คอร์ดเพลง ผู้บ่าวขี้ยา เต๊ะ ตระกูลตอ

  
Text   


 
ชีวิตประจำ
G 
วัน.. 
 
ขอ
Em 
งน้อง
 
เหมิด
Am 
มื้อจับหนังสือปาก
D 
กา
 
ชีวิตประจำ
G 
วัน.. 
 
ขอ
Em 
งอ้าย
 
มือจับ
Am 
หลอดปากคาบกอก
D 
ยา..

INSTRU | G | Em | Am | D |
INSTRU | G | Em | Am | D | D |

 
อ้ายบ่ย่านดอกมะเ
G 
ร็ง 
 
ย่านแต่เจ้าบ่ม
Em 
ารัก
 
อ้ายสูบยา
Am 
คักๆ 
 
กะอยากสิมียาใ
D 
 
บ่มีดอกผู้ส
G 
าว 
 
มีแต่เหล้าขาวคู่ใ
Em 
 
กินมื้อยามเหงาใ
Am 
จ 
 
หรือยามใ
D 
ด๋.. 
 
ที่คึดอ
G 
ยาก..

 
อนาคต
Em 
บ่มี 
 
การศึกษา
Am 
บ่มี
 
มีแต่ความฮัก
D 
ดีๆ 
 
ที่ให้เจ้าล่ะเอา
G 
บ่
 
หน้าตาอ้ายกะบ่
Em 
หล่อ 
 
ฐานะกะบ่ดี
Am 
พอ
 
ชีวิตอ้ายกะก่อ
D 
ซ่อ 
 
สิฮักบ่น้อน้อ
G 
งหล่า

 
ชีวิตประจำ
G 
วัน.. 
 
ขอ
Em 
งน้อง
 
เหมิด
Am 
มื้อจับหนังสือปาก
D 
กา
 
ชีวิตประจำ
G 
วัน.. 
 
ขอ
Em 
งอ้าย
 
มือจับ
Am 
หลอดปากคาบกอก
D 
ยา..

 
น้องเรียนหนังสือหนัง
C 
หา 
 
มีวิชาอย่างเ
D 
ก่ง
 
อ้ายนี่เที่ยวเป็นนั
Bm 
กเลง 
 
ไล่ตีกันให้คนเข
Em 
าส่า
 
อ้ายมันบ่าว
Am 
ขี้ยา.. 
 
ตกแลงมากะหากิน
D 
ลม
 
บ่สมเจ้าดอกคนงาม..
 

INSTRU | G | Em | Am | D |

 
คบกับอ้ายมีแ
G 
ต่เสีย 
 
คบกับอ้ายบ่มี
Em 
ได้
 
เพราะอ้ายบ่มีหยังใ
Am 
ห้
 
นอกจากหัวใจและควา
D 
มฮัก
 
เฟสกับไลน์บ่ไ
G 
ด้เล่น 
 
อินเตอร์เน็ตหาค
Em 
ลื่นยาก
 
รถอ้ายขี่ก
Am 
ะฮ่าง 
 
เกิบกะฮ่
D 
าง 
 
คนกะฮ่
G 
าง

 
อนาคต
Em 
บ่มี 
 
การศึกษา
Am 
บ่มี
 
มีแต่ความฮัก
D 
ดีๆ 
 
ที่ให้เจ้าล่ะเอา
G 
บ่
 
หน้าตาอ้ายกะบ่
Em 
หล่อ 
 
ฐานะกะบ่ดี
Am 
พอ
 
ชีวิตอ้ายกะก่อ
D 
ซ่อ 
 
สิฮักบ่น้อน้อ
G 
งหล่า

 
ชีวิตประจำ
G 
วัน.. 
 
ขอ
Em 
งน้อง
 
เหมิด
Am 
มื้อจับหนังสือปาก
D 
กา
 
ชีวิตประจำ
G 
วัน.. 
 
ขอ
Em 
งอ้าย
 
มือจับ
Am 
หลอดปากคาบกอก
D 
ยา..

 
น้องเรียนหนังสือหนัง
C 
หา 
 
มีวิชาอย่างเ
D 
ก่ง
 
อ้ายนี่เที่ยวเป็นนั
Bm 
กเลง 
 
ไล่ตีกันให้คนเข
Em 
าส่า
 
อ้ายมันบ่าว
Am 
ขี้ยา.. 
 
ตกแลงมากะหากิน
D 
ลม
 
บ่สมเจ้าดอกคนงาม..
 

INSTRU | G | Em | Am | D |
INSTRU | G | Em | Am | D |

 
ชีวิตประจำ
G 
วัน.. 
 
ขอ
Em 
งน้อง
 
เหมิด
Am 
มื้อจับหนังสือปาก
D 
กา
 
ชีวิตประจำ
G 
วัน.. 
 
ขอ
Em 
งอ้าย
 
มือจับ
Am 
หลอดปากคาบกอก
D 
ยา..

 
น้องเรียนหนังสือหนัง
C 
หา 
 
มีวิชาอย่างเ
D 
ก่ง
 
อ้ายนี่เที่ยวเป็นนั
Bm 
กเลง 
 
ไล่ตีกันให้คนเข
Em 
าส่า
 
อ้ายมันบ่าว
Am 
ขี้ยา.. 
 
ตกแลงมากะหากิน
D 
ลม
 
บ่สมเจ้าดอกคนง
G 
าม..

 
อ้ายมันบ่าว
Am 
ขี้ยา.. 
 
สมมุติว่าได้ฮักกับเ
D 
จ้า..
 
สิเลิกเหล้าและเลิก
G 
ยา แมนบ่บุ (ฮ่วย)

 
แฮงเล่นหนักกว่าเ
G 
ก่า(บ๊ะ) 
 
พู้นล่ะ
Em 
หวา 
 
(ฮี้)
 
สั่นดอก
Am 
หวา 
 
(เดอล่ะเ
D 
ด้อ)
 
แฮงเอาหนักก
G 
ว่า(ฮ่วย) 
 
พู้นล่ะ
Em 
หวา(ว้าย)
 
สั่นดอก
Am 
หวา(ฮิ้ว) 
 
เด้อหล่าเ
D 
ด้อ 
 
บ่าวขี้ยา..

OUTRO | G | Em | Am | D | D | G |


ชีวิตประจำวัน.. ของน้อง
เหมิดมื้อจับหนังสือปากกา
ชีวิตประจำวัน.. ของอ้าย
มือจับหลอดปากคาบกอกยา..

( ดนตรี )

อ้ายบ่ย่านดอกมะเร็ง ย่านแต่เจ้าบ่มารัก
อ้ายสูบยาคักๆ กะอยากสิมียาใจ
บ่มีดอกผู้สาว มีแต่เหล้าขาวคู่ใจ
กินมื้อยามเหงาใจ หรือยามใด๋.. ที่คึดอยาก..

อนาคตบ่มี การศึกษาบ่มี
มีแต่ความฮักดีๆ ที่ให้เจ้าล่ะเอาบ่
หน้าตาอ้ายกะบ่หล่อ ฐานะกะบ่ดีพอ
ชีวิตอ้ายกะก่อซ่อ สิฮักบ่น้อน้องหล่า

ชีวิตประจำวัน.. ของน้อง
เหมิดมื้อจับหนังสือปากกา
ชีวิตประจำวัน.. ของอ้าย
มือจับหลอดปากคาบกอกยา..

น้องเรียนหนังสือหนังหา มีวิชาอย่างเก่ง
อ้ายนี่เที่ยวเป็นนักเลง ไล่ตีกันให้คนเขาส่า
อ้ายมันบ่าวขี้ยา.. ตกแลงมากะหากินลม
บ่สมเจ้าดอกคนงาม..

( ดนตรี )

คบกับอ้ายมีแต่เสีย คบกับอ้ายบ่มีได้
เพราะอ้ายบ่มีหยังให้
นอกจากหัวใจและความฮัก
เฟสกับไลน์บ่ได้เล่น อินเตอร์เน็ตหาคลื่นยาก
รถอ้ายขี่กะฮ่าง เกิบกะฮ่าง คนกะฮ่าง

อนาคตบ่มี การศึกษาบ่มี
มีแต่ความฮักดีๆ ที่ให้เจ้าล่ะเอาบ่
หน้าตาอ้ายกะบ่หล่อ ฐานะกะบ่ดีพอ
ชีวิตอ้ายกะก่อซ่อ สิฮักบ่น้อน้องหล่า

ชีวิตประจำวัน.. ของน้อง
เหมิดมื้อจับหนังสือปากกา
ชีวิตประจำวัน.. ของอ้าย
มือจับหลอดปากคาบกอกยา..

น้องเรียนหนังสือหนังหา มีวิชาอย่างเก่ง
อ้ายนี่เที่ยวเป็นนักเลง ไล่ตีกันให้คนเขาส่า
อ้ายมันบ่าวขี้ยา.. ตกแลงมากะหากินลม
บ่สมเจ้าดอกคนงาม..

( ดนตรี )

ชีวิตประจำวัน.. ของน้อง
เหมิดมื้อจับหนังสือปากกา
ชีวิตประจำวัน.. ของอ้าย
มือจับหลอดปากคาบกอกยา..

น้องเรียนหนังสือหนังหา มีวิชาอย่างเก่ง
อ้ายนี่เที่ยวเป็นนักเลง ไล่ตีกันให้คนเขาส่า
อ้ายมันบ่าวขี้ยา.. ตกแลงมากะหากินลม
บ่สมเจ้าดอกคนงาม..

อ้ายมันบ่าวขี้ยา.. สมมุติว่าได้ฮักกับเจ้า..
สิเลิกเหล้าและเลิกยา แมนบ่บุ (ฮ่วย)

แฮงเล่นหนักกว่าเก่า(บ๊ะ) พู้นล่ะหวา (ฮี้)
สั่นดอกหวา (เดอล่ะเด้อ)
แฮงเอาหนักกว่า(ฮ่วย) พู้นล่ะหวา(ว้าย)
สั่นดอกหวา(ฮิ้ว) เด้อหล่าเด้อ บ่าวขี้ยา..

มิวสิควิดีโอ ผู้บ่าวขี้ยา เต๊ะ ตระกูลตอ

เพลง : ผู้บ่าวขี้ยา
ศิลปิน : เต๊ะ ตระกูลตอ
เนื้อร้อง/ทำนอง : เต๊ะ ตระกูลตอ
เรียบเรียง : ไก่ กีต้าร์
ติดต่องานศิลปิน : 098-203-7796, 084-291-6669
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend