หน้าแรก » ไมค์ ภิรมย์พร » คอร์ดเพลง กลับคำสาหล่า – ไมค์ ภิรมย์พร

คอร์ดเพลง กลับคำสาหล่า – ไมค์ ภิรมย์พร

คอร์ดเพลง กลับคำสาหล่า
ศิลปิน ไมค์ ภิรมย์พร
เพลงอีสาน

คีย์คอร์ดเพลง กลับคำสาหล่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
INTRO | G D | Em D |
INTRO | Em | D | C D | G |

 
คำสั้
Em 
นๆ ที่ความยา
วมันบ่ถึงน
าที
 
อาจทำลายหลายล้านน
Am 
าที
 
สิ่งดีดี ที่เฮาร่ว
Em 
มก่อ
 
ใจเย็นไว้
สา 
 
เว้าหยังออ
Em 
กมา 
 
ฮู้โต
Bm 
บ่น้อ
 
เรื่องมื้
Em 
อนี้อ้ายสิบ่คึ
Am 
ดต่อ
 
แค่อยากขอให้เห็นแก่ฮั
กเฮา

 
* เก็บเอาไว้ก่
อน 
 
คำว่าลาก่
อน
 
เสื่องไว้สา
Em 
ก่อนคนดีของ
Bm 
อ้าย
 
ะกี้ตะก่อน 
 
ฮัก
กันส่ำใด๋
 
อยากให้ล
องตรองดูจั๊
กคราว
 
เก็บเอาไว้ก่
อน 
 
คำว่าลาก่
อน
 
เสื่องไว้ส
Em 
าก่อน อย่าด่วน อย่
Bm 
าฟ้าว
 
บ่ต้
องป๋ากัน 
 
ฮั
กกันคือเก่า
 
ให้เป็นคือเ
ก่า 
 
อ้ายขอให้เ
จ้า 
 
กลับคำส
าหล่า

 
** คำสั้
Em 
นๆ 
 
ที่ความหมา
ยมันรุนแรงเกิ
นไป
 
มันสะเ
Em 
ทือนฮอดหัวใจอ้
Am 
าย
 
หยุดเอาไว้เซาเว้าเด้
Em 
อหล่า
 
อยู่กันมาโ
ดน 
 
ต้องมีสั
Em 
กหน 
 
ที่มีปั
Bm 
ญหา
 
ผิดใ
Em 
จกันก็เรื่องธรร
Am 
มดา
 
อย่าถือสาให้มันเป็นเรื่อ
งราว


( * )

INSTRU | Em | D | C | D |
INSTRU | G D | Em D | G |

( **, *, * )

OUTRO | G D | Em D G |

เนื้อเพลง
คำสั้นสั้น ที่ความยาวมันบ่ถึงนาที
อาจทำลายหลายล้านนาที
สิ่งดีดี ที่เฮาร่วมก่อ
ใจเย็นไว้สา เว้าหยังออกมา ฮู้โตบ่น้อ
เรื่องมื้อนี้อ้ายสิบ่คึดต่อ
แค่อยากขอให้เห็นแก่ฮักเฮา

* เก็บเอาไว้ก่อน คำว่าลาก่อน
เสื่องไว้สาก่อนคนดีของอ้าย
ตะกี้ตะก่อน ฮักกันส่ำใด๋
อยากให้ลองตรองดูจั๊กคราว
เก็บเอาไว้ก่อน คำว่าลาก่อน
เสื่องไว้สาก่อน อย่าด่วน อย่าฟ้าว
บ่ต้องป๋ากัน ฮักกันคือเก่า
ให้เป็นคือเก่า อ้ายขอให้เจ้า กลับคำสาหล่า


** คำสั้นสั้น ที่ความหมายมันรุนแรงเกินไป
มันสะเทือนฮอดหัวใจอ้าย
หยุดเอาไว้เซาเว้าเด้อหล่า
อยู่กันมาโดน ต้องมีสักหน ที่มีปัญหา
ผิดใจกันก็เรื่องธรรมดา
อย่าถือสาให้มันเป็นเรื่องราว


( * )

( ดนตรี )

( **, *, * )

( ดนตรี )
เพลง : กลับคำสาหล่า
ศิลปิน : ไมค์ ภิรมย์พร
อัลบั้ม : ชุดที่ 19 อยากบอกอีกครั้งว่ายังรักเธอ
Digital Download : *1237007
ไมค์ ภิรมย์พร - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :