คอร์ดเพลง เส้นขนาน Dax Rock Rider

  
Text   
คอร์ดเพลง เส้นขนาน Dax Rock Rider

คอร์ด :

ศิลปิน : Dax Rock Rider

เนื้อร้อง/ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม

คอร์ดในเพลง : F#m,E,Bm,C#m,D,E


Tune to Eb
INTRO | F#m | ( 4 Times )

F#m 
  เรามันเดินคนละท
E 
าง
F#m 
  ความต้องการคนละอ
E 
ย่าง
 
  ชี
Bm 
วิตจะเป็นยังไงไม่ต้องส
E 
นใจกัน
 
  จาก
F#m 
วันนี้

F#m 
  เราเป็นคน 
 
คนละ
E 
คน
F#m 
  มีถนนคนละท
E 
าง
 
  จะไม่
Bm 
ขวางทางใครและอย่าขวา
E 
งทาง
 
  คนอย่าง
F#m 
ตัวฉัน

 
โปรด
Bm 
หนี 
 
ฉันไปให้ไกลสุดสา
E 
ยตา
 
จะมา
F#m 
เสียเวลาคร่ำครวญอะไร
 
โปรด
Bm 
หนี ฉันไปให้ไกล และจาก
E 
หัวใจ
 
ลืมคนอย่าง
D 
ฉันไปเลย 
 
ยิ่ง
E 
ดี

 
เส้นข
D 
นานนั้นไม่มีวันที่จะ
C#m 
พบกัน
 
เหมือน
F#m 
เราที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้
 
เราคือคู่ข
D 
นานที่ไม่มีวันจะไ
C#m 
ด้มี
 
กันอีก
F#m 
ต่อไป

 
อย่าให้เ
D 
รื่องราว 
 
ที่เคยได้
C#m 
ผ่านมา
 
นั้น
F#m 
เป็นแค่วันเวลาที่เลือนหาย
 
ต่อจาก
D 
นี้ความจริง 
 
ต้องไ
C#m 
ม่ตาย
 
ที่คนจะต้อ
F#m 
งจำ

F#m 
  คำคนนึงเป็นเหมือนไ
E 
F#m 
  คำอีกคนเป็นน้ำ
E 
มัน
 
  อย่าให้
Bm 
หลายคำลวงได้มาใก
E 
ล้กัน
 
  มากไปก
F#m 
ว่านี้

 
หลีก
Bm 
หนี 
 
ฉันไปให้ไกลสุดสา
E 
ยตา
 
จะมา
F#m 
เสียเวลา 
 
คร่ำครวญอะไร
 
หลีก
Bm 
หนีฉันไปให้ไกลและจากหั
E 
วใจ
 
ลืมคนอย่าง
D 
ฉันไปเลยยิ่ง
E 
ดี

 
เส้นข
D 
นานนั้นไม่มีวันที่จะ
C#m 
พบกัน
 
เหมือน
F#m 
เราที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้
 
เราคือคู่ข
D 
นานที่ไม่มีวันจะไ
C#m 
ด้มี
 
กันอีก
F#m 
ต่อไป

 
อย่าให้เ
D 
รื่องราว 
 
ที่เคยได้
C#m 
ผ่านมา
 
นั้น
F#m 
เป็นแค่วันเวลาที่เลือนหาย
 
ต่อจาก
D 
นี้ความจริง 
 
ต้องไ
C#m 
ม่ตาย
 
ที่คนจะต้อ
F#m 
งจำ

INSTRU | D | C#m | F#m | F#m |
INSTRU | D | C#m | F#m | F#m |

 
เส้นข
D 
นานนั้นไม่มีวันที่จะ
C#m 
พบกัน
 
เหมือน
F#m 
เราที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้
 
เราคือคู่ข
D 
นานที่ไม่มีวันจะไ
C#m 
ด้มี
 
กันอีก
F#m 
ต่อไป

 
หากว่าเ
D 
รื่องราว 
 
ที่เคยได้ผ่า
C#m 
นมา
 
นั้น
F#m 
เป็นแค่วันเวลา 
 
ที่เลือนหาย
 
หากว่า
D 
ฉันตายไป 
 
ต้อ
C#m 
งมีใคร
 
สักคนที่
F#m 
รับกรรม..

OUTRO | F#m | F#m |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เส้นขนาน


เรามันเดินคนละทาง
ความต้องการคนละอย่าง
ชีวิตจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจกัน
จากวันนี้

เราเป็นคน คนละคน
มีถนนคนละทาง
จะไม่ขวางทางใครและอย่าขวางทาง
คนอย่างตัวฉัน

โปรดหนี ฉันไปให้ไกลสุดสายตา
จะมาเสียเวลาคร่ำครวญอะไร
โปรดหนี ฉันไปให้ไกล และจากหัวใจ
ลืมคนอย่างฉันไปเลย ยิ่งดี

เส้นขนานนั้นไม่มีวันที่จะพบกัน
เหมือนเราที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้
เราคือคู่ขนานที่ไม่มีวันจะได้มี
กันอีกต่อไป

อย่าให้เรื่องราว ที่เคยได้ผ่านมา
นั้นเป็นแค่วันเวลาที่เลือนหาย
ต่อจากนี้ความจริง ต้องไม่ตาย
ที่คนจะต้องจำ

คำคนนึงเป็นเหมือนไฟ
คำอีกคนเป็นน้ำมัน
อย่าให้หลายคำลวงได้มาใกล้กัน
มากไปกว่านี้

หลีกหนี ฉันไปให้ไกลสุดสายตา
จะมาเสียเวลา คร่ำครวญอะไร
หลีกหนีฉันไปให้ไกลและจากหัวใจ
ลืมคนอย่างฉันไปเลยยิ่งดี

เส้นขนานนั้นไม่มีวันที่จะพบกัน
เหมือนเราที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้
เราคือคู่ขนานที่ไม่มีวันจะได้มี
กันอีกต่อไป

อย่าให้เรื่องราว ที่เคยได้ผ่านมา
นั้นเป็นแค่วันเวลา ที่เลือนหาย
ต่อจากนี้ความจริง ต้องไม่ตาย
ที่คนจะต้องจำ

( ดนตรี )

เส้นขนานนั้นไม่มีวันที่จะพบกัน
เหมือนเราที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้
เราคือคู่ขนานที่ไม่มีวันจะได้มี
กันอีกต่อไป

หากว่าเรื่องราว ที่เคยได้ผ่านมา
นั้นเป็นแค่วันเวลา ที่เลือนหาย
หากว่าฉันตายไป ต้องมีใคร
สักคนที่รับกรรม..

มิวสิควิดีโอ เส้นขนาน Dax Rock Rider

เพลง : เส้นขนาน
ศิลปิน : Dax Rock Rider
เรียบเรียง : นที แสนทวี / วิสารท กุลศิริ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend