คอร์ดเพลง ต่างคน COCKTAIL

  
Text   
คอร์ดเพลง ต่างคน COCKTAIL

ศิลปิน : COCKTAIL
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
คอร์ด : A,Bm,C#m,D,E,F#m


 
เห
A 
มือน 
 
สิ่งที่ฉันเคยเข้า
E 
ใจ
 
ราวกับดูมันคล้ายจะเ
F#m 
ปลี่ยน
 
เป
E 
ลี่ยนจากเมื่อวาน 
 
เป
D 
ลี่ยนจากวันวาน
 
วันว
E 
านที่มีเธอ
A 
อยู่

 
ก่อนเคยคิดว่ารู้
E 
ใจ 
 
วันนี้ดูแล้วมันคงไ
F#m 
ม่ใช่
 
ทุก
E 
สิ่งเปลี่ยนหมุนไป 
 
ได้
D 
พาอะไรให้มันหา
E 
ยจากใจ

 
จากที่
F#m 
เคย 
 
ฝันใ
E 
ฝ่ 
 
ว่าเ
D 
ราจะไ
E 
ป 
 
ได้ไ
D 
กล
 
ทิ้งเอาไว้แค่เ
F#m 
พียงร่องร
E 
อยว่างเป
D 
ล่า
 
ไม่
E 
มี 
 
อะไ
D 
ร.. 
 
 
E 

A 
คง.. 
 
เป็นเพราะตัวฉันเ
E 
องยังไม่เข้
F#m 
าใจ
 
ว่าอันที่จริงความ
E 
รักควรเป็นแบบไ
D 
หน
 
ผิดตรงที่
C#m 
วางใจ
 
คิดเอาเองว่า
Bm 
เราทำดีแค่
E 
นี้ก็เพียงพอ
 
A 
รือ.. 
 
อาจจะเป็นเพราะเ
E 
ธอก็ไม่เข้
F#m 
าใจ
 
ว่าหน้าที่ของคน
E 
รักควรเป็นแบบไ
D 
หน
 
เธอเองก็
C#m 
วางใจ 
 
เราต่างคิดว่า
Bm 
เราทำดี
 
แต่
E 
นี้มันดีไม่พอ

INSTRU | A | A |

A 
ฉัน.. 
 
พยายามจะเข้าใ
E 
 
เลือกจะไม่ตัดสินทุก
F#m 
อย่าง
 
ไปต
E 
ามใจต้องการ
 
แต่
D 
มันยิ่งนาน 
 
ดูเหมือ
E 
นฉันเอาแต่ใจ
 
A 
ธอ.. 
 
พยายามไม่พูดไ
E 
 
เก็บซ่อนความจริงเอาไว้ข้า
F#m 
งใน
 
เพราะก
E 
ลัวเปิดเผยไป
 
จะ
D 
พาอะไรให้มันหา
E 
ยจากนี้

 
จากที่
F#m 
เคย 
 
ฝันใ
E 
ฝ่ 
 
ว่าเ
D 
ราจะไ
E 
ป 
 
ได้ไ
D 
กล
 
ทิ้งเอาไว้แค่เ
F#m 
พียงร่องร
E 
อยว่างเป
D 
ล่า
 
ไม่
E 
มี 
 
อะไ
D 
ร.. 
 
 
E 

A 
คง.. 
 
เป็นเพราะตัวฉันเ
E 
องยังไม่เข้
F#m 
าใจ
 
ว่าอันที่จริงความ
E 
รักควรเป็นแบบไ
D 
หน
 
ผิดตรงที่
C#m 
วางใจ
 
คิดเอาเองว่า
Bm 
เราทำดีแค่
E 
นี้ก็เพียงพอ
 
A 
รือ.. 
 
อาจจะเป็นเพราะเ
E 
ธอก็ไม่เข้
F#m 
าใจ
 
ว่าหน้าที่ของคน
E 
รักควรเป็นแบบไ
D 
หน
 
เธอเองก็
C#m 
วางใจ 
 
เราต่างคิดว่า
Bm 
เราทำดี
 
แต่
E 
นี้มันดีไม่พอ

F#m 
  พยายามไม่รื้อฟื้
E 
นเรื่องราวที่ผ่านไป
 
  พยายามเริ่
D 
มใหม่ 
 
พยายามเข้าใจ
 
  พยายาม
A 
ทำทุกอย่างให้เราได้ไ
E/G# 
ปต่อ
F#m 
  พยายามหรือฉัน
E 
ฝืนก็ยังไม่แน่ใจ
 
  เพราะความ
D 
รักมันควรเป็นแบบไหน
 
  ฉันยังไม่
E 
รู้..

B 
คง.. 
 
เป็นเพราะตัวฉันเ
F# 
องยังไม่เข้
G#m 
าใจ
 
ว่าอันที่จริงความ
F# 
รักควรเป็นแบบไ
E 
หน
 
ผิดตรงที่
D#m 
วางใจ
 
คิดเอาเองว่า
C#m 
เราทำดีแค่
F# 
นี้ก็เพียงพอ
 
B 
รือ.. 
 
อาจจะเป็นเพราะเ
F# 
ธอก็ไม่เข้
G#m 
าใจ
 
ว่าหน้าที่ของคน
F# 
รักควรเป็นแบบไ
E 
หน
 
เธอเองก็วา
D#m 
งใจ 
 
เราต่างคิดว่า
C#m 
เราทำดี
 
แต่
F# 
นี้่มันดีไม่
B 
พอ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ต่างคน


เหมือน สิ่งที่ฉันเคยเข้าใจ
ราวกับดูมันคล้ายจะเปลี่ยน
เปลี่ยนจากเมื่อวาน เปลี่ยนจากวันวาน
วันวานที่มีเธออยู่

ก่อนเคยคิดว่ารู้ใจ วันนี้ดูแล้วมันคงไม่ใช่
ทุกสิ่งเปลี่ยนหมุนไป ได้พาอะไรให้มันหายจากใจ

จากที่เคย ฝันใฝ่ ว่าเราจะไป ได้ไกล
ทิ้งเอาไว้แค่เพียงร่องรอยว่างเปล่า
ไม่มี อะไร..

คง.. เป็นเพราะตัวฉันเองยังไม่เข้าใจ
ว่าอันที่จริงความรักควรเป็นแบบไหน
ผิดตรงที่วางใจ
คิดเอาเองว่าเราทำดีแค่นี้ก็เพียงพอ
หรือ.. อาจจะเป็นเพราะเธอก็ไม่เข้าใจ
ว่าหน้าที่ของคนรักควรเป็นแบบไหน
เธอเองก็วางใจ เราต่างคิดว่าเราทำดี
แต่นี้มันดีไม่พอ

( ดนตรี )

ฉัน.. พยายามจะเข้าใจ
เลือกจะไม่ตัดสินทุกอย่าง
ไปตามใจต้องการ
แต่มันยิ่งนาน ดูเหมือนฉันเอาแต่ใจ
เธอ.. พยายามไม่พูดไป
เก็บซ่อนความจริงเอาไว้ข้างใน
เพราะกลัวเปิดเผยไป
จะพาอะไรให้มันหายจากนี้

จากที่เคย ฝันใฝ่ ว่าเราจะไป ได้ไกล
ทิ้งเอาไว้แค่เพียงร่องรอยว่างเปล่า
ไม่มี อะไร..

คง.. เป็นเพราะตัวฉันเองยังไม่เข้าใจ
ว่าอันที่จริงความรักควรเป็นแบบไหน
ผิดตรงที่วางใจ
คิดเอาเองว่าเราทำดีแค่นี้ก็เพียงพอ
หรือ.. อาจจะเป็นเพราะเธอก็ไม่เข้าใจ
ว่าหน้าที่ของคนรักควรเป็นแบบไหน
เธอเองก็วางใจ เราต่างคิดว่าเราทำดี
แต่นี้มันดีไม่พอ

พยายามไม่รื้อฟื้นเรื่องราวที่ผ่านไป
พยายามเริ่มใหม่ พยายามเข้าใจ
พยายามทำทุกอย่างให้เราได้ไปต่อ
พยายามหรือฉันฝืนก็ยังไม่แน่ใจ
เพราะความรักมันควรเป็นแบบไหน
ฉันยังไม่รู้..

คง.. เป็นเพราะตัวฉันเองยังไม่เข้าใจ
ว่าอันที่จริงความรักควรเป็นแบบไหน
ผิดตรงที่วางใจ
คิดเอาเองว่าเราทำดีแค่นี้ก็เพียงพอ
หรือ.. อาจจะเป็นเพราะเธอก็ไม่เข้าใจ
ว่าหน้าที่ของคนรักควรเป็นแบบไหน
เธอเองก็วางใจ เราต่างคิดว่าเราทำดี
แต่นี้่มันดีไม่พอ..

มิวสิควิดีโอ ต่างคน COCKTAIL

เพลง : ต่างคน
ศิลปิน : COCKTAIL
เรียบเรียง : Cocktail, กร มหาดำรงค์กุล
ติดต่องานแสดง : 086-669-6099
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend