คอร์ดเพลง ภูมิลำพัง ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

  
Text   


INTRO | Ab Bb | Cm Bb | Ab Bb | Eb |

 
คนที่น้องฮัก
Fm 
หลาย 
 
คือ
Gm 
คนที่ร้าย
Cm 
ที่สุด
 
ความฝันต้อง
Bb 
พังต้องห
Ab 
ยุด.. 
 
 
Cm 
ยังแต่น้ำ
Bb 
ตา

 
ใบนาแม่
Ab 
พ่อ หนี้  
Gm 
ธกส. 
 
พาขวัญ
Cm 
กินดอง
 
พังลงกับห
Ab 
ม่อง 
 
แนมบ่เห็นป่
Bb 
อง 
 
สิย่างสิ
Eb 
ไป 
 
 
Eb7 
 
คือ
Fm 
ปล่อยน้องถิ่มกลา
Bb 
งทาง 
 
สิ
Gm 
สู้สิสร้าง
Cm 
กับไผ
Bb 
ฝันที่เฮาวาดไว้ 
 
 
Gm 
สุดท้าย..ยังแต่
Cm 
น้ำตา

 
มื้อจาก
Ab 
ลา 
 
ภูมิลำเ
Bb 
นา 
 
เข้ามาเ
Cm 
มืองใหญ่ 
 
 
Bb 
 
ย้อนเ
Ab 
ซื่อในฮักว่าอ้
Bb 
าย 
 
สิพาเฮ็ดพ
Eb 
าหา 
 
 
Eb7 
 
หวังไกลฮ
Ab 
อดมื้ออ้ายไป
Bb 
ขอ 
 
แม่กับ
Gm 
พ่อคงพอได้
Cm 
กู้หน้า
 
บ่เคย
Ab 
คิดว่า.. 
 
อ้ายสิเฮ็ด
Bb 
กันได้

 
มาสอง
Ab 
คน 
 
อ้ายคือใ
Bb 
ห้น้องกลับ
Cm 
ผู้เดียว
 
ฮักเคยเ
Ab 
ทียว 
 
มันเ
Bb 
บิดคักแล้วบ้
Eb 
ออ้าย 
 
 
Eb7 
 
คือว่า
Ab 
สิพาน้องย่างสุด
Bb 
ฝัน 
 
คือว่าสิ
Gm 
เบิ่งแงงกัน
Cm 
จนตาย
 
น้องสิต
Bb 
อบพ่อแม่จั่งได๋ 
 
คันเพิ่นถามหา
Gm 
อ้าย
 
มื้อกลับภูมิ
Cm 
ลำเนา
 
ไทบ้
Bb 
านคงสมน้ำหน้าเอา 
 
มื้อน้องก
Gm 
ลับไป..
 
ภูมิลำ
Cm 
พัง..

INSTRU | Ab Bb | Cm | Ab Bb | Eb Eb7 |
INSTRU | Ab Bb | Gm Cm | Bb | Gm | Cm |

 
คนที่น้องฮัก
Fm 
หลาย 
 
คือ
Gm 
คนที่ร้าย
Cm 
ที่สุด
 
ความฝันต้อง
Bb 
พังต้องห
Ab 
ยุด 
 
 
Cm 
ยังแต่น้ำ
Bb 
ตา

 
มื้อจาก
Ab 
ลา 
 
ภูมิลำเ
Bb 
นา 
 
เข้ามาเ
Cm 
มืองใหญ่ 
 
 
Bb 
 
ย้อนเ
Ab 
ซื่อในฮักว่าอ้
Bb 
าย 
 
สิพาเฮ็ดพ
Eb 
าหา 
 
 
Eb7 
 
หวังไกลฮ
Ab 
อดมื้ออ้ายไป
Bb 
ขอ 
 
แม่กับ
Gm 
พ่อคงพอได้
Cm 
กู้หน้า
 
บ่เคย
Ab 
คิดว่า.. 
 
อ้ายสิเฮ็ด
Bb 
กันได้

 
มาสอง
Ab 
คน 
 
อ้ายคือใ
Bb 
ห้น้องกลับ
Cm 
ผู้เดียว
 
ฮักเคยเ
Ab 
ทียว 
 
มันเ
Bb 
บิดคักแล้วบ้
Eb 
ออ้าย 
 
 
Eb7 
 
คือว่า
Ab 
สิพาน้องย่างสุด
Bb 
ฝัน 
 
คือว่าสิ
Gm 
เบิ่งแงงกัน
Cm 
จนตาย
 
น้องสิต
Bb 
อบพ่อแม่จั่งได๋ 
 
คันเพิ่นถามหา
Gm 
อ้าย
 
มื้อกลับภูมิ
Cm 
ลำเนา
 
ไทบ้
Bb 
านคงสมน้ำหน้าเอา 
 
มื้อน้องก
Gm 
ลับไป..
 
ภูมิลำ
Cm 
พัง..

 
ไทบ้
Bb 
านคงสมน้ำหน้าเอา 
 
มื้อกลับบ้า
Gm 
นเฮา..
 
แค่เพียง
Cm 
ลำพัง..


คนที่น้องฮักหลาย คือคนที่ร้ายที่สุด
ความฝันต้องพังต้องหยุด ยังแต่น้ำตา

ใบนาแม่พ่อ หนี้ ธกส. พาขวัญกินดอง
พังลงกับหม่อง แนมบ่เห็นป่อง สิย่างสิไป
คือปล่อยน้องถิ่มกลางทาง สิสู้สิสร้างกับไผ
ฝันที่เฮาวาดไว้ สุดท้าย..ยังแต่น้ำตา

มื้อจากลา ภูมิลำเนา เข้ามาเมืองใหญ่
ย้อนเซื่อในฮักว่าอ้าย สิพาเฮ็ดพาหา
หวังไกลฮอดมื้ออ้ายไปขอ แม่กับพ่อคงพอได้กู้หน้า
บ่เคยคิดว่า.. อ้ายสิเฮ็ดกันได้

มาสองคน อ้ายคือให้น้องกลับผู้เดียว
ฮักเคยเทียว มันเบิดคักแล้วบ้ออ้าย
คือว่าสิพาน้องย่างสุดฝัน คือว่าสิเบิ่งแงงกันจนตาย
น้องสิตอบพ่อแม่จั่งได๋ คันเพิ่นถามหาอ้าย
มื้อกลับภูมิลำเนา
ไทบ้านคงสมน้ำหน้าเอา มื้อน้องกลับไป..
ภูมิลำพัง

( ดนตรี )

คนที่น้องฮักหลาย คือคนที่ร้ายที่สุด
ความฝันต้องพังต้องหยุด ยังแต่น้ำตา

มื้อจากลา ภูมิลำเนา เข้ามาเมืองใหญ่
ย้อนเซื่อในฮักว่าอ้าย สิพาเฮ็ดพาหา
หวังไกลฮอดมื้ออ้ายไปขอ แม่กับพ่อคงพอได้กู้หน้า
บ่เคยคิดว่า อ้ายสิเฮ็ดกันได้ โฮ..ฮะโอ..

มาสองคน อ้ายคือให้น้องกลับผู้เดียว
ฮักเคยเทียว มันเบิดคักแล้วบ้ออ้าย
คือว่าสิพาน้องย่างสุดฝัน คือว่าสิเบิ่งแงงกันจนตาย
น้องสิตอบพ่อแม่จั่งได๋ คันเพิ่นถามหาอ้าย
มื้อกลับภูมิลำเนา
ไทบ้านคงสมน้ำหน้าเอา มื้อน้องกลับไป..
ภูมิลำพัง

ไทบ้านคงสมน้ำหน้าเอา มื้อกลับบ้านเฮา..
แค่เพียงลำพัง..

มิวสิควิดีโอ ภูมิลำพัง ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

เพลง : ภูมิลำพัง (คอร์ด)
ศิลปิน : ข้าวทิพย์ ธิดาดิน
เนื้อร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว
ติดต่องานศิลปิน : 085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend