คอร์ดเพลง ท้าวก่ำกาดำ ยศ ภิญโญ

  
Text   


INTRO | Bb F | Gm F |
INTRO | Eb Dm | Cm F | F |

 
บุญผ
Bb 
ลาให้เกิดมาโตดำก่ำหมอง
 
บ่สมกับ
Gm 
น้องผู้งามปานนาง
Dm 
ฟ้า
 
คือตาหลูโ
Eb 
ตนแท้หนอชีวิตขอ
Dm 
งผู้ข้า
 
มันส่ำ
Cm 
หมาที่เขานั่นบ่สน
F 
ใจ

 
กินบ่ไ
Bb 
ด้นอน.. 
 
บ่
F 
หลับ
 
ย้อนความ
Gm 
ฮักย้อนวาสนาบัก
Dm 
บ้าใบ้
 
ท้าว
Eb 
ก่ำกาดำ 
 
บ่มีไ
Dm 
ผสนใจ
 
มีแต่เสียง
Cm 
แคนสิเป่าให้เจ้
F 
าฟัง

 
โอ่ล่ะ
Bb 
น้อผู้สาว 
 
เจ้าผู้แ
F 
ก้มเปินเวิน
 
สิขอเก
Gm 
ริ่นบอกกล่าวความใ
Dm 
นใจ
 
เสียงแ
Eb 
คนแว่วหวานสิส่อง
Dm 
ทางฝากใจ
 
แนว
Cm 
คนผู้ฮ่าย 
 
มันคงสิบ่ส
F 
ม 
 
เจ้า

 
วาส
Eb 
นาบักท้าวก่ำก
F 
าดำ
 
เกิดมาเพื่อ
Dm 
ช้ำกะย้อนว่าฮักเ
Gm 
จ้าหลาย
 
เก็บอาก
Eb 
ารบ่อยู่ 
 
แต่กะยังฮู้
Dm 
สึกได้
 
ว่าฝูง
Cm 
แฮ้งบ่ควรคู่ดอกฝูง
F 
หงษ์
 
ใจประ
Bb 
สงค์แต่เจ้า 
 
เอาเสียงแ
F 
คนมามัดใจ
 
ผลา
Gm 
บุญขี้ฮ่ายบักท้าว
Dm 
ก่ำกาดำ
 
ต้องเฮ็ดจั่งไ
Cm 
ด๋มันฮักเจ้าหลายก้อน
F 
คำ
 
ความเ
Eb 
จ็บ.
F 
.. 
 
มันนำจ้อสุบ
Bb 
าดย่าง

INSTRU | Bb | Gm | Eb | F |
INSTRU | Gm F | Dm Gm |
INSTRU | Cm F | Bb F |

 
โอ่ล่ะ
Bb 
น้อผู้สาว 
 
เจ้าผู้แ
F 
ก้มเปินเวิน
 
สิขอเ
Gm 
กริ่นบอกกล่าวความใ
Dm 
นใจ
 
เสียงแ
Eb 
คนแว่วหวานสิส่อง
Dm 
ทางฝากใจ
 
แนว
Cm 
คนผู้ฮ่าย 
 
มันคงสิบ่ส
F 
ม.. 
 
เจ้า

 
วาส
Eb 
นาบักท้าวก่ำก
F 
าดำ
 
เกิดมาเพื่อ
Dm 
ช้ำกะย้อนว่าฮักเ
Gm 
จ้าหลาย
 
เก็บอาก
Eb 
ารบ่อยู่ 
 
แต่กะยังฮู้
Dm 
สึกได้
 
ว่าฝูง
Cm 
แฮ้งบ่ควรคู่ดอกฝูง
F 
หงษ์
 
ใจประ
Bb 
สงค์แต่เจ้า 
 
เอาเสียงแ
F 
คนมามัดใจ
 
ผลา
Gm 
บุญขี้ฮ่ายบักท้าว
Dm 
ก่ำกาดำ
 
ต้องเฮ็ดจั่งไ
Cm 
ด๋มันฮักเจ้าหลายก้อน
F 
คำ
 
ความเ
Eb 
จ็บ.
F 
.. 
 
มันนำจ้อสุบ
Bb 
าดย่าง 
 
 
F 

 
ลายลำเ
Eb 
พลินเอิ้นใส่ให้นางเห
F 
ลียว
 
อ้ายขอเ
Dm 
กี้ยวหงษ์ฟ้ามาเ
Gm 
คียงหมอน
 
ลายเดิน
Eb 
ดงให้ฟังอ้ายสาก่
F 
อน
 
สุดสะแน
Bb 
นเป็นแฟนอ้ายได้
F 
บ่
 
ลมพัดพ
Eb 
ร้าวให้สาวเจ้าดอกเห็น
F 
ใจ
 
ลมพัดไ
Dm 
ผ่เจ้าแอบหล
Gm 
งมัก
 
ลายตังหว
Eb 
ายให้โดนใจเจ้า
F 
คักๆ
 
ลายน้อยลายให
Eb 
ญ่.. 
 
 
F 
 
ให้ฮักอ้าย
Bb 
แหน่เด้อ..  
F 

 
วาส
Eb 
นาบักท้าวก่ำก
F 
าดำ
 
เกิดมาเพื่อ
Dm 
ช้ำกะย้อนว่าฮักเ
Gm 
จ้าหลาย
 
เก็บอาก
Eb 
ารบ่อยู่ 
 
แต่กะยังฮู้
Dm 
สึกได้
 
ว่าฝูง
Cm 
แฮ้งบ่ควรคู่ดอกฝูง
F 
หงษ์
 
ใจประ
Bb 
สงค์แต่เจ้า 
 
เอาเสียงแ
F 
คนมามัดใจ
 
ผลา
Gm 
บุญขี้ฮ่ายบักท้าว
Dm 
ก่ำกาดำ
 
ต้องเฮ็ดจั่งไ
Cm 
ด๋มันฮักเจ้าหลายก้อน
F 
คำ
 
ความเ
Eb 
จ็บ.
F 
.. มันนำจ้อ..สุบาดย่าง…  
Bb 

OUTRO | Cm F | Bb |


บุญผลาให้เกิดมาโตดำก่ำหมอง
บ่สมกับน้องผู้งามปานนางฟ้า
คือตาหลูโตนแท้หนอชีวิตของผู้ข้า
มันส่ำหมาที่เขานั่นบ่สนใจ

กินบ่ได้ นอนบ่หลับ
ย้อนความฮักย้อนวาสนาบักบ้าใบ้
ท้าวก่ำกาดำ บ่มีไผสนใจ
มีแต่เสียงแคนสิเป่าให้เจ้าฟัง

โอ่ล่ะน้อผู้สาว เจ้าผู้แก้มเปินเวิน
สิขอเกริ่นบอกกล่าวความในใจ
เสียงแคนแว่วหวานสิส่องทางฝากใจ
แนวคนผู้ฮ่าย.. มันคงสิบ่สมเจ้า

วาสนาบักท้าวก่ำกาดำ
เกิดมาเพื่อช้ำกะย้อนว่าฮักเจ้าหลาย
เก็บอาการบ่อยู่ แต่กะยังฮู้สึกได้
ว่าฝูงแฮ้งบ่ควรคู่ดอกฝูงหงษ์
ใจประสงค์แต่เจ้าเอาเสียงแคนมามัดใจ
ผลาบุญขี้ฮ่ายบักท้าวก่ำกาดำ
ต้องเฮ็ดจั่งได๋มันฮักเจ้าหลายก้อนคำ
ความเจ็บ มันนำจ้อสุบาดย่าง

( ดนตรี )

โอ่ล่ะน้อผู้สาว เจ้าผู้แก้มเปินเวิน
สิขอเกริ่นบอกกล่าวความในใจ
เสียงแคนแว่วหวานสิส่องทางฝากใจ
แนวคนผู้ฮ่าย.. มันคงสิบ่สมเจ้า

วาสนาบักท้าวก่ำกาดำ
เกิดมาเพื่อช้ำกะย้อนว่าฮักเจ้าหลาย
เก็บอาการบ่อยู่ แต่กะยังฮู้สึกได้
ว่าฝูงแฮ้งบ่ควรคู่ดอกฝูงหงษ์

ใจประสงค์แต่เจ้าเอาเสียงแคนมามัดใจ
ผลาบุญขี้ฮ่ายบักท้าวก่ำกาดำ
ต้องเฮ็ดจั่งได๋มันฮักเจ้าหลายก้อนคำ
ความเจ็บ มันนำจ้อสุบาดย่าง

( ดนตรี )

ลายลำเพลินเอิ้นใส่ให้นางเหลียว
อ้ายขอเกี้ยวหงษ์ฟ้ามาเคียงหมอน
ลายเดินดงให้ฟังอ้ายสาก่อน
สุดสะแนนเป็นแฟนอ้ายได้บ่

ลมพัดพร้าวให้สาวเจ้าดอกเห็นใจ
ลมพัดไผ่ ให้เจ้าแอบหลงมัก
ลายตังหวายให้โดนใจเจ้าคักๆ
ลายน้อยลายใหญ่..ให้ฮักอ้ายแหน่เด้อ

วาสนาบักท้าวก่ำกาดำ
เกิดมาเพื่อช้ำกะย้อนว่าฮักเจ้าหลาย
เก็บอาการบ่อยู่ แต่กะยังฮู้สึกได้
ว่าฝูงแฮ้งบ่ควรคู่ดอกฝูงหงษ์

ใจประสงค์แต่เจ้าเอาเสียงแคนมามัดใจ
ผลาบุญขี้ฮ่ายบักท้าวก่ำกาดำ
ต้องเฮ็ดจั่งได๋มันฮักเจ้าหลายก้อนคำ
ความเจ็บ มันนำจ้อสุบาดย่าง

มิวสิควิดีโอ ท้าวก่ำกาดำ ยศ ภิญโญ

เพลง : ท้าวก่ำกาดำ (คอร์ด)
ศิลปิน : ยศ ภิญโญ
เนื้อร้อง/ทำนอง : ยศ ภิญโญ
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
ติดต่องานศิลปิน : CCCC

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend