คอร์ดเพลง นักดนตรี COCKTAIL feat. เสือ ธนพล, จ๋าย & โฟโมส TaitosmitH

  
Text   
คอร์ดเพลง นักดนตรี COCKTAIL

ศิลปิน : COCKTAIL
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
คอร์ด : A,B,C#m,D,E,F#m,G#m


INTRO | A G#m F#m E | B |
INTRO | A G#m F#m E | B | E |

 
เคยอยากล
E 
อง 
 
จะโ
B/D# 
ผบิน
 
บินตาม
A 
ฝัน 
 
วิ่งตามใ
B 
จจะไขว่ค
E 
ว้า
 
เอ่ยคำ
E 
ลา 
 
จากบ้า
B/D# 
นมา
 
ด้วยมุ่งห
A 
วังว่าสัก
B 
วันจะโด่ง
E 
ดัง

A 
ฮืม.
B 
.. 
 
สักวันต้อง
E 
ยิ่งใหญ่
A 
ฮืม.
B 
.. 
 
จะไปเป็น
E 
ตำนาน
C#m 
ฮืม.
B 
.. 
 
จะไปอยู่ท่า
E 
มกลาง
A 
ฮืม.
B 
.. 
 
แสงดาวและแส
E 
งไฟ

 
ออกเดินท
E 
าง 
 
จากบ้า
B/D# 
นไป
 
ล่องขึ้นเห
A 
นือ 
 
และลงใ
B 
ต้ กลาง อีส
E 
าน
 
ออกแส
E 
ดง 
 
ทำทุก
B/D# 
ทาง
 
ใจก็ห
A 
วังว่าสัก
B 
วันจะโด่ง
E 
ดัง

A 
โฮ.
B 
.. 
 
เดิมพันด้วย
E 
ทุกสิ่ง
A 
โฮ.
B 
.. 
 
ทุ่มเทหมด
E 
หัวใจ
C#m 
โฮ.
B 
.. 
 
ด้วยใจที่
E 
มุ่งหมาย 
 
 
B/D# 
C#m 
B 
A 
โฮ.
B 
.. 
 
หายใจเป็นด
E 
นตรี

 
ก็มี
C#m 
ใครบางคนบอกฉันว่าควรจะหยุ
B 
ดฝัน
 
บอกมันดั
A 
นทุรังเพ้อฝันเลื่อน
B 
ลอยและเพ้อเ
E 
จ้อ
 
เหยียดขบ
C#m 
ขัน 
 
ดูแคลนทุกครั้งทุกวันที่พ
B 
บเจอ
 
เจ็บในใ
A 
จนะเออ 
 
แต่หัวใ
B 
จต้องทน

 
เพราะควา
C#m 
มฝันของฉันมันดันยิ่งใหญ่กว่า
B 
แค่ตน
 
ฉันฝันส
A 
ร้างแรงใจให้
B 
คนอดทนและมีห
E 
วัง
 
ถ้าฉัน
C#m 
ร้องไห้เพียงเพราะน้อยใจ
 
หรือเพียง
B 
ท้อ 
 
หรือแค่คำคน
 
ถ้าฉันพ
A 
ร่ำบ่น 
 
ไฉ
B 
นคน 
 
จะฟัง
E 
ฉัน

INSTRU | C#m B | C#m | E B/D# | C#m |
INSTRU | A B | E B/D# C#m | A | B |

 
ผ่านเว
E 
ลา 
 
มาเนิ่
B/D# 
นนาน
 
ชีวิต
A 
ฉันก็มาไ
B 
กลเกินกว่า
E 
ฝัน
 
ผ่านเว
E 
ที 
 
เป็นร้อ
B/D# 
ยพัน
 
มันฝึก
A 
ฉันให้กลายเ
B 
ป็นเช่นวัน
E 
นี้

A 
โฮ.
B 
.. 
 
ฤดูกาลเปลี่ย
E 
นผัน
A 
โฮ.
B 
.. 
 
แต่ฉันยัง
E 
วิ่งไป
C#m 
โฮ.
B 
.. 
 
มั่นคงไม่หวั่
E 
นไหว 
 
 
B/D# 
C#m 
B 
A 
โฮ.
B 
.. 
 
แม้กายเริ่มโร
E 
ยรา
A 
โฮ.
B 
.. 
 
ร่างกายเริ่ม
C#m 
อ่อนล้า
A 
โฮ.
B 
.. 
 
ตะวันลา
C#m 
ฟ้าไป
A 
โฮ.
B 
.. 
 
แม้หัวใจ
E 
ยังไหว 
 
 
B/D# 
C#m 
B 
A 
โฮ
B 
… 
 
แต่กายเริ่มร้า
E 
งลา

 
กลับรังน
E 
อน 
 
ถนอ
B/D# 
มกาย
 
เก็บจุดห
A 
มายไว้ในใ
B 
จเพื่อพรุ่
E 
งนี้
 
หากเรี่ยวแ
E 
รง 
 
ยัง
B/D# 
พอมี
 
วันพรุ่ง
A 
นี้ค่อยเริ่มต้
B 
นใหม่..อีกค
E 
รั้ง..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง นักดนตรี


เคยอยากลอง จะโผบิน
บินตามฝัน วิ่งตามใจจะไขว่คว้า
เอ่ยคำลา จากบ้านมา
ด้วยมุ่งหวังว่าสักวันจะโด่งดัง

ฮืม… สักวันต้องยิ่งใหญ่
ฮืม… สจะไปเป็นตำนาน
ฮืม… สจะไปอยู่ท่ามกลาง
ฮืม… สแสงดาวและแสงไฟ

ออกเดินทางจากบ้านไป
ล่องขึ้นเหนือ และลงใต้ กลาง อีสาน
ออกแสดง ทำทุกทาง
ใจก็หวังว่าสักวันจะโด่งดัง

โฮ… เดิมพันด้วยทุกสิ่ง
โฮ… ทุ่มเทหมดหัวใจ
โฮ… ด้วยใจที่มุ่งหมาย
โฮ… หายใจเป็นดนตรี

ก็มีใครบางคนบอกฉันว่าควรจะหยุดฝัน
บอกมันดันทุรัง เพ้อฝัน เลื่อนลอยและเพ้อเจ้อ
เหยียดขบขัน ดูแคลนทุกครั้งทุกวันที่พบเจอ
เจ็บในใจนะเออ แต่หัวใจต้องทน

เพราะความฝันของฉันมันดันยิ่งใหญ่กว่าแค่ตน
ฉันฝันสร้างแรงใจให้คนอดทนและมีหวัง
ถ้าฉันร้องไห้เพียงเพราะน้อยใจ
หรือเพียงท้อ หรือแค่คำคน
ถ้าฉันพร่ำบ่น ไฉนคน จะฟังฉัน

( ดนตรี )

ผ่านเวลา มาเนิ่นนาน
ชีวิตฉันก็มาไกลเกินกว่าฝัน
ผ่านเวที เป็นร้อยพัน
มันฝึกฉันให้กลายเป็นเช่นวันนี้

โฮ… ฤดูกาลเปลี่ยนผัน
โฮ… แต่ฉันยังวิ่งไป
โฮ… มั่นคงไม่หวั่นไหว
โฮ… แม้กายเริ่มโรยรา
โฮ… ร่างกายเริ่มอ่อนล้า
โฮ… ตะวันลาฟ้าไป
โฮ… แม้หัวใจยังไหว
โฮ… แต่กายเริ่มร้างลา

กลับรังนอน ถนอมกาย
เก็บจุดหมายไว้ในใจเพื่อพรุ่งนี้
หากเรี่ยวแรง ยังพอมี
วันพรุ่งนี้ค่อยเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

มิวสิควิดีโอ นักดนตรี COCKTAIL

เพลง : นักดนตรี
ศิลปิน : COCKTAIL
เรียบเรียง : Cocktail, ธิติวัฒน์ รองทอง, กร มหาดำรงค์กุล
ติดต่องานแสดง : 086-669-6099
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend