หน้าแรก » T-Rex » คอร์ดเพลง บ่พอบาท – T-Rex

คอร์ดเพลง บ่พอบาท – T-Rex

คอร์ดเพลง : บ่พอบาท T-Rex

คอร์ดเพลง บ่พอบาท - T-Rex

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single T-Rex : บ่พอบาท

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง บ่พอบาท คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง บ่พอบาท - T-Rex

 
ฮักเจ้าหลายดิ้นตายจนใจขาด
 
 
กะบ่พอบาทในสายตาเจ้า
 
 
ความฮักเน่า ๆ คุณค่ามันบ่พอบาท
 

INTRO | Bb C | Am Dm | Gm C | F |

 
เจ้า
Bb 
เอาอิหยังน้
อวัด 
 
ว่า
Am 
เขาฮักเจ้ามา
Dm 
กกว่า
 
เสื้อ
Gm 
ผ้าของมี
ค่าหรือว่าหัวใ
จที่ทุ่มเท
F7 
ไป 
 
ถึงบ่
Bb 
ได้ร่ำรวยจั่
งเขา
 
กะพร้อมสิ
Am 
ให้เจ้าเหมิดหั
Dm 
วใจ
 
ยอม
Gm 
ตายแทนได้ถ้าเจ้าต้อ
งการ

 
มันบ่มี
Bb 
ค่า 
 
เลย
บ่หัวใจโ
Dm 
ทรม 
 
 
คงสิบ่
Bb 
สม.. 
 
 
คงสู้เขาบ่ไ
ด้
 
แค่เหรียญ
Bb 
เก่ายี่สิบห้าส
ตางค์
 
มันบ่พอ
Am 
บาท 
 
ซื้อหยังบ่
Dm 
ได้
 
ใช้มัด
Gm 
ใจ 
 
ไผบ่ไ
ด้คือจั่งแบง
ค์พัน

 
ให้ฮักเจ้าห
Bb 
ลายดิ้นตายจนใ
จขาด
 
กะบ่พอ
Am 
บาทในสายตา
Dm 
เจ้า
 
ความฮัก
Gm 
เน่า ๆ คุณ
ค่ามันบ่พ
อบาท

INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm C | F F7 |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm C | F |

 
เจ้า
Bb 
เอาอิหยังน้
อวัด 
 
ว่า
Am 
เขาฮักเจ้ามา
Dm 
กกว่า
 
เสื้อ
Gm 
ผ้าของมี
ค่าหรือว่าหัวใ
จที่ทุ่มเท
F7 
ไป 
 
ถึงบ่
Bb 
ได้ร่ำรวยจั่
งเขา
 
กะพร้อมสิ
Am 
ให้เจ้าเหมิดหั
Dm 
ว..ใจ..
 
ยอม
Gm 
ตายแทนได้ถ้าเจ้าต้อ
งการ 
 
โวว…

 
มันบ่มี
Bb 
ค่า 
 
เลย
บ่หัวใจโ
Dm 
ทรม 
 
 
คงสิบ่
Bb 
สม.. 
 
 
คงสู้เขาบ่ไ
ด้
 
แค่เหรียญ
Bb 
เก่ายี่สิบห้าส
ตางค์
 
มันบ่พอ
Am 
บาท 
 
ซื้อหยังบ่
Dm 
ได้
 
ใช้มัด
Gm 
ใจ 
 
ไผบ่ไ
ด้คือจั่งแบง
ค์พัน

 
ให้ฮักเจ้าห
Bb 
ลายดิ้นตายจนใ
จขาด
 
กะบ่พอ
Am 
บาทในสายตา
Dm 
เจ้า
 
ความฮัก
Gm 
เน่า ๆ คุณ
ค่ามันบ่พ
อบาท

 
ฮักเจ้าห
Bb 
ลายดิ้นตายจนใ
จขาด
 
กะบ่พอ
Am 
บาทในส
ายตา
Dm 
เจ้า
 
ความฮัก
Gm 
เน่า ๆ คุณ
ค่ามันบ่พอบ
าท

OUTRO | Bb C | Am Dm | Gm C | F |


ฮักเจ้าหลายดิ้นตายจนใจขาด
กะบ่พอบาทในสายตาเจ้า
ความฮักเน่า ๆ คุณค่ามันบ่พอบาท

( ดนตรี )

เจ้าเอาอิหยังน้อวัด ว่าเขาฮักเจ้ามากกว่า
เสื้อผ้าของมีค่าหรือว่าหัวใจที่ทุ่มเทไป 
ถึงบ่ได้ร่ำรวยจั่งเขา
กะพร้อมสิให้เจ้าเหมิดหัวใจ
ยอมตายแทนได้ถ้าเจ้าต้องการ

มันบ่มีค่า เลยบ่หัวใจโทรม ๆ
คงสิบ่สม.. คงสู้เขาบ่ได้
แค่เหรียญเก่ายี่สิบห้าสตางค์
มันบ่พอบาท ซื้อหยังบ่ได้
ใช้มัดใจ ไผบ่ได้คือจั่งแบงค์พัน

ให้ฮักเจ้าหลายดิ้นตายจนใจขาด
กะบ่พอบาทในสายตาเจ้า
ความฮักเน่า ๆ คุณค่ามันบ่พอบาท

( ดนตรี )

เจ้าเอาอิหยังน้อวัด ว่าเขาฮักเจ้ามากกว่า
เสื้อผ้าของมีค่าหรือว่าหัวใจที่ทุ่มเทไป 
ถึงบ่ได้ร่ำรวยจั่งเขา
กะพร้อมสิให้เจ้าเหมิดหัวใจ
ยอมตายแทนได้ถ้าเจ้าต้องการ โวว…

มันบ่มีค่า เลยบ่หัวใจโทรม ๆ
คงสิบ่สม.. คงสู้เขาบ่ได้
แค่เหรียญเก่ายี่สิบห้าสตางค์
มันบ่พอบาท ซื้อหยังบ่ได้
ใช้มัดใจ ไผบ่ได้คือจั่งแบงค์พัน

ให้ฮักเจ้าหลายดิ้นตายจนใจขาด
กะบ่พอบาทในสายตาเจ้า
ความฮักเน่า ๆ คุณค่ามันบ่พอบาท

ฮักเจ้าหลายดิ้นตายจนใจขาด
กะบ่พอบาทในสายตาเจ้า
ความฮักเน่า ๆ คุณค่ามันบ่พอบาท


รูปภาพคอร์ด บ่พอบาท – T-Rex

คอร์ดเพลง บ่พอบาท - T-Rex

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง บ่พอบาท (คอร์ด)

คำรองทำนอง : อ๊อฟ สงกรานต์
เรียบเรียง : T-Rex / Em OT Band
ติดต่องาน : โทร 095-853-4296
 โฆษณา