าย
 
หน
Bm 
หวยเด้พี่ไม่ได้
ตั๋วนะจ๊ะ
 
เพราะเธอน่ะส
วย
 
รู้อยู่แ
ล้วเธอตัวท็อปนะไม่ใช่
Bm 
บ๊วย
 
Number O
ne 
 
ก็ต้องเป็นเธอไม่ได้อ
วย 
 
 

 
Come On Ba
Bm 
by You Can Be My L
ady
 
ขอโทษเ
ธอเราดีกันนะ 
 
 
Ok
 
ให้
Bm 
อภัยกันในตอน
นี้
 
คงจะ
ดีเหลือเกินยา
หยี 
 
อื้ม..

Bm 
  ฮัก ฮัก ฮักเ
ธอ
 
  พอปานว่ากูเ
กิล 
 
พร้อมหาให้ไ
ด้ซุอย่าง
Bm 
  ฮัก ฮัก ฮักเ
ธอ
 
  พอปานว่าในห
นัง 
 
ตายแทนกะไ
ด้พุ้นเด้

Bm 
  อย่า อย่า อย่าเ
ด้อ
 
  ที่เฮาเว้าทั้งเ
บิด 
 
เธอตอบได้แ
ค่..โอเค
Bm 
  อย่า อย่า อย่าเ
ด้อ
 
  ฮักเฮาแล้วห้าม
เท 
 
เข้าใจต
รงกันเด้อ

Em 
  อย่า
F#m 
คิด.. 
 
อย่าคึดตั๋
วกัน
 
  บ่ซั่นตายแท้ล่
ะเธอ

 
ถ้า
Bm 
เธอ.. 
 
นั้นตั๋วเ
ฮา 
 
เฮาสิเผาบ้านเธ
อเด้อ
 
ตั๋วเ
ฮาขอให้ไอจี
Bm 
ล่ม 
 
เฟซถืกถ
ล่ม
 
ทัวร์ลงบ่ฟื้
นเด้อ 
 
เด้อเ
ธอ
 
ถ้า
Bm 
เธอ.. 
 
นั้นตั๋ว
กัน 
 
ขอให้เป็นหมันจ้อ
ยเด้อ
 
ถ้าห่
วงชีวิตน้อ
Bm 
ย 
 
 
ให้ซ
อยฮักเดียวใจเ
ดียว 
 
เข้าใจ
บ่..

 
ห้าม
Bm 
ตั๋ว.. 
 
 
 
 
 
ห้าม
Bm 
ตั๋ว.. 
 
 
 
 
 
ห้าม
Bm 
ตั๋ว.. 
 
 
 
 
Bm 
โอย.. 
 
 
 
 

 
ห้าม
Bm 
ตั๋ว.. 
 
 
 
 
(No No นะ ไม่เอา ไม่ได้ตั๋วเลยเธอ)
 
ห้าม
Bm 
ตั๋ว.. 
 
 
 
 
(Yeah eh eh oh oh)
 
ห้าม
Bm 
ตั๋ว.. 
 
 
 
 
(ไม่เอา ห้ามตั๋ว หนูห้ามตั๋ว)
Bm 
โอย.. 
 
 
 
 
(No No นะ oh oh oh oh oh)

OUTRO | Bm | Bm |


ฮัก ฮัก ฮักเธอ แฮงกว่าทวิตเตอร์
เทรนด์หนึ่งของโลกพุ้นได๊
ฮัก ฮัก ฮักเธอ แฮงกว่าการบินไทย
ฮักหลายกว่าฟ้าพุ้นเด้

ฮัก ฮัก ฮักเธอ แฮงกว่าสึนามิ
ที่เกิดขึ้นในทะเล
ฮัก ฮัก ฮักเธอ โตกับใจพร้อมเปย์
โอนไวให้เธอเลยล่ะ

อย่า อย่า อย่าเด้อ
เห็นผู้สาวงาม ๆ อย่าแนมอย่าคึดนำได๊
อย่า อย่า อย่าเด้อ
อย่าเทียวเมนต์เทียวไลก์ โพสต์ไผไปทั่วทีปหนา

อย่า อย่า อย่าเด้อ
ฮู้อยู่ตั๊วใจเฮาบ่ดีคือจั่งหน้าตา
อย่า อย่า อย่าเด้อ
ฮักแต่เฮาคนเดียว กะพอแล้วล่ะเด้อ

อย่าคิด อย่าคึดตั๋วกัน
บ่ซั่นตายแท้ล่ะเธอ

ถ้าเธอ.. นั้นตั๋วเฮา เฮาสิเผาบ้านเธอเด้อ
ตั๋วเฮาขอให้ไอจีล่ม เฟซถืกถล่ม
ทัวร์ลงบ่ฟื้นเด้อ เด้อเธอ
ถ้าเธอ.. นั้นตั๋วกัน ขอให้เป็นหมันจ้อยเด้อ
ถ้าห่วงชีวิตน้อย ๆ
ให้ซอยฮักเดียวใจเดียว เข้าใจบ่..

ห้ามตั๋ว..
ห้ามตั๋ว..
ห้ามตั๋ว..
โอย..

โอ้ย..ไม่ไหวละจริง ๆ
ถ้าโดนเธอทิ้ง ฉันก็แทบจะตาย
หนหวยเด้พี่ไม่ได้ตั๋วนะจ๊ะ
เพราะเธอน่ะสวย
รู้อยู่แล้วเธอตัวท็อปนะไม่ใช่บ๊วย
Number One ก็ต้องเป็นเธอไม่ได้อวย

Come On Baby You Can Be My Lady
ขอโทษเธอเราดีกันนะ Ok
ให้อภัยกันในตอนนี้
คงจะดีเหลือเกินยาหยี อื้ม..

ฮัก ฮัก ฮักเธอ
พอปานว่ากูเกิล พร้อมหาให้ได้ซุอย่าง
ฮัก ฮัก ฮักเธอ
พอปานว่าในหนัง ตายแทนกะได้พุ้นเด้

อย่า อย่า อย่าเด้อ
ที่เฮาเว้าทั้งเบิด เธอตอบได้แค่..โอเค
อย่า อย่า อย่าเด้อ
ฮักเฮาแล้วห้ามเท เข้าใจตรงกันเด้อ

อย่าคิด.. อย่าคึดตั๋วกัน
บ่ซั่นตายแท้ล่ะเธอ

ถ้าเธอ.. นั้นตั๋วเฮา เฮาสิเผาบ้านเธอเด้อ
ตั๋วเฮาขอให้ไอจีล่ม เฟซถืกถล่ม
ทัวร์ลงบ่ฟื้นเด้อ เด้อเธอ
ถ้าเธอ.. นั้นตั๋วกัน ขอให้เป็นหมันจ้อยเด้อ
ถ้าห่วงชีวิตน้อย ๆ
ให้ซอยฮักเดียวใจเดียว เข้าใจบ่..

ห้ามตั๋ว..
ห้ามตั๋ว..
ห้ามตั๋ว..
โอย..

ห้ามตั๋ว..
(No No นะ ไม่เอา ไม่ได้ตั๋วเลยเธอ)
ห้ามตั๋ว..
(Yeah eh eh oh oh)
ห้ามตั๋ว..
(ไม่เอา ห้ามตั๋ว หนูห้ามตั๋ว)
โอย..
(No No นะ oh oh oh oh oh)


รูปภาพคอร์ด ห้ามตั๋ว – มีนตรา อินทิรา feat. OG-ANIC

คอร์ดเพลง ห้ามตั๋ว - มีนตรา อินทิรา feat. OG-ANIC

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ห้ามตั๋ว (คอร์ด)

คำร้อง / ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
คำร้อง / ทำนอง (Rap) : OG-ANIC
เรียบเรียง : บวรภัส จินต์ประเสริฐ
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง ดันไปรักเธอง่ายไป – MAN’R
คอร์ดเพลง ดันไปรักเธอง่ายไป – MAN’R
คอร์ดเพลง อยู่ในสาย – Three Man Down
คอร์ดเพลง อยู่ในสาย – Three Man Down
คอร์ดเพลง พยายามจะ – RachYO (รัชโย) feat. P.A.P Beatband
คอร์ดเพลง พยายามจะ – RachYO (รัชโย) feat. P.A.P Beatband
คอร์ดเพลง คิดนำแม่อ้ายแหน่ – กระต่าย พรรณนิภา
คอร์ดเพลง คิดนำแม่อ้ายแหน่ – กระต่าย พรรณนิภา
คอร์ดเพลง บ่ต้องย่านบ่ได้ไป – มีนตรา อินทิรา
คอร์ดเพลง บ่ต้องย่านบ่ได้ไป – มีนตรา อินทิรา
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา