คอร์ดเพลง เฮาเป็นหยังกัน – เจี๊ยบ นิสา x อาม ชุติมา

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เฮาเป็นหยังกัน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Tune to Eb
INTRO | Gmaj7 | F#m | Em A | D | ( 2 Times )

 
สับ
Gmaj7 
สนในใจสุเทื่อ 
 
คำ
F#m 
เว้าเฮ็ดให้เก็บไปคิด
 
ว่ามี
Em 
สิทธิ์ 
 
เป็นเจ้าข
A 
องหัว
D 
ใจ

 
สถา
Gmaj7 
นะเป็นหยังบ่ชัดเจน
 
การกระ
F#m 
ทำของเธอมันชัดทั้งหัวใจ
 
ว่า
Em 
เฮาเป็นหยังกันห
A 
ลาย 
 
กว่าคน
D 
ฮู้จัก

Gmaj7 
ติดอยู่ในใจ 
 
ที่เห็น
F#m 
เธอไปกับไผ
 
อยากสิ
Em 
หวงแต่เฮ็ดหยังบ่ไ
A 
ด้ 
 
ย้อนบ่ชัดเ
D 
จน

Gmaj7 
ลึก ๆ ในใจ กะเจ็บ
F#m 
แฮงในสิ่งที่เป็น
 
บ่
Em 
เว้นฮอดคำถาม 
 
ที่ค้างค
A 
าใจ

 
เฮาเป็นหยังกัน
Gmaj7 
น้อ แม่นเฮาเป็นแฟนกัน
F#m 
บ่น้อ
 
แม่นคนที่หัวใจเฝ้
Em 
ารอ 
 
แม่นคน
A 
ที่เธอฮักอ
D 
ยู่บ้อ
 
คือกับเธอมี
Gmaj7 
ใจ แล้วเป็นหยังคือเฮ็ดให้น้ำตา
F#m 
คลอ
 
เจ็บอยู่เด้ที่เฮ็ดให้คิด
Em 
ต่อ 
 
โฮ้
A 
โฮ..
 
ทั้งที่บ่ฮู้ว่าเฮาเป็นหยั
D 
งกัน 
 
 
G 

Gmaj7 
โอ้ยใจดวงนี้ 
 
คิดว่า
F#m 
เฮาเป็นไผ
 
สำ
Em 
คัญโตจนคิดไ
A 
กลกว่าสิ่งที่เ
D 
ป็น
Gmaj7 
เขากะเห็นเฮานั้น 
 
เอา
F#m 
ไว้คุยเล่น 
 
Em 
คุยแก้เซ็งเว
A 
ลาเขาบ่
D 
มีไผ

INSTRU | Gmaj7 | F#m | Em A | D |
INSTRU | Gmaj7 | F#m | Em A | D |

Gmaj7 
ติดอยู่ในใจ 
 
ที่เห็น
F#m 
เธอไปกับไผ
 
อยากสิ
Em 
หวงแต่เฮ็ดหยังบ่ไ
A 
ด้ 
 
ย้อนบ่ชัดเ
D 
จน

Gmaj7 
ลึก ๆ ในใจ กะเจ็บ
F#m 
แฮงในสิ่งที่เป็น
 
บ่
Em 
เว้นฮอดคำถาม 
 
ที่ค้างค
A 
าใจ

 
เฮาเป็นหยังกัน
Gmaj7 
น้อ แม่นเฮาเป็นแฟนกัน
F#m 
บ่น้อ
 
แม่นคนที่หัวใจเฝ้
Em 
ารอ แม่นคน
A 
ที่เธอฮักอ
D 
ยู่บ้อ
 
คือกับเธอมี
Gmaj7 
ใจ แล้วเป็นหยังคือเฮ็ดให้น้ำตา
F#m 
คลอ
 
เจ็บอยู่เด้ที่เฮ็ดให้คิด
Em 
ต่อ 
 
โฮ้
A 
โฮ..

 
เฮาเป็นหยังกัน
Gmaj7 
น้อ แม่นเฮาเป็นแฟนกัน
F#m 
บ่น้อ
 
แม่นคนที่หัวใจเฝ้
Em 
ารอ แม่นคน
A 
ที่เธอฮักอ
D 
ยู่บ้อ
 
คือกับเธอมี
Gmaj7 
ใจ แล้วเป็นหยังคือเฮ็ดให้น้ำตา
F#m 
คลอ
 
ให้ความหวังว่าได้ใจ แล้วใ
Em 
ห้รอ 
 
โฮ้
A 
โฮ..
 
ทั้งที่บ่ฮู้ว่าเฮาเป็นหยั
D 
งกัน…

OUTRO | Gmaj7 | F#m | Em A | D |
OUTRO | Gmaj7 | F#m | Em A | D | Gmaj7 |


สับสนในใจสุเทือ คำเว้าเฮ็ดให้เก็บไปคิด
วามีสิทธิ์ เป็นเจ้าของหัวใจ

สถานะเป็นหยังบชัดเจน
การกระทำของเธอมันชัดทั้งหัวใจ
วาเฮาเป็นหยังกันหลาย กวาคนฮู้จัก

ติดอยูในใจ ทีเห็นเธอไปกับไผ
อยากสิหวงแตเฮ็ดหยังบได้ ย้อนบชัดเจน

ลึก ๆ ในใจ กะเจ็บแฮงในสิงทีเป็น
บเว้นฮอดคำถาม ทีค้างคาใจ

เฮาเป็นหยังกันน้อ แมนเฮาเป็นแฟนกันบน้อ
แมนคนทีหัวใจเฝ้ารอ แมนคนทีเธอฮักอยูบ้อ
คือกับเธอมีใจ แล้วเป็นหยังคือเฮ็ดให้น้ำตาคลอ
เจ็บอยูเด้ทีเฮ็ดให้คิดตอ โฮ้โฮ..
ทั้งทีบฮู้วาเฮาเป็นหยังกัน

โอ้ยใจดวงนี้ คิดวาเฮาเป็นไผ
สำคัญโตจนคิดไกลกวาสิงทีเป็น
เขากะเห็นเฮานั้น เอาไว้คุยเลน ๆ
คุยแก้เซ็งเวลาเขาบมีไผ

( ดนตรี )

ติดอยูในใจ ทีเห็นเธอไปกับไผ
อยากสิหวงแตเฮ็ดหยังบได้ ย้อนบชัดเจน

ลึก ๆ ในใจ กะเจ็บแฮงในสิงทีเป็น
บเว้นฮอดคำถาม ทีค้างคาใจ

เฮาเป็นหยังกันน้อ แมนเฮาเป็นแฟนกันบน้อ
แมนคนทีหัวใจเฝ้ารอ แมนคนทีเธอฮักอยูบ้อ
คือกับเธอมีใจ แล้วเป็นหยังคือเฮ็ดให้น้ำตาคลอ
เจ็บอยูเด้ทีเฮ็ดให้คิดตอ โฮ้โฮ..

เฮาเป็นหยังกันน้อ แมนเฮาเป็นแฟนกันบน้อ
แมนคนทีหัวใจเฝ้ารอ แมนคนทีเธอฮักอยูบ้อ
คือกับเธอมีใจ แล้วเป็นหยังคือเฮ็ดให้น้ำตาคลอ
ให้ความหวังวาได้ใจ แล้วให้รอ โฮ้โฮ..
ทั้งทีบฮู้วาเฮาเป็นหยังกัน…


รูปภาพคอร์ด เฮาเป็นหยังกัน – เจี๊ยบ นิสา x อาม ชุติมา

คอร์ดเพลง เฮาเป็นหยังกัน - เจี๊ยบ นิสา x อาม ชุติมา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เฮาเป็นหยังกัน (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : เจี๊ยบ นิสา
เรียบเรียง : นัท พอใจ
ติดต่องานศิลปิน โทร. 061-0864591
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend